Category: Tin Tức

Tìm Vè Nguồn Cội 11

Tìm Vè Nguồn Cội

Gia Tộc Học Chế. Tôi là con cháu của Học Chế tại việt nam. Trước đây khi đang còn đi học nghe nhiều người hỏi sao học hay thế, họ này xuất thân từ...

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO ĐẶC SAN VIJAYA SỐ 9 9

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO ĐẶC SAN VIJAYA SỐ 9

Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa @ U.S.A P.O Box 62061, Sunnyvale, CA 94088 Email: ccpaoffice@ilimochampa.org Web: www.ilimochampa.org *** Ngày 16 tháng 03 năm 2013 THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO ĐẶC SAN VIJAYA SỐ...

Chương trình Lễ Hội Katê tại San Jose, ngày 13-10-2012 11

Chương trình Lễ Hội Katê tại San Jose, ngày 13-10-2012

Hội Bảo Tồn Văn Hoá Champa @ Hoa Kỳ P.O. Box 56240, San Jose, CA 95156 Tel: (408) 674-4099; (408) 206-4619 E-mail: ccpaoffice@ilimochampa.org Danak-Dak Harei Katê Thun Athuw 2012 Pak San Jose harei 13-10-2012...

LỄ ĐÓN MỪNG ILIMO KAUKTHUN 2012 24

LỄ ĐÓN MỪNG ILIMO KAUKTHUN 2012

LỄ ĐÓN MỪNG ILIMO KAUKTHUN (RIJA NƯGAR CHĂM -CHAMPA NEW YEAR 2012) CỦA HỘI BẢO TỒN VĂN HOÁ CHAMPA, USA By Chế Mỹ Lan Vào ngày 21 tháng 4 năm 2012, tại Hội trường...

Chương trình lễ hội Kate 2011 22

Chương trình lễ hội Kate 2011

Hội Bảo Tồn Văn Hoá Champa @ Hoa Kỳ P.O. Box 56240, San Jose, CA 95156 Tel: (408) 674-4099; (408) 206-4619 E-mail:  ccpaoffice@ilimochampa.org  Danak-Dak Harei Katê Thun Athuw 2011 Pak San Jose hrei 02-10-2011...

Hội Bảo Tồn Văn Hoá Champa @ Hoa Kỳ 11

Hội Bảo Tồn Văn Hoá Champa @ Hoa Kỳ

Hội Bảo Tồn Văn Hoá Champa @ Hoa Kỳ P.O. Box 56240, San Jose, CA 95156 Tel: (408) 674-4099; (408) 206-4619 E-mail: ccpaoffice@ilimochampa.org Danak-Dak Harei Katê Thun Athuw 2011 Pak San Jose hrei 02-10-2011...

Thư Mời 13

Thư Mời

Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa @ U.S.A P.O Box 62061, Sunnyvale, CA 94088 Tel: (408) 674-4099 or (408)206-4619 Email: ccpaoffice@ilimochampa.org***Ngày 29 tháng 08 năm 2011 THƯ MỜI   Kính gởi: Quí đồng hương Champa   Nhân ngày...

The Council for the Socio-Cultural Development of Champa 19

The Council for the Socio-Cultural Development of Champa

The Council for the Socio-Cultural Development of Champa P.O. Box 582792Elk Grove, CA 95758-0049Tel: (916) 743-2413; email: cscd_champa@sbcglobal.net Sacramento, April 15, 2011 Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous IssuesUnited Nations, 2 UN PlazaRoom...

Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa Xã Hội Champa 80

Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa Xã Hội Champa

(bản dịch tiếng Việt của Musa Porome) Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa Xã Hội Champa P.O. Box 582792 Tel (916) 743-2413; email: cscd_champa@sbcglobal.net Sacramento, April 15, 2011 Thư Thỉnh Nguyện   Kính gởi:...

Chuong Trinh Le Hoi Ilimo Kauk Thun 2011 tai San Jose 141

Chuong Trinh Le Hoi Ilimo Kauk Thun 2011 tai San Jose

Champa Cultural Preservation Association of U.S.A P.O. Box 6261, Sunnyvale, CA 94088 Tel (916) 743-2413; Email:  ccpaoffice@ilimochampa.org Nok Roh Rauk On Harei Ilimo Kauk Thun Tapai (Chương Trình Đón Mừng Năm Mới Champa Năm...