Category: Điều Lệ

General questions about the Joomla! CMS

Bylaws Bổ Sung # 2 106

Bylaws Bổ Sung # 2

CHAMPA CULTURAL PRESERVATION ASSOCIATION OF U.S.A BYLAWS BỔ SUNG SỐ 02 (Văn kiện được Ðại Hội Toàn Hội Viên Kỳ III Thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại San Jose) Chiếu theo...

Bylaws Bổ Sung # 1 8

Bylaws Bổ Sung # 1

CHAMPA CULTURAL PRESERVATION ASSOCIATION OF U.S.A BYLAWS BỔ SUNG SỐ 01 (Văn kiện được Ðại Hội Toàn Hội Viên Kỳ III Thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại San Jose) –Chiếu theo...

Bylaws (Tóm tắt bằng tiếng Việt từ bản gốc) 11

Bylaws (Tóm tắt bằng tiếng Việt từ bản gốc)

ĐIỀU LỆ HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA U.S.A CHƯƠNG I DANH XƯNG Điều 1:  Danh xưng của tổ chức này là: “HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA U.S.A“ CHƯƠNG II TÔN CHỈ VÀ...

Initial Bylaws 8

Initial Bylaws

 BYLAWS OF CHAMPA CULTURAL PRESERVATION ASSOCIATION OF USA     A California Unincorporation Association                                       ARTICLE I                                               NAME             The name of this unincorporation association is Champa Cultural Preservation Association of  USA                                                      ARTICLE   II...