Bylaws Bổ Sung # 1

CHAMPA CULTURAL PRESERVATION ASSOCIATION OF U.S.A

BYLAWS BỔ SUNG SỐ 01

(Văn kiện được Ðại Hội Toàn Hội Viên Kỳ III Thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại San Jose)

–Chiếu theo Article VIII về Board of Directors trong Bylaws đầu tiên, Section 3 qui định về bầu cử, từ chức, và nhiệm kỳ của các ủy viên Hội Ðồng Lãnh Ðạo (Board of Directors) như sau:

‘‘Tất cả ủy viên HộI Ðồng Lãnh Ðạo sẽ được bầu chọn trong Ðại Hội Toàn Hội Viên tổ chức 2 năm một lần. Hội Ðồng Lãnh Ðạo điều hành Hội cho đến Ðại Hội Toàn Hội Viên của 2 năm kế tiếp.’’ (Bybaws đầu tiên, trang 5)

–Chiếu theo Article IX về Officers (Ủy Ban Ðiều Hành), Section 1 qui định về Ủy Ban Ðiều Hành như sau:

‘‘Ủy Ban Ðiều Hành của Hội bao gồm 1 Chủ Tịch, 1 Phó Chủ Tịch, 1 Tổng Thư Ký, 1 Ủy Viên Tài Chánh và các ủy viên cần thiết khác. Ủy Ban Ðiều Hành do Hội Ðồng Lãnh Ðạo tuyển chọn và phục vụ nhiệm kỳ là 3 năm.’’ (Bylaws đầu tiên, trang 8)

–Căn cứ theo biên bản Ðại Hội Toàn Hội Viên kỳ II vào ngày 18 tháng 02 năm 2001, toàn thể Hội Viên đã đồng ý sửa đổi nhiệm kỳ của ủy viên Hội Ðồng Lãnh Ðạo từ 2 năm thành 3 năm cho phù hợp với nhiệm kỳ của các thành viên Ủy Ban Ðiều Hành. (Biên bản Đại Hội kỳ II, trang 2)

–Chiếu theo Article VIII section2, phần B qui định về quyền hạn của Hội Ðồng Lãnh Ðạo như sau:

‘‘Hội Ðồng Lãnh Ðạo có quyền tuyển chọn và cách chức các thành viên của Ủy Ban Ðiều Hành, các cơ quan ban ngành chuyên môn, các Hội Viên theo ý muốn;…’’ (ByLaws đầu Tiên, trang 4)

–Xét rằng Hội BTVH Champa là một tổ chức bảo tồn và phát huy văn hóa nên có phần giảm nhẹ yêu cầu phải thay đổi thường xuyên Ban Lãnh Ðạo cho phù hợp với thời đại, mà chú trọng nhiều hơn vào công cuộc ổn định và phát triển lâu dài của tổ chức.

–Xét rằng Hội BTVH Champa là một tổ mang tính chất phục vụ quần chúng không vì lợi ích riêng tư, do quần chúng đóng góp công lao, sức lực, của cải vật chất và của cải tinh thần, bởi vậy ngoài Hội Ðồng Lãnh Ðạo do Ðại Hội Toàn Hội Viên bầu lên, các ủy viên trong Ủy Ban Ðiều Hành gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư Ký, Ủy Viên Tài Chánh, và các ủy viên Ðại Diện Khu Vực cũng phải do Ðại Hội Toàn Hội Viên trực tiếp bầu lên, mà không thể do sự tuyển chọn theo ý của Hội Ðồng Lãnh Ðạo. Nay toàn thể Hội Viên đồng nhất theo qui định cải tổ sau:

Section1: Ðại Hội Toàn Hội Viên

1.1 Ðại Hội Toàn Hội Viên là cơ quan lãnh đạo tối cao của Hội BTVH Champa tại Hoa Kỳ được tổ chức 5 năm một lần. Ðại Hội Toàn Hội Viên được tổ chức dưới nhiều hình thức, từ việc các Hội Viên có thể tham dự trực tiếp hội nghị tại hội trường, đến việc các Hội Viên có thể gởi thư điện tử, thư bưu điện, gọi điện thoại,… để bày tỏ ý kiến, quan điểm, hay đề cử ứng cử viên, bầu cử các ủy viên vào Hội Ðồng Lãnh Ðạo, Tổng Hội Ðồng, Ủy Ban Ðiều Hành, hay Ủy Viên Ðại Diện Khu Vực.

1.2 Ðại Hội Toàn Hội Viên do Tổng Thư Ký triệu tập vào năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm và rơi vào tháng 12 của năm. Ðại Hội Toàn Hội Viên bất thường có thể được triệu tập bởi Tổng Thư Ký hay Chủ Tịch Hội với sự đồng ý của đa số ủy viên trong Tổng Hội Ðồng (General Council).

1.3 Ðại Hội Toàn Hội Viên có nhiệm vụ:

a) quyết định về đường lối, chính sách, phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp do Ủy Ban Ðiều Hành đệ trình.

b) quyết định sửa đổi, bổ sung Bylaws cho phù hợp với điều kiện phát triển và hoàn cảnh mới của Hội do Ủy Ban Ðiều Hành đệ trình.

c) bầu 21 ủy viên của Tổng Hội Ðồng.

d) bầu Chủ Tịch Hội Ðồng Lãnh Ðạo và 1 Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Lãnh Ðạo.

e) bầu Chủ Tịch và 2 Phó Chủ Tịch Hội.

f) bầu Trưởng Ban và Phó Ban của Ủy Ban Giám Sát.

g) bầu Tổng Thư Ký Hội.

h) bầu Giám Ðốc Tài Chánh và Tài Sản Hội.

i) bầu các ủy viên Ðại Diện Khu Vực.

Section 2: Tổng Hội Ðồng (General Council)

2.1 Tổng Hội Ðồng là cơ quan thay mặt HộI BTVH Champa trong thời gian 5 năm giữa hai kỳ Ðại Hội Toàn Hội Viên để triển khai, tiến hành các quyết nghị, các phương hướng mà Ðại Hội Toàn Hội Viên thông qua.

2.2 Nhiệm kỳ của các ủy viên Tổng Hội Ðồng là 5 năm. Tổng Hội Ðồng nhóm họp ít nhất mỗi năm một lần do Tổng Thư Ký triệu tập vào tháng 12 của mỗi năm. Chủ Tịch Hội chủ trì các phiên họp của Tổng Hội Ðồng. Trong trường hợp Chủ Tịch vắng mặt, thì các Phó Chủ Tịch Hội chủ trì.

Hội nghị bất thường của Tổng Hội Ðồng có thể được tiến hành theo lời đề nghị của đa số ủy viên trong Tổng Hội Ðồng và do Tổng Thư Ký triệu tập.

2.3 Tổng Hội Ðồng gồm 21 Ủy Viên bao gồm các thành phần sau:

– Chủ Tịch và các Phó Chủ Tịch Hội;

– Tổng Thư Ký và Giám Ðốc Tài Chánh;

– một số Trưởng Ban và Phó Ban ngành chuyên môn;

– các thành viên của Hội Ðồng Lãnh Ðạo;

– các thành viên của Ủy Ban Giám Sát;

– các ủy viên Ðại Diện Khu Vực.

2.4 Tổng Hội Ðồng có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a) kiểm tra, đánh giá việc thực thi quyết nghị của Ðại Hội Toàn Hội Viên, của Tổng Hội Ðồng do Ủy Ban Ðiều Hành thực hiện.

b) phê chuẩn quyết toán thu chi tài chánh của năm vừa qua do Giám Ðốc Tài Chánh đệ trình được kiểm tra bởi Ủy Ban Giám Sát.

c) quyết định phương hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch cho từng năm hoạt động do Ủy Ban Ðiều Hành đệ trình.

d) quyết định dự chi ngân sách cho tài khóa (Fiscal year) của năm kế tiếp do Ủy Ban Ðiều Hành đệ trình.

e) quyết định thành lâp các Chi Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa tại các khu vực có đồng bào Champa sinh song trên toàn thế giới, kể cả Việt Nam.

f) kiểm tra, đôn đốc việc thực thi Bylaws của các Ban Ngành, các Hội Viên, và các Tổ Chức Khu Vực.

Section 3: Hội Ðồng Lãnh Ðạo (Board of Directors)

3.1 Hội Ðồng Lãnh Ðạo là cơ quan cao nhất của Hội giữa hai kỳ họp cách khoảng 1 năm của Tổng Hội Ðồng.

3.2 Hội Ðồng Lãnh Ðạo bao gồm 7 ủy viên được cơ cấu như sau:

– Chủ Tịch Hội Ðồng Lãnh Ðạo và một Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Lãnh Ðạo;

– 1 Ủy Viên kiêm Trưởng Ban Giám Sát;

– 1 Ủy Viên kiêm Phó Ban Giám Sát;

– 1 Ủy Viên kiêm Chủ Tịch Hội;

– 2 Ủy Viên kiêm Phó Chủ Tịch Hội.

Tổng Thư Ký và Giám Ðốc Tài Chánh tham gia các cuộc họp của Hội Ðồng Lãnh Ðạo nhưng không có quyền biểu quyết.

3.3 Hội Ðồng Lãnh Ðạo mỗi năm họp 2 lần vào cuối năm và giữa năm do Tổng Thư Ký triệu tập. Chủ Tịch Hội Ðồng Lãnh Ðạo chủ trì các cuộc họp của Hội Ðồng Lãnh Ðạo. Trong trường hợp Chủ Tịch Hội Ðồng Lãnh Ðạo vắng mặt, thì Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Lãnh Ðạo chủ trì phiên họp. Cuộc họp bất thường của Hội Ðồng Lãnh Ðạo do Chủ Tịch Hội Ðồng Lãnh Ðạo triệu tập và phải được sự đồng ý của đa số thành viên trong Hội Ðồng Lãnh Ðạo.

3.4 Hội Ðồng Lãnh Ðạo là cơ quan có quyền hạn và nhiệm vụ:

a) kiểm tra, đôn đốc việc thực thi đường lối, chính sách, quyết nghị của Ðại Hội Toàn Hội Viên và của Tổng Hội Ðồng do Ủy Ban Ðiều Hành thực hiện

b) phê chuẩn các Ủy Viên thuộc các Ban Ngành chuyên môn do Tổng Thư Ký và Giám Ðốc Tài Chánh đệ trình.

c) xét khen thưởng, thăng cấp các Hội Viên, các Ban Ngành, các Ủy Viên đạt thành tích tốt.

d) xét kỷ luật, sa thải, bãi chức các Ủy Viên, các Ban Ngành không hoàn thành nhiệm vụ giao phó.

e) nghiên cứu, soạn thảo các đường lối, chính sách, quyết nghị cho Ðại Hội Toàn Hội Viên và hội nghị Tổng Hội Ðồng.

f) dự kiến nhân sự cho các ủy viên Tổng Hội Ðồng nhiệm kỳ kế đến.

g) ký quyết định thành lập Chi Hội BTVH Champa tại các khu vực có đủ túc số Hội Viên và phải được sự chuẩn thuận của Tổng Hội Ðồng.

Section 4: Ủy Ban Giám Sát

4.1 Ủy Ban Giám Sát là cơ quan chức năng có nhiệm vụ kiểm tra giám sát việc thi hành Bylaws của Hội từ các cấp Hội Ðồng đến các Ban Ngành, các Tổ Chức Khu Vực và đệ trình lên Hội Ðồng Lãnh Ðạo giải quyết và xử lý.

4.2 Ủy Ban Giám Sát chịu trách nhiệm kiểm tra sổ sách thu chi tài chánh, hóa đơn thu mua hàng, đặt hàng, lệnh xuất kho, lệnh nhập kho của Ban Tài Chánh. Ủy Ban Giám Sát phải tiến hành kiểm tra sổ sách kế toán trước khi hội nghị cuối năm của Tổng Hội Ðồng khai mở.

4.3 Ủy Ban Giám Sát bao gồm 3 ủy viên:

– Trưởng Ban Giám Sát;

– Phó Ban Giám Sát;

– 1 Ủy Viên kiêm thư ký của Ủy Ban;

4.4 Trưởng Ban Giám Sát chịu trách triệu tập phiên họp của Ủy Ban mỗi năm ít nhất một lần vào đầu tháng 12.

Section 5: Ủy Ban Ðiều Hành (The Officers)

5.1 Ủy Ban Ðiều Hành là cơ quan có nhiệm vụ:

a) tiến hành, triển khai các phương hướng, các quyết nghị đã được Ðại Hội Toàn Hội Viên thông qua.

b) tiến hành, triển khai các phương hướng, các quyết nghị đã được Tổng Hội Ðồng biểu quyết.

c) báo cáo dự thảo kế hoạch, phương hướng, quyết nghị hoạt động trước Ðại Hội Toàn Hội Viên và hội nghị Tổng Hội Ðồng.

d) báo cáo thu chi ngân sách lên hội nghị Tổng Hội Ðồng để phê chuẩn và thông qua trong hội nghị cuối năm.

e) báo cáo dự án thu chi ngân sách cho năm kế tiếp lên hội nghị Tổng Hội Ðồng để biểu quyết.

5.2 Ủy Ban Ðiều Hành bao gồm :

– Chủ Tịch Hội;

– 2 Phó Chủ Tịch Hội;

– 1 Tổng Thư Ký, Các Trưởng Ban và phó Ban các Ban Nghành chuyên môn;

– 1 Giám Ðốc Tài Chánh và các Ủy Viên của Ban Tài Chánh;

– Các Ủy Viên Ðại Ðiện Khu Vực

5.3 Ủy Ban Ðiều Hành nhóm họp thường kỳ vào tháng 6 và tháng 12 của mỗi năm do Tổng Thư Ký triệu tập, có thể xảy ra đồng thời với phiên họp của Hội Ðồng Lãnh Ðạo. Trong trường hợp có công tác đột xuất, Tổng Thư Ký có thể tiến hành triệu tập phiên họp bất thường của Ủy Ban Ðiều Hành để triển khai công tác với sự đồng ý của đa số các Ủy Viên trong Ủy Ban Ðiều Hành.

5.4 Chủ Tịch Hội chủ trì các phiên họp của Ủy Ban Ðiều Hành. Nếu Chủ Tịch Hội vắng mặt, các Phó Chủ Tịch Hội chủ trì và triển khai công tác.

Section 6: Tổ Chức Khu Vực

6.1 Tất cả các khu vực, các tiểu bang, các trường đại học ở trong quốc gia Hoa Kỳ hay ngoài Hoa Kỳ như các nước thuộc Âu Châu, Việt Nam, Cam Bốt, Mã Lai, Hải Nam,…, có từ 5 hội viên thực thụ của Hội BTVH Champa trở lên, đều có quyền thành lập Chi Hội BTVH Champa tại khu vực mình đang sinh sống với điều kiện phải được quyết nghị công nhận của Tổng Hội Ðồng và phải được Chủ Tịch Hội Ðồng Lãnh Ðạo ký quyết định cho phép thành lập.

6.2 Các Hội Viên thực thụ của khu vực, tùy theo sĩ số Hội Viên nhiều hay ít, tiến hành hội nghị thành lập Chi Hội BTVH Champa và bầu cử Ban Ðiều Hành khu vực gồm các Ủy Viên sau:

– Trưởng Ban Ðiều Hành Khu Vực;

– Phó Ban Ðiều Hành Khu Vực;

– Thư Ký.

6.3 Chi Hội BTVH Champa Khu Vực mỗi năm họp ít nhất hai lần vào đầu tháng 6 và tháng 12 do Thư Ký triệu tập và Trưởng Ban Ðiều Hành khu vực chủ trì cuộc họp. Nếu Trưởng Ban vắng mặt, thì Phó Ban thay mặt điều hành.

6.4 Các Chi Hội BTVH Champa khu vực có quyền:

a) kết nạp hội viên mới

b) bầu cử Ủy Viên Ðại Diện Khu Vực để tham gia vào cơ quan Tổng Hội Ðồng của Hội theo tiêu chuẩn sau:

– khu vực có từ 5 đến 20 Hội Viên được quyền cử 1 Ðại Diện;

– khu vực có từ 21 đến 50 Hội Viên được quyền cử 2 Ðại Diện;

– khu vực có từ 51 Hội Viên trở lên được quyền cử 3 Ðại Diện.

6.5 Các Chi Hội BTVH Champa khu vực có nhiệm vụ:

c) thực thi, triển khai các kế hoạch, các phương hướng, các quyết nghị đã được Ðại Hội Toàn Hội Viên và Tổng Hội Ðồng biểu quyết thông qua.

d) đệ trình các phương hướng hoạt động phù hợp với hoàn cảnh khu vực mình đang cư ngụ lên Ủy Ban Ðiều Hành để cứu xét và tìm phương hướng giải quyết.

e) thu tiền hội phí, tiền niên liễm Hội Viên khu vực và chuyển lên Ban Tài Chánh để nhập ngân quỹ chung của Hội BTVH Champa.

Section 7: Ban Cố Vấn Hội

7.1 Ban Cố Vấn Hội BTVH Champa là một cơ quan tham vấn của Hội, bao gồm các chuyên gia nghiên cứu về văn hóa truyền thống Chăm, các học giả nghiên cứu về lịch sử Champa, các nhân sĩ có công với lịch sử, văn hoá, và xã hội Chăm, Các chuyên gia về luật pháp Hoa Kỳ và công pháp quốc tế, các nhà bảo trợ tài chánh của Hội,…

7.2 Các thành viên Ban Cố Vấn được mời tham gia các phiên họp của Tổng Hội Ðồng, được quyền tham gia phát biểu quan điểm cá nhân, được quyền góp ý bổ sung cho công tác của Hội, nhưng không có quyền đề cử ứng cử viên và quyền biểu quyết trong các cuộc họp của Hội.

Section 8: Hiệu Lực

8.1 Những điều khoản qui định trong Bylaws Bổ Sung số 1 chỉ có thể được sửa đổi và bổ sung với sự đồng ý 3/4 Hội viên tham dự Ðại Hội Toàn Hội Viên.

8.2 Bylaws bổ sung số 01 có thể được cập nhật về sĩ số Ủy Viên của Hội Ðồng Lãnh Ðạo, của Tổng Hội Ðồng, hay của Ủy Ban Ðiều Hành các cấp dưới sự đồng ý của 2/3 Hội Viên tham dự Ðại Hội Toàn Hội Viên mà không cần thay thế bởi Bylaws bổ sung khác nếu không có điều khoản nào cần thiết sửa đổi.

8.3 Tất cả điều khoản qui định trong Bylaws đầu tiên trái vớI Bylaws bổ sung số 01 sẽ không còn hiệu lực kể từ sau ngày Tổng Thư Ký ký ban hành Bylaws bổ sung số 01 này và có sự chứng kiến của 21 Ủy Viên Tổng Hội Ðồng và một số thành viên của Ban Cố Vấn.

San Jose, ngày 27 tháng 12 năm 2003

T.M Ủy Ban Ðiều Hành Hội

Tổng Thư Ký
 

.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.