Bylaws Bổ Sung # 2

CHAMPA CULTURAL PRESERVATION ASSOCIATION OF U.S.A

BYLAWS BỔ SUNG SỐ 02

(Văn kiện được Ðại Hội Toàn Hội Viên Kỳ III Thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại San Jose)

Chiếu theo Article X trong Bylaws đầu tiên về miscellaneous provisions, Section 2 qui định về quản lý tài chánh có đoạn viết như sau:

–‘‘ Phần B. Mỗi sự rút tiền từ tài khoản của Hội phải được ký bởi Chủ Tịch Hội và Ủy Viên Tài Chánh. Nếu Chủ Tịch vắng mặt thì Phó Chủ Tịch và Ủy Viên Tài Chánh có quyền ký rút tiền.’’

–‘‘ Phần C. Chủ Tịch Hội được phép để ký chi phiếu 200 đô-la hoặc ít hơn cho mỗi lần ký. Hội đòi hỏi phải có sự đồng ý của Phó Chủ Tịch, Tổng Thư Ký, và Ủy Viên Tài Chánh để Chủ Tịch có quyền ký chi phiếu trên 200 đô-la.’’ (Bylaws đầu tiên, trang 10)

Nay để thuận tiện cho việc quản lý tài chánh và các tài sản vật chất của Hội, tạo sự thuận lợi cho Chủ Tịch và các Phó Chủ Tịch tập trung lo việc điều hành công tác Hội, toàn thể Hội Viên đồng nhất theo qui định sau:

Section1: Giám Ðốc Tài Chánh (Treasurer)

1.1 Ðại Hội Toàn Hội Viên ủy thác quyền quản lý tài chánh và tài sản vật chất của Hội cho Giám Ðốc Tài Chánh. Giám Ðốc Tài Chánh được sự trợ giúp của Ban Tài Chánh bao gồm ít nhất là 3 thành viên và tối đa là 7 thành viên. Các thành viên trong Ban Tài Chánh do sự đề cử của Giám Ðốc Tài Chánh và được sự chuẩn thuận của Tổng Hội Ðồng hay Hội Ðồng Lãnh Ðạo. Giám Ðốc Tài Chánh là đại diện hợp pháp của Hội trong việc liên hệ giải quyết các vụ việc liên quan đến tài chánh, tài sản, và các hoạt động kinh tế của Hội.

1.2 Ban Tài Chánh bao gồm các thành viên sau: Giám Ðốc Tài Chánh, Kế Toán Trưởng, 2 hay 3 Kế Toán viên, 1 Thủ Quỹ và 1 Thủ Kho.

Section 2: Quản Lý Tài Chánh và Tài Sản Vật Chất của Hội.

2.1 Giám Ðốc Tài Chánh quản lý tài sản của Hội căn cứ trên quyết định chuẩn chi ngân sách hay tài sản của Tổng Hội Ðồng. Trong thời gian Tổng Hội Ðồng không có phiên họp, thì việc chuẩn chi ngân sách được dựa trên quyết định của Hội Ðồng Lãnh Ðạo.

2.2 Các văn kiện, các hoá đơn, các chi phiếu liên quan đến tài sản, tài chánh của Hội phải do Kế Toán Trưởng (Controller) quản lý và lưu trữ. Các ngân phiếu, các lệnh xuất kho, lệnh xuất quỹ phải do Kế Toán Trưởng soạn thảo và đề xuất lên Giám Ðốc Tài Chánh xem xét và chuẩn thuận.

Các ngân phiếu, các lệnh xuất kho phải có chữ ký của Giám Ðốc Tài Chánh và Thủ Quỹ hay Thủ Kho mới có hiệu lực thi hành. Trong trường hợp Giám Ðốc Tài Chánh vắng mặt thì Chủ Tịch Hội hay Phó Chủ Tịch Hội có quyền ký thay cùng với chữ ký của Thủ Quỹ hay Thủ Kho.

Section 3: Hiệu Lực

Tất cả điều khoản qui định về quản lý tài sản và tài chánh trong Bylaws đầu tiên vẫn có hiệu lực, trừ phi một số điều khoản qui định ngược với Bylaws bổ sung số 2 thì các qui định đó tự động không còn hiệu lực.

San Jose, ngày 27 tháng 12 năm 2003

T.M Ủy Ban Ðiều Hành Hội.

Tổng Thư Ký
 

.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.