Thư mời lễ hội Kate 2018

Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa @ U.S.A P.O Box 62061, Sunnyvale, CA 94088 Email: ccpaoffice@ilimochampa.org…

Kate lễ hội bản địa truyền thống Champa: Sự tiếp nối của văn minh Sa Huỳnh

Kate lễ hội bản địa truyền thống Champa: Sự tiếp nối của văn minh Sa Huỳnh…

Katê – Lễ hội Champa Truyền Thống Và Triển Vọng

 Jalan Riya  Sưu tầm Gần đây lễ hội Katê hằng năm đã là nguồn cảm hứng…

Chăm Islam, xin đừng phủ nhận Kate!!!

Đứng trên phương diện văn hóa, Katê là một lễ hội của người Chăm Ahier, nhưng…