Bylaws (Tóm tắt bằng tiếng Việt từ bản gốc)

ĐIỀU LỆ

HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA U.S.A

CHƯƠNG I

DANH XƯNG

Điều 1:  Danh xưng của tổ chức này là: “HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA CHAMPA U.S.A

CHƯƠNG II

TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH

Điều 2: Tập hợp những người Champa đang sống trên đất Mỹ có cùng chung  một ý hướng muốn bảo tồn văn hóa cổ truyền Champa.  Để đạt được tôn chỉ và mục đích này, Hội sẽ:

·    Kết nạp hội viên (gồm những người Champa có cùng chung hướng với nhau (Gồm Jarai, Rhade, Koho, Barna, Mnong và cả người ngoại quốc v.v.)

·    Gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa cồ truyền Champa

·     Yểm trợ sưu tầm có hệ thống về ngôn ngữ, phong tục, lịch sử và chủng tộc của Champa, và bất cứ công việc gì  liên hệ tới dân tộc và truyền thống.

Điều 3:  Hoạt động chính của Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa tại Hoa Kỳ là phát triển những công việc về xã hội cho những quyền lợi của hội viên trong tổ chức, những cuộc triển lãm về văn hóa và nghệ thuật liên hệ tới nền văn minh của Champa, và xuất bản những Đặc San về việc nghiên cứu văn hóa truyề thống Champa

Điều 4:  Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa tại Hoa Kỳ đạt văn phòng tại:

     1766 Home Gate Dr, San Jose CA 95148.  Văn phòng này có thể đổi đến nơi khác khi có điều kiện thuận tiện và tùy thuộc vào sự quyết định của Ủy Ban Chấp Hành

Điều 5Hội viên  Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa tại Hoa Kỳ  sẽ bao gồm:

·         Hội viên chính thức:

Bất cứ người đồng hương cùng ý hướng của các sắc dân thuộc Champa nào cũng có thể tham gia tổ chức.  Nhưng hội viên này có quyền bầu cử.

Điều 6:  

·        Mỗi Hội viên sẽ nhận được thẻ Hội viên được phát hánh bởi tổng thư ký của tổ chức như là một sự chứng minh là một hội viên.

·         Đơn xin gia nhập phải được kèm theo bởi lệ phí gia nhập hội là 10 dollars

·        Tiền niên liễm của hội viên là 20 dollars, và sẽ được thanh toán trong vòng 3 tháng từ tháng Giêng tới tháng Ba mỗi năm.

·        Tư cách hội viên sẽ bị tự động chấm dứt khi họ không đóng tiền niên liễm trong vòng 1 năm.

·        Tất cả những hội viên chính thức có quyền bầu cử và quyền ứng cử.

·        Tất cả những hội viên chính thức là người được hưởng những quyền hạn từ tổ chức.

Điều 7Sự từ bỏ tư cách hội viên:

·        Hội viên muốn xin từ bỏ tư cách hội viên có thể gởi một thông báo viết tay tới Tổng Thư Ký của Hội và sẽ trở nên có hiệu lực vào ngày mà nó được nộp bằng chính tay đương sự.  Nếu gởi bằng thư, thì hiệu lực từ ngày đóng dấu bưu điện trên phong bì.

·        Những lệ phí gia nhập và tiền niên liễm sẽ không được hoàn trả lại cho đương sự.

Sự xin gia nhập Hội lại

·        Một cựu hội viên có thể xin lại tư cách hội viên cho mình bằng cách điền lại một đơn xin gia nhâp và gởi tới Tổng Thư Ký hội.     Đơn này phải được chấp thuận bởi đa số trong Ban Chấp Hành của Hội.  Đương đon phải trả lệ phí gia nhập và  tiền niên liễm mới.  Tư cách hội viên không được chuyền nhượng dưới bất cứ hình thức nào.

Cảnh Cáo

·        Ban Chấp Hành có quyền cảnh cáo bất cứ hội viên nào vi phạm vào nội quy nay.

Sa thải hội viên

·        Bất cứ hội viên nào vi phạm nội quy này một cách quá đáng (nghiêm trọng) có thể bị chấm dứt tư cách hội viên qua sự đề nghị của Ban Chấp Hành.  Tuy nhiên hội viên có quyền đưa ra những lý lẽ để bào chữa cho chính mình trước Ủy Ban.

 

CHƯƠNG IV

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN VÀ ỦY BAN CHẤP HÀNH

Điều 8:  

·        Hội Nghị Thường Niên hàng năm của Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức vào một ngày thứ bảy trong tháng 12 mỗi  năm, hoặc vào những ngày khác mà Ủy Ban Chấp Hành có thể định đoạt.  Tất cả hội viên sẽ có quyền, cũng như có bổn phận để tham dự và tham gia vào chương trình nghị sự của hội nghị.

·        Hội Nghị Thường Niên được trao quyền để quyết định về những vấn đề quan trọng liên quan tới tổ chức của Hội. Hội Nghị Thường Niên sẽ điều hành công việc của Hội qua Ủy Ban Chấp Hành.  Hội Nghị Thường Niên có quyền cao nhất và có quyền quyết định cuối cùng qua tất cả những hoạt động của Hội.

·        Hội Nghị Thường Niên có quyền tu chính tất cả những điều khoản của nội quy này với mục đích để cải tiến Hội tốt đẹp hơn.

·        Những nhân viên trong Ủy Ban Chấp Hành báo cáo những việc làm liên hệ tới phần hành mình lên Hội Nghị Thường Niên.  Những báo cáo sẽ được thảo luận và những phương sách mới  và đề án mới sẽ được trình lên và được thi hành sau đó. Hội Nghị Thường Niên có quyền  thông qua những nghị quyết ràng buộc tổ chức một cách toàn bộ.

·        Đại Hội bất thường của Hội sẽ được triệu tập với túc số 2/3 của Hội viên đề nghị và được thông báo tới hội viên một cách khẩn cấp trong khoảng thời gian ít nhất 10 ngày.

Điều 9:    

·        Ủy Ban Chấp Hành được trao quyèn để hành động như là một sự đại diện cho Hội Nghị Thường Niên trong sự điều hành những công việc của tổ chức trong đường lối chỉ đạo được đạt ra bởi Hội Nghị.

·        Ủy Ban Chấp Hành  sẽ được bầu  bởi đa số hội viẽn của Hội có mặt trong buổi Hội Nghị Thường Niên  với nhiệm kỳ (3 năm).

·        Ủy Ban Chấp Hành gồm có:

    –  1 Chủ Tịch

    –  1 Phó Chủ Tịch

    –  1 Tổng Thư Ký

    –  1 Phụ Tá Tổng Thư Ký

    –  1 Thủ Quỹ

·        Ủy Ban Chấp Hành sẽ được sự trợ giúp của ban cố vấn (Advisors) bao gồm từ 2 tới 6 hội viên, những ngưới thấu hiểu vấn đề liên hệ tổ chức.

·        Ủy Ban Chấp Hành cũng có quyền mướn những chuyên gia điều hành những công việc của Hội tại Hoa Kỳ và ngoại quốc nếu cần.

·        Tất cả những hội viên tốt (Good standing) trong tổ chức có quyền bầu cử và quyền ra ứng cử vào Ủy Ban Chấp Hành.

 

NHỮNG NHIỆM VỤ RIÊNG BIỆT CỦA NHỮNG VIÊN CHỨC TRONG BAN CHẤP HÀNH

·        Chủ Tịch sẽ có trách nhiệm trong những vấn đề thuộc về điều hành va thi hành các hoạt động của tổ chức.  Nếu Chủ Tịch vắng mặt, Phó Chủ Tịch sẽ thay thế nhận trách nhiệm đó.

·        Phó Chủ Tịch sẽ phụ tá cho Chủ Tịch trong những vấn đề được phân công bởi Chủ Tịch và được chi tiết hóa.

·        Tổng Thư Ký sẽ có trách nhiệm về vấn đề hành chánh của tổ chức, với sự hộ trợ của Phụ tá Tổng Thư Ký.

·        Thủ Qũy sẽ chịu trách nhiệm về những số tiền được trao cho.  Thủ Quỹ được yêu cầu trình báo mỗi tam cá nguyệt về tài chánh với Ủy Ban Chấp Hành đặt căn bản trong những giây phút của cuộc họp của Ủy Ban Chấp Hành va của Ủy Ban Chấp Hành.  Tổng quát, viên chức của Ủy Ban Chấp Hành sẽ trách nhiệm về sự lớn mạnh của tổ chức.

Điều 10:    Tất cả nhũng sách xuất bản, bản báo cáo, thư từ, danh sách hội viên, thời gian họp..v.v. đều là tài sản của Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa tai Hoa Kỳ.  Những tài sản này phải được bàn giao cho Ủy Ban Chấp Hành mới.  Những viên chức có thể mời họp với Ủy Ban Chấp Hành mới để giải thích và thanh toán những vấn đề liên hệ tới sự điều hành tổ chức. 

 

CHƯƠNG V

TÀI CHÁNH

Điều 11:    Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa tai Hoa Kỳ sẽ được tìm vốn bởi:

·         Lệ phí hội viên

·         Lệ phí gia nhập của Hội viên

·        Sự gom góp và quà tặng từ những người bạn và ân nhân của tổ chức

·        Quỹ được quyên góp từ những hoạt động không tính cách thương mại của tổ chức

·        Grand va Fund xin được từ các tổ chức khác, công cộng và tư nhân

Điều 12:    Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa tai Hoa Kỳ sẽ quản trị tài chánh như sau:

·        Tất cả những lợi tức và chi tiêu của qũy  Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa phải được chứng minh qua những biên lai.

·        Tất cả những sự rút tiền từ trương mục của tổ chức sẽ được đồng ký tên bởi Chủ Tich hoặc phó Chủ Tịch nếu Chủ Tịch vắng mặt, và Thủ Qũy.

·        Chủ Tịch được quyền chi tiêu dưới 200 dollars cho mỗi một lần chi tiêu bất thường.  Nếu từ 200 dollars trở lên sẽ phải được sự chấp thuận của Ủy Ban Chấp Hành.

 

CHƯƠNG VI

HỘI HỌP (MEETING)

Điều 13:    

·        Ủy Ban Chấp Hành sẽ họp ít nhất la 2 tháng 1 lần.  Chủ Tịch Ủy Ban có thể triệu tập buổi họp bất thường đối với Ủy Ban Chấp Hành khi ông ta thấy đó là điều cầ thiết.

·        Những thông báo bằng chữ viết về cuộc họp của Hội Nghị Thường Niên sẽ được gởi tới tất cả hội viên trong tổ chức ít nhất là 2 tuần trước ngày họp.

 

CHƯƠNG VII

SỰ SINH TỒN VÀ VĂN PHÒNG TỔ CHỨC

(Life and office of the organization)

Điều 14:    

·        Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa tai Hoa Kỳ sẽ hoạt động vô hạn định.

·        Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa tai Hoa Kỳ sẽ thành lập và điều hành những văn phòng chi nhánh (branch office) trong nhiều Tiểu Bang khác nhau tại Hoa Kỳ,  nơi mà có những người Champa cư ngụ.

·        Sự thành lập như vậy phải được sư chấp thuận bởi Hội Nghị Thường Niên.  Sự điều hành của mỗi chi nhánh của Hội tại mỗi địa phương phải tuân theo luật lệ của địa phương đó.

 

CHƯƠNG VIII

GIẢI TÁN HỘI

(DISSOLUTION)

Điều 15:    

·        Nếu 2/3 của hội viên chính thức của tổ chức gởi thịnh nguyện thư yêu cầu giải tán Hội, Ủy Ban Chấp Hành phải mở một phiên họp tại Hội Nghị Thường Niên để xem xét về sự chấp thuận giải tán hay không.  Sự chấp thuận giải tán Hội phải trên 3/4 (three-quaters) số phiếu của hội viên chính thức của Hội.

Điều 16:

·        Về việc giải tán hoặc sự kết thúc của Hội, những nợ nằn, trách nhiệm pháp lý của tổ chức sẽ được giải quyết và bất cứ của cải riêng nào của tổ chức còn lại đều được phân phát tới những Hội bất vụ lợi, những tổ chức đặc biệt cho mục đích tự nhiên, khoa học, và giáo dục.

 

CHƯƠNG IX

LINH TINH

(MISCELLANEOUS)

Điều 17:    

·        Tổ chức sẽ đăng ký như là một tổ chức bất vụ lợi trong tiểu bang California.  Tổng Thư Ký cua Hội sẽ trách nhiệm về việc giử cho tổ chức hoạt động liên tục.

                                                                                                      

 

San Jose:  Ngày 19 tháng 04 năm 1998

T.M Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa Tại Hoa Kỳ

 

Tổng Thư Ký

                                                                                Đã Ký.

 

.

11 thoughts on “Bylaws (Tóm tắt bằng tiếng Việt từ bản gốc)

  1. 男性乳房縮小術、男性女乳手術、性別認同、縮胸手術等一些相關、似是而非或有爭議的事項的披露與討論。

  2. 我們彩用國際及美國食品及藥物管理局FDA認可的CO2 激光儀 Lutronics® Spectra SPR, 具安全性, 準確度高 . 二氧化碳激光可安全地去除皮膚上的癦痣、肉粒、疣、老人斑等問題。此激光的幼細光束可準確及直接地將要去除的組織氧化,過程快捷,傷口細小及乾淨,對周圍的皮膚傷害減至最少。一般1-2次就可永久去除。

Leave a Reply

Your email address will not be published.