Thầy tu Thích Chân Quang: Xin đừng khơi dậy nỗi đau của một dân tộc Champa vong quốc


Thy tu Thích Chân Quang: Xin đng khơi dy ni đau

ca mt dân tc Champa vong quc


Chế M Lan

1.Champa và Đi Vit ai man r hơn ai?

Tôi nhn đưc link http://www.nguoicham.com/tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&Itemid=37&task=viewvideo&video_id=3432 t các anh em Chăm gi đến vi ta đ: “Bin Đông dy sng ca thy tu Thích Chân Quang”. Tôi háo hc mun vào xem đ tìm điu hay l phi nhưng đến phn rao giảng phút th13:49 ca chuyên đ Biển Đông Dậy Sống phần 5 đã gây cho tôi mt cú sc vi đon din gii, bin minh ca thy tu Thích Chân Quang v nguyên nhân Đi Vit phi chiếm Champa. Thy tu này nói:

“Nhiu ngưi vn cho rng cha ông mình chiếm Chiêm Thành là ti li truyn đi ca Vit Nam. Vit Nam phi phi chiếm Chiêm Thành. Đó là mt trách nhim không th làm khác đưc. Ti vì sao? Ti vì Chiêm Thành có tc l “Man R”. Đó là tc l giết ngưi. Đt nưc đó không th tn ti”.

Thy tu này va nói va gii thích,

“Tc l Chiêm Thành khi vua chết, phi thiêu sng luôn ngưi v. Mà vua làm đưc thì quan làm đưc, quan làm đưc thì ngưi dân làm đưc. Chúng ta phi tiêu dit thôi”.

Sau khi nghe link này xong tôi không tin đó là li ca thy tu mà đó là li ca Qu Satang đi lt Pht đã xô cơn sóng Champa nm yên sut ba trăm năm qua tri dy. Tôi tht s không hiu thy tu này là th gì? Chưa hiu đưc kinh Pht, chưa dit đưc cái “Ngã” trong “Tâm” hay là ban ngày ông khoát áo cà sa ban đêm li hoàn tc, đi tóc gi đi rong ph đêm. Tôi tin nếu thy tu bình thưng đúng nghĩa, ăn chay, nim Pht và ngi thin mi ngày, nghiên cu nghiêm túc thì cái tâm phi trong sáng, đ lưng, sẵn sàng giang tay cu vt chúng sinh (dù chúng sinh đó là ngưi Kinh hay Chàm). Ch làm gì có cái tâm đen ti như thy tu này, mun tiêu dit c mt dân tc ch có mt cái c rt là đơn gin, vì h là “man r”.

Thy tu ơi! Chc thy tu tha hiu, dân tc Kinh cũng đưc loài ngưi biết không phi là ging ngưi “văn minh” mà ch là ngưi “man r, man di” đưc nhc nhiu trong s sách Trung Quc. Đến thi Pháp, M, h vẫn còn gi ngưi Kinh là “man di, là Anamist, là Curly”. Đến bây gi, thi đi văn minh ri, nhân loi vn xếp dân tc Vit là dân tc kém phát trin, đng gn đi s trong danh sách các nưc trên thế gii. Dưi áp lc b ngưi ta kinh thưng, rung b, xem là “man di” nên ngưi Kinh cũng mun ngoi đu lên, bt chưc Trung Quc xem các dân tc khác quanh mình cũng là “man di” mc dù dân tc đó có nn văn minh cao hn hơn mình, như Champa chng hn. Đ thoát khi cái tên “man di” hay “ngưi man” ngưi Vit hay tư gi mình là “Kinh”. Nhưng cui cùng tên “Kinh” vn không thoát khi cái  giống “mang dã”, “người man” mà Trung Quc hay gi ngưi Vit. Vì Kinh có nghĩa là “Keo- Cheo”, theo âm Hán Vit có nghĩa là “Trâu” (Nguyn Gia King). Trâu thì chuyên nm bùn và cày rung. Vy tên Kinh có nghĩa ti t, xu hơn là “ngưi man”. Còn tên Chăm hay Champa là mt tên loài s, hoa đi rt đp, thanh tao. Ch so sánh danh t“Kinh và Champa”  thôi đã thấy rõ, ai man r hơn ai thì thy tu khc biết. Thế mà thy tu đòi phi tiêu dit ngưi Chăm, vì ngưi Chăm “man r”. Trong khí đó ngưi Kinh cũng là tc ngưi “man r” ni tiếng trong lch s nhưng ti sao không có ai tiêu dit ngưi Kinh? Cui cùng thy tu đưa ra lý do rất đơn giản và thô thiển là Đi Vit tiêu dit ngưi Chăm, ch vì ngưi Chăm “man r. Đây đích th là loi văn chương man r ca Qu Satang ch không phi văn chương ca thy tu ca Pht.

2.Tc ho táng ca hoàng hu theo vua Champa có phi là tc man r không?

Nếu thy tu không bn mang cái đu trng rng đi rao ging kiếm tin mà dành nhiu thi gian nhà đc sách v văn minh Champa thì không phi phát ngôn ba bãi như vy. Tht ra tc l này, ngày xưa khi vua Chăm băng hà thì hoàng hu nghĩ rng mình là mt bt ngu nghi thiên h, trung trinh tiết lit, hết lòng vì vua, mun đ tiếng li cho đi sau xng đáng ni ngôi thì t nguyn lên giàn ha cùng chng. Đây là mt vinh d, mt ân hu ca vua, ca vương quc Champa ban cho hoàng hu, ch không phi tuỳ tin. Trưc khi hoàng hu lên giàn ho phi có hi đng tu sĩ hoàng gia xem xét tư cách ca hoàng hu, phi có hi đ nhng điu kin như sau:

Ch có chánh hu mi đưc hưng ân hu này; phi t nguyên không ép buc;phi có con vi vua, phi là ngưi đng tc Champa, phi có s đng ý ca hi đng sư c …(Tư liu,Vijaya 1 trang 154).

Ch không phi hoàng hu nào cũng mun lên giàn ho vi vua đưc. Điu này càng không phi như thy tu Thích Chân Quang nói rng “vua làm đưc thì quan làm đưc, quan làm đưc thì ngưi dân làm đưc”. Đây là mt s suy đoán h đ bi l ngay hoàng hu Bia Sucih, v ca vua Po Rome cũng không lên đưc giàn hỏa vì bà này vô sinh, không có con vi vua Po Rome. Ch có hoàng hu Bia Sucan mi lên đưc giàn hỏa vi vua Po Rome mà thôi. Ch làm gì mà Huyn Trân hay Ngc Khoa – công chúa Đi Vit có đ tư cách đ lên giàn ho cùng vua Champa. Đi vi dân thưng, ngưi Chăm có lut tc rõ ràng. Sau khi ngưi chng qua đi, ngưi v lo tang l, thiêu thi th ca chng đ ly 9 miếng xương trán đưa vào nghĩa trang Kut ca tc h m (Vijaya 2, trang 151). Vì thế nhng câu nói ca thy sư này hoàn toàn sai lm và vô căn c nhm bin minh cho hành đng xâm lưc đt Champa ca Đi Vit. Thy tu này, nếu ln sau mun gán ti cho ai phi nghiên cu trưc k mt chút ch đng nói càn như vy.

Hơn na, trong lch s Chiêm Thành có rt nhiu giai thoi đưc ghi trong s sách còn ni tiếng hơn chuyn hoàng hu t nguyn lên giàn ho thiêu cùng chng. Đin hình như Vương phi M Ê, mt hng nhan trinh lit ca Chiêm Thành, khi quc phá gia vong, thành trì sp đ, quân binh t vong tan tác, dân tình hn đon, vương phi vn mt lòng trinh tiết vi chng. Sn sàng nhy xung sông t vn trưc s dâm ô, try lc ca vua Vit. Truyn k rng, khi vua Lý Thái Tông xua quân xâm lưc vào thành Pht Th, bây gi là Quc Đô ca Chiêm Thành cưp phá, bt Vương Phi M Ê và các cung phi, nhc n đưa xung thuyn v nưc Đi Vit. Đi ngang qua dòng sông Châu Giang, khi đến đa phn Ph Lý, vua Thái Tông thy Vương phi M Ê có nhan sc nên sai quan Trung s mi nàng sang chu ng thuyn vua. Vuơng Phi M Ê không giu đưc ni phn ut vì quc phá gia vong, nguyn tun tiết theo đng phu quân đ khi ô uế tm thân ngà ngc. Trong lúc mi ngưi trong thuyn sơ ý, nàng ly chăn qun cht vào ngưi ri phó thác tm thân ngc ngà xung dòng nưc sâu cun trôi đi mt trong s kinh ngc ca mi ngưi và s khóc tan thương tiếc ca nhng cung tn nhc n còn li. Vua Thái Tông kinh d và đy ân hn hi tiếc (Vijaya 3, trang 91). Vy mt hành đng ng x dâm ô ca vua Vit Lý Thái Tông và hành đng cao c ca Vương Phi M Ê ca Champa thì ai văn minh hơn ai, ai man r hơn ai hi thy tu Thích Chân Quang? Chc đến đây thy tu ng ra ri, nếu chưa thì tôi ch ra: Hành đng ca mt thy tu ngưi Vit “t thiêu sng” qua các thi kỳ có phi là tc “man r” không? Nếu thy tu cho rng đó là hành đng dũng cm, t vì đo, vì lý tưng ca kiếp ngưi, kiếp Pht thì hành đng lên giàn ho ca hoàng hu Champ theo vua là hành đng cao đp, văn minh gp bi ln cách t thiêu ca các thy tu Vit đó.

3.Thy tu Thích Thin Quang mang áo thy tu đi khơi dy ni đau mt dân tc

T khi vương quc Champa b tiêu vong trưc bàn tay man dã ca Đi Vit, nhng con cháu Champa vn âm thm sng và ch mong mun có cuc sng bình đng và hòa đng trong dị tộc. H không bao gi mun biến cm xúc mt mát thành su hn vì h biết rng su hn ch là s bun thm không cn thiết cho mt kiếp ngưi. Vy mà “cây mun lng mà gió chng mun ngng”. Hôm nay thy tu Thích Chân Quang li khơi dy nhng ni đau mà h tưng chng như nguôi ngoai. Có phi ngưi Chăm có “tc l man r”? Nhng thái đ trch thưng, nhng li nói xúc phm vu khng chà đp c mt dân tc Champa ca thy tu này đã to ra mt cú sc vi nhng ai đang mang trong mình dòng máu Champa. Thy tu này đã dùng bc rèm tôn giáo đ thng tay vu khng chà đp không thương tiếc mt dân tc đã b dit vong. Ngưi Chăm đã chp nhn s phn ca mt k bi trn và c quên đi ni đau đ tiếp tc sng bng tình thương yêu v tha vi ngưi Vit đ cùng nhau tn ti trong vũ tr này. Tuy nhiên đến hôm nay ri, thy tu này không nhng không hàn gn vết thương đau cho dân tc Chàm mà còn tìm đ lý do đ mạ luỵ tiêu dit ngưi Chăm. Qua bài ging này thy tu Thích Chân Quang đã làm tn thương Pht pháp, tn thương danh d ca đo Pht mà đc Pht t bi đã dy cho con ngưi t bi bác ái, t bi h xã, yêu thương nhân loi mà by lâu nay ai cũng tôn th. Đây là mt nghip chưng ca đo Pht đã sanh ra mt hc trò như Thích Chân Quang làm ô uế nơi cng chùa Vit.

4.Thy tu Thích Chân Quang nên tng kinh, sám hi, cu siêu cho nhng linh hn t sĩ Champa đang gào thét

T ngàn xưa, đo giáo nào cũng răn dy con ngưi hưng thin, biết sám hi khi làm điu sai trái. Nht là gây tn thương v th xác hay tâm hn ca mt ai đó. Đo Pht cũng vy, giáo hun kinh Pht đã soi sáng nhng k biết li lm cm nhn ti li ca mình, tng kinh nim pht đ tâm hn thanh thn hu chuc li phn nào ti li mình đã gây ra. Trong quá trình “mang gươm đi m cõi”, ngưi Vit đã giết biết bao nhiêu triu ngưi Chăm chết oan c dưi lưi gươm tàn bo ca ngưi Vit. Thế mà thy tu này không biết sám hi mà còn đi truyn ging gieo rc s hiếu chiến và vong ơn cho thế h tr Vit Nam. Qua li rao ging trong đưng link, tôi nhn ra thy tu này vn còn hiếu chiến, vn còn mun khơi dy chiến tranh Vit –Chăm.

Là con ngưi văn minh, ai cũng có trái tim nhân hu bi vì h biết đau vi ni đau đng loi. H không bao gi phát ra nhng li nói cha đy máu lnh đến rn ngưi như thy tu kia. Con ngưi khác vi loài thú ch là h biết suy tư trăn tr v nhng vic làm sai trái ca mình, sn sàng nhn li đ hưng đến chân thin m. Trên cõi đi này ai mà không có li. Nhà ti cao pháp vin Hoa Kỳ Samuel Alito phát biu rng: “Tôi là con ngưi ca chính tôi vi tt c kh năng cũng như nhng yếu đim ca mình”. Trong kinh thánh Kitô giáo có k v ngưi đàn bà ngoi tình b dân chúng đang thi nhau ném đá liên tc vào ngưi thiếu ph này. Khi Chúa thy điu y Ngài bèn hi, tt c nhng ai trong các ngươi t thy mình chưa bao gi làm điu gì ti li thì c tiếp tc ném đá vào cô ta đi. Lp tc không còn ngưi nào dám ném đá na vì ai cũng cm thy rng mình có ti ch chng có thánh thin gì. Nếu chúng ta không có yếu đim hay li lm, thì chúng ta đã là thánh ri. Có li hay không có li đu không quan trng. Quan trng là h có sng sàn nhn li lm đó và làm mi cách đ bù li li lm y. đây tôi ch đang nói đến mt con ngưi bình thưng thôi đy. Tôi chưa nói đến mt v tu hành t xưng là thy sư đi ging dy ngưi ta. Khoác áo Pht mà lòng sao chng có Pht tâm chút nào. Có l tin kiếp thy nghip chưng qúa nng. Kiếp trưc thy là H d vn chưa hoàng lương đã xung trn gian này khuyến khích ngưi ta hãy tiêu dit mt dân tc khác. Ch có cp d mi n ăn tht ngưi ri nm phè phn quy đuôi liếm lém dưi bóng cây mà an nhiên t tại. Chng có mt chút hi ci v vic làm hành vi ca mình. Nếu đã là vy thy tu này còn phí thi gi nim kinh g mõ ngày đêm làm gì. Ngài hãy mnh dn ci b và tr li lp áo cà sa đi. Chiếc áo y ngài mc s làm nhơ nhut thanh danh Pht Giáo chân chính. Hãy tr li áo cà sa cho nhng ngưi đ tư cách mc. Tht ra mà nói, thy có c gng bng mi hình thc m l danh d ca dân tc Champa hay nnh b ai đ đưc đi rao ging đến vn kiếp sau đi chăng na thy cũng chng thoát ra khi kiếp “thú d”. Th hi trên cõi đi này có thy tu nào dy ngưi ta tàn sát dit vong mt dân tc là mt vic làm chánh nghĩa? K.Mark, mt nhà triết hc lng danh có nói: “Ch có súc vt mi có th quay lưng li vi ni đau kh ca đng loi đ ta tót cho b lông cánh ca mình mà thôi”. Thy tu Thích Chân Quang cũng vy, ông đang nm lăn ra phè phn quy đuôi, an nhiên t tại trong chiếc áo cà sa sp bt màu. Ông ta đang nói tiếng ca loài thú cho nên loài ngưi chúng ta nghe không lt l tai chút nào. Nhà văn hc ni tiếng Trương Văn Ký có nói đúng: “Nhng ngưi tt thưng hay nói ra nhng điu tt, h lp đi nhng điu xu. Ngưc li nhng ngưi xu h chuyên nói ra nhng điu xu bi h không thy cái tt ca ngưi khác”.

S mt mát to ln đi vi dân tc Champa do Đi Vit gây ra, ngưi bình thưng còn biết sám hi mà thy tu Thích Chân Quang không biết sám hi là chuyn l. Tôi đã tng gp g tiếp xúc và nghe đưc nhng li nói da diết tn sâu thm tm lòng ca nhng ngưi Vit văn minh và đ lưng mà tôi rt kính mến. H đã trăn tr vi ni đau mà cha ông h đã gây ra cho dân tc Champa. H thương cm cho s phn mà người con Champa đã và đang gánh chu. H c gng làm nhng gì h có th hu xoa du li ni đau phn nào ti li mà tin nhân h đã gieo. Mt c ch cao đp, mt ánh mt nhìn, mt tm hn cao c, mt li nói êm du cũng vơi đi phn nào vết thương ca nhng đa con Champa vong quc này. Tôi cm ơn nhng tác gi, nhng nhà thơ, nhà văn nhng nhà triết gia chân chính đã xót xa cho s phn ca dân tc tôi.

Nhà nghiên cu Bình Nguyên Lc đã dám bênh vc l phi cho nhng k vu khng Champa trong tác phm ca ông trong cun Ngun gc Mã Lai ca Dân tc Vit như sau:

Ngưi ta là ch đt cũ, h ngoài xâm nhp đánh cưp đt đai ca ngưi ta mà li cho ngưi ta là tàn bo là thế nào?”.

Bác sĩ Lê Khc Quyến giáo sư Đi Hc Vit Nam, trong t báo “Lp Trưng” thi trưc (khong sau đo chánh Ngô Đình Dim) cũng đã phát biu:

V thm trng chiến tranh Nam –Bc Vit là do ngưi Vit giết hi dân tc Chiêm Thành quá nhiu nên b qu báo!

Thin Sư Thích Nht Hnh trong Bài “Tương Lai Văn Hóa Vit Nam” cũng viết cho thng Cu và con Hĩm, thy đã nói:

Không biết các con nghĩ sao, ch riêng ta, ta chng bao gi có th t hào đưc v công trình chiếm c và tiêu dit trn c Vương Quc Chiêm Thành”.

Nhà s hc Philip Papine cũng đã khng đnh:

Ta cn nh rng cuc chinh phc Champa không phi đã ch là mt vn dng quân s ln lao tàn nhn hung bo và tàn ác. S bng r văn hóa Champa gi đây đã gn tn dit”

Đoàn Thanh Liêm trong bài “L công bng đi vi ngưi thiu s Vit Nam” cũng viết:

Chúng ta phi có s can đm và thành khn nhn trách nhim v các hành đng ca cha ông ta trưc đây và nht là ca chính thế h chúng ta ngày nay, đã gây ra nhng s thit thòi to ln không nhng v vt cht kinh tế, mà còn c văn hóa tinh thn cho các sc dân thiu s đang cùng sng trên mnh đt quê hương hình ch S này đ ri cùng nhau tìm ra gii pháp cho vn đ gai gc đó. Tôn trng không kỳ th đ duy trì nim tin”.

Nhà s hc ni tiếng Phm Cao Dương hin đang ging dy ti trưng đi hc UC LA phát biu trong ngày ra mt sách Champaka 1 ti Los Angelos 1999 như sau:

Tôi có cm tưng rng chúng ta chưa đi đãi vi dân tc Chăm đúng mc ca nó và đúng vi cái đa v mà dân tc này đã có trong qúa kh và vi nhng phn còn li ca bà con Chăm trên đt nưc Vit Nam hay trên trên nhng đt nưc khác. V phương din sách giáo khoa chúng ta không th ch nhìn nhn lch s Vit Nam mà phi nhìn li cách son tho ca Vit Nam bi vì lch s Vit Nam không ch bao gm dân tc Kinh mà còn nhng sc dân khác sng trên đt nưc này.”

Vit Báo San Jose ra ngày th by 26 tháng 8 năm 2006 có trích bài “ Hon Nn Ca” ca tác gi Dương Lan Hương ray rt v ti li ca tin nhân Vit mình đã gây tan thương cho dân tc Chiêm Thành như sau:

Nng tay l kiếm đao phàm

Đ Bàn tht th dân Chàm xóa tên

Tri rng nhân qu nhãn tin

Giết ngưi dit chng ti đn không tha

Ngoài nhng nhà s hc, nhà triết hc, nhà văn, nhà thơ cũng biết đau xót cho thân phn ca dân tc Champa. Chế Lan Viên mt thi sĩ Vit Nam ni tiếng đã dt lên nhng vn thơ thng khiết, nui tiếc cho mt vương quc b dit vong:

Đây nhng tháp gy mòn vì mong đi

Nhng đn xưa đ nát dưi thi gian

Nhng sông vng lê mình trong bóng ti

Nhng tưng Chàm l lói r rên than…

Muôn cô hn t sĩ hét gm vang

Máu Chàm cun tháng ngày nim oán hn

Xương Chàm luôn rào rt ri căm hn…

Và t đy lòng ta luôn tràn ngp

Ni bun thương nh tiếc ging dân Hi…

Đó tht s là nhng “con ngưi” đúng nghĩa. H biết xót xa đau đn khi mt sinh linh đ máu. Còn Thích Chân Quang là mt thy tu mà không biết sám hi v hành đng dã man ca dân tc Vit đi vi dân tc Chàm trong lch s là điu rt l. Nếu ông không ăn chay, sám hi, tnh tâm đi theo chánh đo thì bưc chân tu ca ông s làm bn ca Pht mc dù ông có khoác bao nhiêu lp áo cà sa. Vì “áo ca sà không không làm nên mt thy tu”, quan trng là tâm ca ông mà thôi. Thy tu Thích Chân Quang nên hàng ngày, hàng gi gõ mõ đc kinh cu siêu cho nhng t sĩ Chăm đ sau này dân tc Vit khi b “tr báo” theo “lut nhân qu” ca Pht còn hay hơn là thy đi rao ging, thanh minh mt lý do rt thô thin là do ngưi Champa man r nên Đi Vit phi tiêu dit.?

5.Li cui cho thy tu

Dân tc Champa đã mt nưc. Qua 300 năm b dâu chung sng xen k vi ngưi Vit dn dn đến hôm nay h sp b mt gc, b đng hoá trưc sc ép mt khi lưng ngưi Vit khng l gn 100 triu. Dân tc Champa không mun chiến tranh na và hiu rng tr thù ra hn là mt vic làm vô b. Ch có tình yêu thương mi có th xoa diu ni đau. H sn sàng r b thù hn đ đến gn nhau hơn. H sn sàng tha th cho k thù ca chính h. H không khơi dy lòng hn thù, m l dân tc khác như thy tu Thích Chân  Quang đã làm. Thế mi đúng là triết lý sng ca Pht pháp- mt kiu Pht giáo Champa mt thi ni tiếng đã hun đúc nên tư tưng ngưi Chăm đến hôm nay mà thy tu Thích Chân Quang nên tìm hc may ra mi có th đc đo.


Tài liệu tham khảo tổng quát

Vương Phi Mỵ Ê (Bia-Mih Ai) Một Hồng Nhan Trinh Liệt của Chi ệm Th ành Đăc Văn Kiết (Vijaya 3 trang 91-95

Vài Nét Đặc Trưng về Văn H óa Truyền Thống c ủa Dân Tộc Chăm c ủa Đ ắc Văn Ki ết trong Vijay 2 trang 151.

Tìm Về Dân Tộc c ủa L ý Chánh Trung (Lửa Thiêng).

Kinh Thánh Kitô Giáo phần Cựu Ước

Nguồn Gốc Mã Lai của Dận Tộc Việt của Bình Nguyện Lộc

Tờ Báo Lập Trường của Bác Sĩ Khắc Quyến Giáo Sư Đại Học Việt Nam

Th ền Sư Thích Nhất Hạnh trong bài Tương Lai Văn Hóa Việt Nam

Đoàn Thanh Liêm trong bài Lê Công Bằng Đối Với Người Thiểu Số Việt Nam

Nhà sử học Phạm Cao Dương phát biểu trong ngày ra mắt sách Champaa 1 t ại Los Angeles 1999

Việt Báo San Jose ra ngày thứ bảy 26 tháng 8 năm 2006 trong bài Hoạn Nạn Ca của Dương Lan Hương

Thơ Trên Đường Về Chế Lan Viên nhà xuất bản Đồng Nai

Danh Ngôn Phương Tây Nhà xuất bản Đồng Nai

.

3,315 thoughts on “Thầy tu Thích Chân Quang: Xin đừng khơi dậy nỗi đau của một dân tộc Champa vong quốc

 1. CLINIQUE 倩碧線上購物官網。瀏覽Clinique倩碧官方網站,了解更多線上購物、護膚、彩粧、香氛及禮品詳情。通過過敏性測試,百分百不含香料。

 2. Venus Legacy™是第一個,也是唯一一個得到美國食品藥品監督管理局批准,利用4D™技術結合多極射頻(RF)、磁力脈衝、變量脈衝VariPulse™技術(VP)和實時熱力反饋的設備,這使Venus Legacy™能夠提供一個既安全又無痛的療程,並取得理想效果。Venus Legacy™的療程為所有類型的肌膚提供一個100安全和無痛的美容過程,並針對面部、頸部及身體各處,提供以下即時和持久的效果 非手術塑型 減少橙皮紋 減少皺紋 減少皮下脂肪 收緊肌膚

 3. 豐盈泡沫締造柔軟的肌膚。高效精華的潔面泡沫,清潔皮膚的同時,從肌底打造更剔透亮白柔滑肌膚,提升美白功效。

 4. I simply want to tell you that I am just newbie to blogs and really liked you’re web blog. Most likely I’m planning to bookmark your blog . You actually have exceptional articles. Regards for sharing with us your web site.

 5. I’m into photography and would like to start selling my work and attracting more clients. My question is how would I go about starting a website where people can buy my photos or contact me about taking photos? I’m looking for a way to maximize my advertising and would really like to start a website. Any advice would be greatly appreciated..

 6. I’m trying to use software to erase the information on my old computer before donating it. The mouse is not working on the computer. I’ve tried another mouse on the computer and it still will not work. I need to reboot my computer in order to start the disc wiper. Is there a way of rebooting my computer without a mouse? Thanks so much!.

 7. naturally like your website however you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the truth nevertheless I will surely come again again.

 8. Great write-up, I am normal visitor of one¡¦s web site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 9. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 10. What i don’t realize is if truth be told how you are no longer actually a lot more smartly-appreciated than you may be now. You are so intelligent. You know thus significantly in terms of this subject, produced me in my view believe it from a lot of various angles. Its like women and men don’t seem to be involved except it is something to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs great. At all times maintain it up!

 11. Great awesome issues here. I¡¦m very happy to look your article. Thank you a lot and i am having a look forward to contact you. Will you please drop me a mail?

 12. hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon..

 13. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 14. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 15. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I’m also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 16. I¡¦ll immediately snatch your rss as I can not to find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise so that I may subscribe. Thanks.

 17. I really appreciate this post. I¡¦ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again

 18. Wow, amazing blog format! How long have you ever been running a blog for? you made running a blog look easy. The total look of your website is great, let alone the content material!

 19. I simply want to tell you that I am all new to blogging and truly loved this web blog. Most likely I’m likely to bookmark your site . You surely have perfect articles. Appreciate it for sharing your web site.

 20. I just want to mention I am just very new to blogs and certainly enjoyed your website. More than likely I’m going to bookmark your website . You really have excellent writings. Cheers for sharing your web page.

 21. Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good to search out anyone with some original ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this web site is something that is wanted on the web, someone with just a little originality. helpful job for bringing one thing new to the web!

 22. You really make it appear so easy together with your presentation but I in finding this topic to be really something that I feel I’d never understand. It kind of feels too complex and extremely large for me. I am taking a look ahead for your subsequent post, I¡¦ll try to get the hang of it!

 23. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 24. It¡¦s in point of fact a nice and useful piece of info. I am satisfied that you shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 25. ZFN Liker, Auto Liker, Photo Auto Liker, Autolike International, autoliker, Autolike, Increase Likes, Working Auto Liker, autolike, Status Auto Liker, Autoliker, auto liker, Status Liker, Photo Liker, Autoliker, auto like, Auto Like

 26. It’s difficult to get knowledgeable folks on this topic, but the truth is be understood as what happens you’re preaching about! Thanks

 27. There couple of intriguing points soon enough in this article but I do not know if I see every one of them center to heart. There exists some validity but I will take hold opinion until I investigate it further. Good write-up , thanks therefore we want far more! Included in FeedBurner likewise

 28. I’d must consult you here. Which isn’t some thing I usually do! I spend time reading an article that should make people believe. Also, many thanks for allowing me to comment!

 29. I like this weblog very much, Its a very nice spot to read and incur information. “I look upon every day to be lost, in which I do not make a new acquaintance.” by Samuel Johnson.

 30. You made some good points there. I looked on the internet for the topic and found most individuals will agree with your blog.

 31. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 32. It is a remarkably amazing powerful resource that you’re offering and you simply provide it away cost-free!! I that can compare with discovering websites of which comprehend the particular worth of giving you a wonderful learning resource for zero cost. We truly dearly loved examining this site. Regards!

 33. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 34. Hi there very nice site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also¡KI am happy to search out a lot of helpful information here within the put up, we need develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 35. I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 36. Hello. Very nice web site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also…I am glad to locate a lot of useful info here in the article. Thank you for sharing..

 37. I’ve learn several just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create the sort of excellent informative web site.

 38. Hello my family member! I wish to say that this article is amazing, great written and include approximately all important infos. I would like to look more posts like this.

 39. Normally I don’t read article on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite nice post.

 40. Oh my goodness! a fantastic article dude. Thank you However I will be experiencing issue with ur rss . Do not know why Can not sign up for it. Is there any person acquiring identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 41. Nice post. I understand some thing more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating you just read content off their writers and employ a little something from their website. I’d choose to use some with all the content on my small blog whether you don’t mind. Natually I’ll offer you a link with your web weblog. Thank you for sharing.

 42. I’ve recently started a blog, the information you offer on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 43. hi!,I love your writing very so much! share we communicate extra about your article on AOL? I need an expert in this space to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to peer you.

 44. I merely wish to advise you that I am new to posting and absolutely liked your report. Quite possibly I am most likely to remember your blog post . You seriously have fantastic article material. Delight In it for telling with us your very own url report

 45. fapturbo review Hello! I just want to make a large thumbs up for the fantastic info you’ve here on this post. I’ll be returning to your site to get more detailed soon.

 46. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 47. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! “But O the truth, the truth. The many eyes That look on it The diverse things they see.” by George Meredith.

 48. Hello, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 49. I just couldn’t depart your site before suggesting that I extremely enjoyed the usual information a person supply on your guests? Is gonna be back frequently in order to inspect new posts.

 50. I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 51. Valuable info. Lucky me I found your website accidentally, and I am surprised why this accident did not came about earlier! I bookmarked it.

 52. Hey, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 53. Whats up very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally…I am glad to search out a lot of helpful info right here in the post, we’d like work out extra techniques on this regard, thank you for sharing.

 54. Hi my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and include almost all vital infos. I’d like to look extra posts like this.

 55. Very interesting info !Perfect just what I was searching for! “People everywhere confuse what they read in newspapers with news.” by A. J. Liebling.

 56. Thank you, I have recently been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the greatest I’ve came upon so far. But, what concerning the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 57. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 58. Generally I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice article.

 59. I enjoy you because of each of your efforts on this web page. My niece loves conducting research and it’s really easy to see why. All of us know all concerning the powerful form you provide precious steps via the website and as well as cause participation from website visitors on the concern plus our favorite princess is without a doubt learning a whole lot. Take pleasure in the rest of the new year. You have been carrying out a splendid job.

 60. As I website possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.

 61. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 62. Dead composed articles, appreciate it for entropy. “You can do very little with faith, but you can do nothing without it.” by Samuel Butler.

 63. Likely to commence a business venture around the refers to disclosing your products and so programs not just to individuals near you, remember, though , to several potential prospects more via the www often. earn money

 64. Enjoyed looking through this, very good stuff, appreciate it. “It is in justice that the ordering of society is centered.” by Aristotle.

 65. Just desire to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just excellent and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 66. I truly enjoy reading through on this website , it holds fantastic articles . “We find comfort among those who agree with us–growth among those who don’t.” by Frank A. Clark.

 67. Great blog here! Also your website a lot up very fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 68. It¡¦s in reality a great and useful piece of information. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 69. Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually realize what you’re talking about! Bookmarked. Kindly additionally visit my site =). We may have a hyperlink exchange arrangement between us!

 70. I intended to draft you the very little note just to thank you as before regarding the spectacular tactics you’ve discussed here. It is quite unbelievably open-handed of people like you to allow unhampered just what most people would have marketed for an e-book to make some dough for themselves, most notably given that you could possibly have tried it in case you wanted. Those tips also acted to become a fantastic way to realize that other individuals have a similar eagerness just like my very own to know a good deal more concerning this issue. I believe there are lots of more enjoyable times in the future for many who check out your website.

 71. You really make it appear really easy along with your presentation but I find this matter to be actually something that I feel I would never understand. It sort of feels too complicated and very wide for me. I am looking ahead to your subsequent put up, I¡¦ll attempt to get the cling of it!

 72. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 73. I just couldn’t go away your website prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard info an individual supply to your guests? Is gonna be again ceaselessly to investigate cross-check new posts.

 74. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 75. whoah this weblog is wonderful i love reading your articles. Stay up the great work! You recognize, many persons are searching around for this information, you can aid them greatly.

 76. Wow, marvelous weblog structure! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The entire glance of your web site is magnificent, let alone the content material!

 77. Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily wonderful opportunity to check tips from this website. It’s usually so useful and as well , full of fun for me and my office friends to visit your blog the equivalent of three times in one week to read the new tips you have. And of course, I’m always satisfied with all the eye-popping tips you serve. Selected two facts on this page are definitely the best we have all ever had.

 78. Keep up the wonderful work , I read few posts on this site and I believe that your site is very interesting and contains bands of great information.

 79. Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & assist different customers like its helped me. Good job.

 80. Thanks for another wonderful article. The place else may anybody get that type of info in such a perfect way of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m at the search for such information.

 81. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 82. fantastic points altogether, you just won a emblem new reader. What might you suggest in regards to your publish that you simply made some days in the past? Any certain?

 83. As I web site possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.

 84. I just wanted to jot down a quick note to be able to appreciate you for the splendid suggestions you are placing here. My time intensive internet search has now been compensated with high-quality concept to share with my friends. I ‘d tell you that most of us readers actually are undeniably lucky to be in a very good website with very many wonderful professionals with very helpful guidelines. I feel quite fortunate to have encountered your entire site and look forward to many more excellent times reading here. Thank you once more for everything.

 85. I’ve recently started a blog, the information you provide on this web site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “A physicist is an atom’s way of knowing about atoms.” by George Wald.

 86. you’re truly a just right webmaster. The web site loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you have done a great task in this topic!

 87. excellent issues altogether, you simply received a emblem new reader. What would you suggest in regards to your submit that you simply made a few days in the past? Any positive?

 88. Really fantastic info can be found on website . “I know of no great men except those who have rendered great service to the human race.” by Francois Marie Arouet Voltaire.

 89. Thank you for every other informative website. Where else could I get that kind of info written in such an ideal method? I have a undertaking that I am just now running on, and I have been on the look out for such information.

 90. Pingback: bofilm
 91. Pingback: topedstoreusa.com
 92. Pingback: hqcialismht.com
 93. Hi my loved one! I wish to say that this article is awesome, nice written and include approximately all vital infos. I¡¦d like to look more posts like this .

 94. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 95. Pingback: 1plus1tv
 96. Pingback: #1plus1
 97. Pingback: human design
 98. Pingback: dizajn cheloveka
 99. Pingback: human-design-space
 100. Pingback: 2020
 101. Pingback: koma 2020
 102. Pingback: The-Gentlemen
 103. Pingback: vk 2020
 104. Pingback: DSmlka
 105. Pingback: viagra
 106. Pingback: viagra online
 107. Pingback: ¯jak Son³k
 108. Pingback: astrolog
 109. Pingback: generic cialis
 110. Pingback: seasonvar
 111. Pingback: kinoxaxru.ru
 112. Pingback: strelcov 2020
 113. Pingback: online pharmacy
 114. Pingback: Beograd film 2020
 115. Hello my friend! I want to say that this post is amazing, great written and come with almost all vital infos. I¡¦d like to peer extra posts like this .

 116. Hi, Neat post. There is an issue along with your website in internet explorer, may check this¡K IE nonetheless is the marketplace chief and a good part of people will omit your wonderful writing due to this problem.

 117. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 118. I as well as my buddies were taking note of the great ideas from the website and so all of a sudden got a horrible suspicion I never thanked the site owner for those tips. My young boys had been certainly very interested to see all of them and have without a doubt been using those things. Thanks for genuinely very accommodating and also for finding variety of impressive useful guides most people are really needing to discover. My honest apologies for not saying thanks to sooner.

 119. Pingback: psyhelp_on_line
 120. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 121. Pingback: coronavirus
 122. Generally I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice post.

 123. I simply wanted to write a comment in order to say thanks to you for some of the remarkable tactics you are giving out at this site. My time intensive internet investigation has at the end been compensated with wonderful know-how to share with my classmates and friends. I would assert that we visitors are extremely endowed to be in a wonderful community with many perfect professionals with valuable guidelines. I feel truly fortunate to have encountered your web pages and look forward to really more fun moments reading here. Thanks a lot once again for everything.

 124. Great work! This is the type of info that are meant to be shared across the net. Disgrace on the search engines for not positioning this publish upper! Come on over and seek advice from my web site . Thanks =)

 125. fantastic points altogether, you simply received a new reader. What could you suggest about your post that you simply made some days in the past? Any sure?

 126. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days..

 127. Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 128. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 129. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 130. I am not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

 131. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 132. Pingback: PSYCHOSOCIAL
 133. Thanks so much for giving everyone an extremely special possiblity to read in detail from this blog. It is always so cool and as well , full of a great time for me and my office friends to visit the blog at a minimum thrice a week to find out the newest secrets you have. And lastly, I’m always fascinated for the wonderful knowledge served by you. Some two areas on this page are basically the most effective we’ve had.

 134. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is really a wonderful site.

 135. I was just seeking this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative sites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.

 136. Thanks for your own effort on this blog. My mom takes pleasure in making time for investigation and it is simple to grasp why. My spouse and i learn all regarding the dynamic tactic you provide both interesting and useful steps by means of your blog and in addition invigorate participation from other ones on that subject so our favorite princess has been being taught a whole lot. Take advantage of the remaining portion of the year. Your conducting a very good job.

 137. hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this website, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon..

 138. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 139. Somebody necessarily assist to make severely articles I might state.

  That is the very first time I frequented your website page and so far?
  I amazed with the analysis you made to make this actual post extraordinary.
  Wonderful activity!

 140. This is very fascinating, You are an overly
  skilled blogger. I have joined your feed
  and stay up for in quest of extra of your magnificent post.

  Also, I have shared your site in my social networks

 141. Howdy! I just want to offer you a huge thumbs up for the great info you have right here on this post.

  I will be returning to your blog for more soon.

 142. I just want to say I’m new to blogging and certainly savored your web-site. Very likely I’m going to bookmark your blog post . You absolutely come with impressive stories. Thanks a bunch for revealing your web page.

 143. Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after
  I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just
  wanted to say great blog!

 144. Thanks on your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,
  you happen to be a great author. I will remember to
  bookmark your blog and may come back someday. I want to encourage
  you to continue your great job, have a nice holiday weekend!

 145. You really make it seem so easy along with your presentation however I find this matter to
  be really one thing that I think I’d by no means understand.
  It kind of feels too complicated and very vast for me.

  I am taking a look ahead in your subsequent publish, I’ll try to get the grasp of it!

 146. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

  Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a
  great blog like this one nowadays.

 147. I just want to say I’m beginner to blogs and definitely enjoyed your blog. Very likely I’m planning to bookmark your blog post . You amazingly come with excellent stories. Bless you for revealing your web-site.

 148. Pingback: film doktor_liza
 149. Pingback: djoker film
 150. Youre so great! I do not mean Ive check out anything like this prior to. So good to find someone with some original thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is something that is needed on the internet, a person with a little originality. helpful job for bringing something new to the web!

 151. We are a ցroup of volᥙnteerѕ and oⲣening anew scheme in our сommunity. Your website provided us with valuable infoto work on. You’ve done a formidable j᧐b and our whole community will be gratefuⅼ to you.

 152. Link exchange is nothing else except it
  is just placing the other person’s weblog link on your page
  at appropriate place and other person will also do similar in favor of you.

 153. Pingback: generic viagra
 154. Pingback: buy viagra online
 155. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 156. After study a few of the article on your internet site currently, and also I absolutely like your means of blog writing. I bookmarked it to my book marking web site listing and also will certainly be inspecting back soon. Pls look into my website too and also let me recognize what you think.

 157. With havin so much written content do you ever run into any
  problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either written myself or
  outsourced but it looks like a lot of it is popping it
  up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to help reduce content from being ripped off?
  I’d certainly appreciate it.

 158. Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and amazing style and design.

 159. Hello my loved one! I want to say that this post is amazing, great written and come with almost all important infos. I would like to look more posts like this.

 160. A fascinating discussion is worth comment. I think that you must create a lot more on this subject, it might not be a forbidden topic however typically people are inadequate to speak on such subjects. To the next. Thanks

 161. This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information… Thank you for sharing this one. A must read article!

 162. Thank you a lot for sharing this with all folks you really know what you’re speaking about! Bookmarked. Kindly also discuss with my site =). We will have a hyperlink trade agreement among us!

 163. Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this information together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it.

 164. I carry on listening to the newscast lecture about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 165. Everything is very open with a very clear clarification of the issues. It was definitely informative. Your site is extremely helpful. Many thanks for sharing!

 166. Hi! I realize this is kind of off-topic but I
  needed to ask. Does building a well-established website such as yours take a
  large amount of work? I’m brand new to operating a blog however I do write in my journal every day.

  I’d like to start a blog so I can share my own experience and feelings online.

  Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring blog owners.
  Appreciate it!

 167. I have mastered some new elements from your web-site about personal computers. Another thing I have always presumed is that laptop computers have become a product that each household must have for many people reasons. They supply you with convenient ways in which to organize households, pay bills, search for information, study, listen to music and even watch shows. An innovative way to complete these tasks is a computer. These pc’s are mobile ones, small, strong and portable.

 168. Aw, this was a very good post. Spending some time and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I put things off a lot and don’t manage to get nearly anything done.

 169. Great remarkable issues here. I am very satisfied to see your post. Thank you so much and i’m taking a look ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 170. I’m not sure exactly why but this web site is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 171. Rekombinowany czterowalentny zastrzyk Szczepionka ta nie jest produkowana ani wyhodowana z jaj, co czyni ją odpowiednią alternatywą dla osób z alergią na jaja. Jest zatwierdzony dla osób w wieku 18 lat i starszych.

 172. Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 173. Jeśli chcesz wypróbować CBD, ale nie wiesz od czego zacząć, przygotowaliśmy ten szybki, przydatny przewodnik, aby odpowiedzieć na pytania i pomóc wyjaśnić niektóre typowe nieporozumienia dotyczące CBD i jego zastosowań.

 174. A fascinating discussion is worth comment. I do think that you need to write more on this subject matter, it might not be a taboo subject but typically people do not talk about these subjects. To the next! Best wishes.

 175. Great site. Lots of useful information here. I’m sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks for your effort!

 176. Also a thing to mention is that an online business administration course is designed for learners to be able to effortlessly proceed to bachelors degree education. The Ninety credit certification meets the lower bachelor college degree requirements and once you earn your own associate of arts in BA online, you will get access to the latest technologies in this field. Some reasons why students need to get their associate degree in business is because they are interested in this area and want to get the general schooling necessary before jumping right into a bachelor college diploma program. Thanks for the tips you provide in your blog.

 177. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

 178. Spot on with this write-up, I really feel this web site needs much more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the information!

 179. I truly love your website.. Pleasant colors & theme. Did you develop this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal blog and would love to know where you got this from or exactly what the theme is called. Kudos.

 180. Everything is very open with a really clear clarification of the issues. It was definitely informative. Your website is very useful. Thanks for sharing!

 181. Thanks for making me to acquire new ideas about computers. I also hold the belief that one of the best ways to keep your laptop in excellent condition is by using a hard plastic-type case, or even shell, that matches over the top of one’s computer. These kind of protective gear are generally model unique since they are made to fit perfectly above the natural covering. You can buy them directly from the seller, or through third party places if they are readily available for your notebook computer, however not all laptop may have a cover on the market. Yet again, thanks for your tips.

 182. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get got an impatience over that you
  wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since
  exactly the same nearly very often inside case you shield this
  hike.

 183. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little research on this. And he in fact ordered me lunch due to the fact that I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this subject here on your web page.

 184. Hi there, You’ve done a great job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this website.

 185. An outstanding share, I just offered this onto a coworker who was doing a little evaluation on this. As well as he actually purchased me morning meal since I located it for him. smile. So let me reword that: Thnx for the reward! Yet yeah Thnkx for investing the time to review this, I feel strongly concerning it and also enjoy finding out more on this topic. If possible, as you end up being expertise, would you mind upgrading your blog site with more information? It is extremely handy for me. Big thumb up for this blog post!

 186. Hiya, I am truly glad I have found this specific info. Nowadays blog writers publish only about news and web things and this is actually frustrating. A good site together with exciting content, it’s this that I need. Thank you for creating this site, and I will be visiting again. Would you do newsletters by email?

 187. I learned more a new challenge on this fat reduction issue. One issue is that good nutrition is extremely vital any time dieting. A massive reduction in fast foods, sugary food, fried foods, sweet foods, red meat, and white colored flour products might be necessary. Retaining wastes bloodsuckers, and poisons may prevent goals for losing belly fat. While particular drugs momentarily solve the issue, the unpleasant side effects aren’t worth it, they usually never provide more than a momentary solution. This can be a known idea that 95% of fad diet plans fail. Many thanks for sharing your thinking on this web site.

 188. Normally I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite nice post.

 189. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I’m hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now 😉

 190. When I originally commented I clicked the -Inform me when new remarks are included- checkbox and also currently each time a remark is added I obtain 4 emails with the very same remark. Exists any way you can eliminate me from that service? Many thanks!

 191. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to publish more on this subject matter, it might not be a taboo subject but typically folks don’t talk about these issues. To the next! Cheers!

 192. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS issues? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 193. Next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me just as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, however I really thought you would have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you could fix if you weren’t too busy looking for attention.

 194. A lot of thanks for all of your effort on this web site. Ellie loves making time for investigation and it’s really easy to see why. My partner and i notice all about the dynamic medium you make great guidance via this website and as well cause response from other ones about this concern and our own girl is in fact discovering so much. Enjoy the remaining portion of the year. You have been conducting a superb job.

 195. I would like to get across my affection for your kind-heartedness for people that should have guidance on that issue. Your personal dedication to getting the message across had become wonderfully practical and have continuously encouraged many people much like me to arrive at their endeavors. Your new helpful report signifies a great deal a person like me and extremely more to my mates. Many thanks; from everyone of us.

 196. Very nice post and right to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to hire some professional writers? Thx 🙂

 197. Great post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Many thanks!

 198. An additional issue is that video games are normally serious in nature with the primary focus on understanding rather than leisure. Although, there is an entertainment part to keep your kids engaged, just about every game is often designed to work towards a specific skill set or curriculum, such as mathmatical or scientific disciplines. Thanks for your publication.

 199. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 200. I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 201. Right here is the perfect site for anyone who wishes to understand this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that’s been written about for decades. Great stuff, just wonderful.

 202. Hello there, You’ve done an incredible job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this web site.

 203. The country is still on their monetary system, the zloty. Test come back again for a longer holiday, as an alternative to choosing somewhere in Western europe? Siegel pointed out that the penalty in this was death.

 204. In these days of austerity along with relative panic about incurring debt, many people balk resistant to the idea of making use of a credit card in order to make acquisition of merchandise as well as pay for a vacation, preferring, instead to rely on a tried as well as trusted technique of making settlement – raw cash. However, if you possess cash there to make the purchase entirely, then, paradoxically, that’s the best time to use the cards for several motives.

 205. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this information So i’m glad to express that I’ve a very just right uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot for sure will make sure to do not forget this website and provides it a glance on a continuing basis.

 206. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous
  to and you’re just extremely fantastic. I actually like what you’ve
  acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible.

  I cant wait to read much more from you. This is actually a tremendous web site.

 207. One thing I want to discuss is that fat burning plan fast may be possible by the suitable diet and exercise. People’s size not simply affects the look, but also the actual quality of life. Self-esteem, depression, health risks, and also physical capabilities are disturbed in putting on weight. It is possible to just make everything right but still gain. In such a circumstance, a problem may be the culprit. While a lot food and not enough work out are usually accountable, common medical ailments and widely used prescriptions can easily greatly enhance size. Thanks alot : ) for your post right here.

 208. Pingback: viagra generic
 209. Thank you for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such a perfect method? I have a undertaking that I am simply now running on, and I have been on the look out for such information.

 210. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to write more about this topic, it may not be a taboo matter but typically folks don’t talk about these subjects. To the next! Kind regards.

 211. Just desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 212. Excellent blog riht here! Additionally your site so much up very fast!
  What hoost are you the usage of? Can I get your affiliate link in your
  host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 213. You’ve made some really good points there. I looked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 214. Thanks for the good critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We grabbed a book from our local library but I think I’ve learned more from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there..

 215. Everything is very open with a clear clarification of the issues. It was definitely informative. Your website is extremely helpful. Thank you for sharing.

 216. Hello I will be thus excited I discovered the webpage, I seriously found you unintentionally, while I had been exploring upon Google regarding another thing, Anyhow I will be here today and would likely want to point out cheers to get a amazing post plus a all-round thrilling weblog (I additionally really like the actual theme/design), I don’t have enough time in order to browse all of it in the second but I possess saved that and also added your own Bottles, when I have time I am returning to examine far more, Please do maintain the truly amazing job.

 217. The next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read through, but I really believed you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of crying about something you could possibly fix if you weren’t too busy seeking attention.

 218. You actually make it seem so easy with your presentation but I in finding this topic to be actually one thing that I believe I would by no means understand. It sort of feels too complex and very large for me. I’m looking ahead for your next put up, I¡¦ll attempt to get the hold of it!

 219. When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Appreciate it.

 220. Your style is really unique in comparison to other people I’ve read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this page.

 221. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 222. Can I simply just say what a relief to uncover somebody who genuinely understands what they are talking about on the internet. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. More people ought to check this out and understand this side of the story. I was surprised you’re not more popular because you definitely have the gift.

 223. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!|

 224. I’m impressed, I need to say. Really not often do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you’ve got hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the difficulty is one thing that not enough persons are talking intelligently about. I am very comfortable that I stumbled throughout this in my search for one thing referring to this.

 225. Everything is very open with a clear explanation of the issues. It was really informative. Your website is very useful. Thanks for sharing.

 226. Right here is the perfect webpage for everyone who really wants to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject which has been written about for ages. Great stuff, just wonderful.

 227. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to
  be actually something that I think I would never understand.

  It seems too complex and very broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of
  it!

  My blog post; buy CBD oils

 228. My spouse and I stumbled over here from a different web page and thought I
  should check things out. I like what I see so now i am following
  you. Look forward to checking out your web page yet again.

  my web-site: CBD

 229. You are so interesting! I do not believe I’ve read something like this before. So wonderful to discover another person with some genuine thoughts on this subject matter. Really.. thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the web, someone with a bit of originality.

 230. After going over a handful of the blog posts on your web page, I truly appreciate your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and let me know what you think.

 231. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable information to work
  on. You’ve done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

  My website – best CBD oil UK

 232. It’s perfect time to make a few plans for the future and
  it’s time to be happy. I have learn this publish and if I could I want to suggest you few fascinating things or tips.
  Perhaps you can write subsequent articles regarding this article.
  I want to read even more issues about it!

  Here is my blog; CBD products

 233. Everything is very open with a clear description of the challenges. It was truly informative. Your website is useful. Many thanks for sharing!

 234. Hi there! This post couldn’t be written any better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll forward this information to him. Pretty sure he will have a great read. Thanks for sharing!

 235. of course like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth then again I will definitely come back again.

 236. I have realized that online education is getting common because getting your degree online has changed into a popular selection for many people. Quite a few people have not necessarily had a possibility to attend an established college or university however seek the improved earning potential and a better job that a Bachelor Degree grants. Still others might have a qualification in one field but wish to pursue some thing they now develop an interest in.

 237. I must thank you for the efforts you have put in writing this website. I am hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own site now 😉

 238. You have made some good points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 239. Unquestionably believe that which you stated.
  Your favorite justification seemed to be at the internet
  the easiest thing to consider of. I say to you,
  I definitely get irked while other people think about worries that
  they just do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the highest and also outlined out the whole thing with no need side-effects , other people can take a signal.
  Will probably be again to get more. Thank you

  My page; CBD products

 240. I absolutely love your website.. Great colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own personal blog and would love to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Thanks!

 241. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 242. Hi there! I could have sworn I’ve visited this web site before but after looking at some of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely happy I came across it and I’ll be book-marking it and checking back frequently.

 243. May I simply just say what a relief to uncover an individual who truly understands what they’re talking about over the internet. You actually know how to bring an issue to light and make it important. A lot more people ought to check this out and understand this side of the story. I can’t believe you are not more popular given that you definitely possess the gift.

 244. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article and the rest of the website is very good.

 245. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 246. whoah this weblog is wonderful i love studying your posts. Keep up the good work! You already know, lots of people are looking around for this info, you could help them greatly.

 247. The very next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, however I actually believed you’d have something interesting to say. All I hear is a bunch of crying about something that you could possibly fix if you weren’t too busy looking for attention.

 248. Excellent web site you’ve got here.. It’s hard to find high quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

 249. I’m not sure why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 250. You are so cool! I do not suppose I’ve read through something like that before. So nice to discover somebody with original thoughts on this topic. Seriously.. thanks for starting this up. This site is one thing that is needed on the web, someone with some originality.

 251. Everything is very open with a very clear description of the challenges. It was really informative. Your website is useful. Thanks for sharing.

 252. I seriously love your website.. Excellent colors & theme. Did you develop this web site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal blog and would love to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Cheers.

 253. Greetings! Very helpful advice within this article! It’s the little changes that will make the largest changes. Thanks for sharing!

 254. I just shared this article on my Twitter. I truly like your writing style and how well you express your ideas. I just shared thispage on my Twitter. I have read a few great things here. I was reading your post and girlfriends dumb little sister broke a pitcher all over my new computer!

 255. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 256. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It’s always exciting to read content from other writers and use a little something from their sites.

 257. I have noticed that online education is getting well-liked because getting your degree online has become a popular method for many people. A huge number of people have never had a possible opportunity to attend a regular college or university however seek the increased earning possibilities and a better job that a Bachelors Degree grants. Still people might have a college degree in one course but would choose to pursue something they already have an interest in.

 258. One thing is the fact that one of the most popular incentives for making use of your credit card is a cash-back or perhaps rebate supply. Generally, you will get 1-5 back for various purchases. Depending on the credit card, you may get 1 back on most expenditures, and 5 in return on expenses made using convenience stores, gasoline stations, grocery stores in addition to ‘member merchants’.

 259. I absolutely love your site.. Great colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own blog and would love to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Kudos!

 260. Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes which will make the most important changes. Thanks a lot for sharing!

 261. Spot on with this write-up, I really believe that this web site needs far more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the information!

 262. Hello there! I could have sworn I’ve visited this site before but after looking at many of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back often.

 263. Greetings! Very helpful advice in this particular article! It’s the little changes which will make the largest changes. Many thanks for sharing!

 264. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing a little homework on this. And he actually ordered me lunch simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your web page.

 265. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It’s always useful to read articles from other writers and use something from other web sites.

 266. After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Kudos.

 267. I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 268. Thanks in support of sharing such a fastidious thinking, paragraph is good, thats why i have read it completely

 269. Hello.This post was extremely interesting, particularly because I was looking for thoughts on this topic last Thursday.

 270. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 271. Pingback: bitly.com
 272. Howdy I am so grateful I found your web site, I really found you by error, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb job.

 273. What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity about unpredicted emotions.

 274. Hi my family member! I want to say that this article is amazing, nice written and include approximately all important infos. I’d like to look extra posts like this.

 275. Pingback: viagra 100mg
 276. Pingback: viagra price
 277. Pingback: viagra coupon
 278. Pingback: cheap viagra
 279. Pingback: cialis
 280. Pingback: cialis coupon
 281. Pingback: cialis 5mg
 282. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you finding the time and energy to put this article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 283. Wow, marvelous weblog layout! How lengthy have you been blogging for? you made blogging glance easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 284. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 285. Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this informative article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile.

 286. I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again

 287. Thanks in support of sharing such a fastidious thinking, paragraph is good, thats why i have read it completely

 288. Very interesting info !Perfect just what I was looking for! “Water is the most neglected nutrient in your diet but one of the most vital.” by Kelly Barton.

 289. Good job on this article! Nice read. Will you be writing anyadditionalarticleson this topic? BecauseI would sureloveto discovermore about this.

 290. Support the man born of prophecies Cuong Truong a.k.a. King of kings and Lord of lords 777 immortality smart contracts space coffins in space funeral homes.

 291. Wow, marvelous weblog layout! How lengthy have you been blogging for? you made blogging glance easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 292. I haven’t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 293. Hit me up! I really like your article. I enjoyed reading what you had to say.Just about each time I visit this blog I’m excited to learn new insights.| Nice write up.| I enjoyed your post. Thank you.| I really like your article.

 294. certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

 295. obviously like your web site however you need to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth however I¡¦ll definitely come again again.

 296. I got what you mean , regards for posting .Woh I am lucky to find this website through google. “You must pray that the way be long, full of adventures and experiences.” by Constantine Peter Cavafy.

 297. Pingback: bitly