Thầy tu Thích Chân Quang: Xin đừng khơi dậy nỗi đau của một dân tộc Champa vong quốc


Thy tu Thích Chân Quang: Xin đng khơi dy ni đau

ca mt dân tc Champa vong quc


Chế M Lan

1.Champa và Đi Vit ai man r hơn ai?

Tôi nhn đưc link http://www.nguoicham.com/tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&Itemid=37&task=viewvideo&video_id=3432 t các anh em Chăm gi đến vi ta đ: “Bin Đông dy sng ca thy tu Thích Chân Quang”. Tôi háo hc mun vào xem đ tìm điu hay l phi nhưng đến phn rao giảng phút th13:49 ca chuyên đ Biển Đông Dậy Sống phần 5 đã gây cho tôi mt cú sc vi đon din gii, bin minh ca thy tu Thích Chân Quang v nguyên nhân Đi Vit phi chiếm Champa. Thy tu này nói:

“Nhiu ngưi vn cho rng cha ông mình chiếm Chiêm Thành là ti li truyn đi ca Vit Nam. Vit Nam phi phi chiếm Chiêm Thành. Đó là mt trách nhim không th làm khác đưc. Ti vì sao? Ti vì Chiêm Thành có tc l “Man R”. Đó là tc l giết ngưi. Đt nưc đó không th tn ti”.

Thy tu này va nói va gii thích,

“Tc l Chiêm Thành khi vua chết, phi thiêu sng luôn ngưi v. Mà vua làm đưc thì quan làm đưc, quan làm đưc thì ngưi dân làm đưc. Chúng ta phi tiêu dit thôi”.

Sau khi nghe link này xong tôi không tin đó là li ca thy tu mà đó là li ca Qu Satang đi lt Pht đã xô cơn sóng Champa nm yên sut ba trăm năm qua tri dy. Tôi tht s không hiu thy tu này là th gì? Chưa hiu đưc kinh Pht, chưa dit đưc cái “Ngã” trong “Tâm” hay là ban ngày ông khoát áo cà sa ban đêm li hoàn tc, đi tóc gi đi rong ph đêm. Tôi tin nếu thy tu bình thưng đúng nghĩa, ăn chay, nim Pht và ngi thin mi ngày, nghiên cu nghiêm túc thì cái tâm phi trong sáng, đ lưng, sẵn sàng giang tay cu vt chúng sinh (dù chúng sinh đó là ngưi Kinh hay Chàm). Ch làm gì có cái tâm đen ti như thy tu này, mun tiêu dit c mt dân tc ch có mt cái c rt là đơn gin, vì h là “man r”.

Thy tu ơi! Chc thy tu tha hiu, dân tc Kinh cũng đưc loài ngưi biết không phi là ging ngưi “văn minh” mà ch là ngưi “man r, man di” đưc nhc nhiu trong s sách Trung Quc. Đến thi Pháp, M, h vẫn còn gi ngưi Kinh là “man di, là Anamist, là Curly”. Đến bây gi, thi đi văn minh ri, nhân loi vn xếp dân tc Vit là dân tc kém phát trin, đng gn đi s trong danh sách các nưc trên thế gii. Dưi áp lc b ngưi ta kinh thưng, rung b, xem là “man di” nên ngưi Kinh cũng mun ngoi đu lên, bt chưc Trung Quc xem các dân tc khác quanh mình cũng là “man di” mc dù dân tc đó có nn văn minh cao hn hơn mình, như Champa chng hn. Đ thoát khi cái tên “man di” hay “ngưi man” ngưi Vit hay tư gi mình là “Kinh”. Nhưng cui cùng tên “Kinh” vn không thoát khi cái  giống “mang dã”, “người man” mà Trung Quc hay gi ngưi Vit. Vì Kinh có nghĩa là “Keo- Cheo”, theo âm Hán Vit có nghĩa là “Trâu” (Nguyn Gia King). Trâu thì chuyên nm bùn và cày rung. Vy tên Kinh có nghĩa ti t, xu hơn là “ngưi man”. Còn tên Chăm hay Champa là mt tên loài s, hoa đi rt đp, thanh tao. Ch so sánh danh t“Kinh và Champa”  thôi đã thấy rõ, ai man r hơn ai thì thy tu khc biết. Thế mà thy tu đòi phi tiêu dit ngưi Chăm, vì ngưi Chăm “man r”. Trong khí đó ngưi Kinh cũng là tc ngưi “man r” ni tiếng trong lch s nhưng ti sao không có ai tiêu dit ngưi Kinh? Cui cùng thy tu đưa ra lý do rất đơn giản và thô thiển là Đi Vit tiêu dit ngưi Chăm, ch vì ngưi Chăm “man r. Đây đích th là loi văn chương man r ca Qu Satang ch không phi văn chương ca thy tu ca Pht.

2.Tc ho táng ca hoàng hu theo vua Champa có phi là tc man r không?

Nếu thy tu không bn mang cái đu trng rng đi rao ging kiếm tin mà dành nhiu thi gian nhà đc sách v văn minh Champa thì không phi phát ngôn ba bãi như vy. Tht ra tc l này, ngày xưa khi vua Chăm băng hà thì hoàng hu nghĩ rng mình là mt bt ngu nghi thiên h, trung trinh tiết lit, hết lòng vì vua, mun đ tiếng li cho đi sau xng đáng ni ngôi thì t nguyn lên giàn ha cùng chng. Đây là mt vinh d, mt ân hu ca vua, ca vương quc Champa ban cho hoàng hu, ch không phi tuỳ tin. Trưc khi hoàng hu lên giàn ho phi có hi đng tu sĩ hoàng gia xem xét tư cách ca hoàng hu, phi có hi đ nhng điu kin như sau:

Ch có chánh hu mi đưc hưng ân hu này; phi t nguyên không ép buc;phi có con vi vua, phi là ngưi đng tc Champa, phi có s đng ý ca hi đng sư c …(Tư liu,Vijaya 1 trang 154).

Ch không phi hoàng hu nào cũng mun lên giàn ho vi vua đưc. Điu này càng không phi như thy tu Thích Chân Quang nói rng “vua làm đưc thì quan làm đưc, quan làm đưc thì ngưi dân làm đưc”. Đây là mt s suy đoán h đ bi l ngay hoàng hu Bia Sucih, v ca vua Po Rome cũng không lên đưc giàn hỏa vì bà này vô sinh, không có con vi vua Po Rome. Ch có hoàng hu Bia Sucan mi lên đưc giàn hỏa vi vua Po Rome mà thôi. Ch làm gì mà Huyn Trân hay Ngc Khoa – công chúa Đi Vit có đ tư cách đ lên giàn ho cùng vua Champa. Đi vi dân thưng, ngưi Chăm có lut tc rõ ràng. Sau khi ngưi chng qua đi, ngưi v lo tang l, thiêu thi th ca chng đ ly 9 miếng xương trán đưa vào nghĩa trang Kut ca tc h m (Vijaya 2, trang 151). Vì thế nhng câu nói ca thy sư này hoàn toàn sai lm và vô căn c nhm bin minh cho hành đng xâm lưc đt Champa ca Đi Vit. Thy tu này, nếu ln sau mun gán ti cho ai phi nghiên cu trưc k mt chút ch đng nói càn như vy.

Hơn na, trong lch s Chiêm Thành có rt nhiu giai thoi đưc ghi trong s sách còn ni tiếng hơn chuyn hoàng hu t nguyn lên giàn ho thiêu cùng chng. Đin hình như Vương phi M Ê, mt hng nhan trinh lit ca Chiêm Thành, khi quc phá gia vong, thành trì sp đ, quân binh t vong tan tác, dân tình hn đon, vương phi vn mt lòng trinh tiết vi chng. Sn sàng nhy xung sông t vn trưc s dâm ô, try lc ca vua Vit. Truyn k rng, khi vua Lý Thái Tông xua quân xâm lưc vào thành Pht Th, bây gi là Quc Đô ca Chiêm Thành cưp phá, bt Vương Phi M Ê và các cung phi, nhc n đưa xung thuyn v nưc Đi Vit. Đi ngang qua dòng sông Châu Giang, khi đến đa phn Ph Lý, vua Thái Tông thy Vương phi M Ê có nhan sc nên sai quan Trung s mi nàng sang chu ng thuyn vua. Vuơng Phi M Ê không giu đưc ni phn ut vì quc phá gia vong, nguyn tun tiết theo đng phu quân đ khi ô uế tm thân ngà ngc. Trong lúc mi ngưi trong thuyn sơ ý, nàng ly chăn qun cht vào ngưi ri phó thác tm thân ngc ngà xung dòng nưc sâu cun trôi đi mt trong s kinh ngc ca mi ngưi và s khóc tan thương tiếc ca nhng cung tn nhc n còn li. Vua Thái Tông kinh d và đy ân hn hi tiếc (Vijaya 3, trang 91). Vy mt hành đng ng x dâm ô ca vua Vit Lý Thái Tông và hành đng cao c ca Vương Phi M Ê ca Champa thì ai văn minh hơn ai, ai man r hơn ai hi thy tu Thích Chân Quang? Chc đến đây thy tu ng ra ri, nếu chưa thì tôi ch ra: Hành đng ca mt thy tu ngưi Vit “t thiêu sng” qua các thi kỳ có phi là tc “man r” không? Nếu thy tu cho rng đó là hành đng dũng cm, t vì đo, vì lý tưng ca kiếp ngưi, kiếp Pht thì hành đng lên giàn ho ca hoàng hu Champ theo vua là hành đng cao đp, văn minh gp bi ln cách t thiêu ca các thy tu Vit đó.

3.Thy tu Thích Thin Quang mang áo thy tu đi khơi dy ni đau mt dân tc

T khi vương quc Champa b tiêu vong trưc bàn tay man dã ca Đi Vit, nhng con cháu Champa vn âm thm sng và ch mong mun có cuc sng bình đng và hòa đng trong dị tộc. H không bao gi mun biến cm xúc mt mát thành su hn vì h biết rng su hn ch là s bun thm không cn thiết cho mt kiếp ngưi. Vy mà “cây mun lng mà gió chng mun ngng”. Hôm nay thy tu Thích Chân Quang li khơi dy nhng ni đau mà h tưng chng như nguôi ngoai. Có phi ngưi Chăm có “tc l man r”? Nhng thái đ trch thưng, nhng li nói xúc phm vu khng chà đp c mt dân tc Champa ca thy tu này đã to ra mt cú sc vi nhng ai đang mang trong mình dòng máu Champa. Thy tu này đã dùng bc rèm tôn giáo đ thng tay vu khng chà đp không thương tiếc mt dân tc đã b dit vong. Ngưi Chăm đã chp nhn s phn ca mt k bi trn và c quên đi ni đau đ tiếp tc sng bng tình thương yêu v tha vi ngưi Vit đ cùng nhau tn ti trong vũ tr này. Tuy nhiên đến hôm nay ri, thy tu này không nhng không hàn gn vết thương đau cho dân tc Chàm mà còn tìm đ lý do đ mạ luỵ tiêu dit ngưi Chăm. Qua bài ging này thy tu Thích Chân Quang đã làm tn thương Pht pháp, tn thương danh d ca đo Pht mà đc Pht t bi đã dy cho con ngưi t bi bác ái, t bi h xã, yêu thương nhân loi mà by lâu nay ai cũng tôn th. Đây là mt nghip chưng ca đo Pht đã sanh ra mt hc trò như Thích Chân Quang làm ô uế nơi cng chùa Vit.

4.Thy tu Thích Chân Quang nên tng kinh, sám hi, cu siêu cho nhng linh hn t sĩ Champa đang gào thét

T ngàn xưa, đo giáo nào cũng răn dy con ngưi hưng thin, biết sám hi khi làm điu sai trái. Nht là gây tn thương v th xác hay tâm hn ca mt ai đó. Đo Pht cũng vy, giáo hun kinh Pht đã soi sáng nhng k biết li lm cm nhn ti li ca mình, tng kinh nim pht đ tâm hn thanh thn hu chuc li phn nào ti li mình đã gây ra. Trong quá trình “mang gươm đi m cõi”, ngưi Vit đã giết biết bao nhiêu triu ngưi Chăm chết oan c dưi lưi gươm tàn bo ca ngưi Vit. Thế mà thy tu này không biết sám hi mà còn đi truyn ging gieo rc s hiếu chiến và vong ơn cho thế h tr Vit Nam. Qua li rao ging trong đưng link, tôi nhn ra thy tu này vn còn hiếu chiến, vn còn mun khơi dy chiến tranh Vit –Chăm.

Là con ngưi văn minh, ai cũng có trái tim nhân hu bi vì h biết đau vi ni đau đng loi. H không bao gi phát ra nhng li nói cha đy máu lnh đến rn ngưi như thy tu kia. Con ngưi khác vi loài thú ch là h biết suy tư trăn tr v nhng vic làm sai trái ca mình, sn sàng nhn li đ hưng đến chân thin m. Trên cõi đi này ai mà không có li. Nhà ti cao pháp vin Hoa Kỳ Samuel Alito phát biu rng: “Tôi là con ngưi ca chính tôi vi tt c kh năng cũng như nhng yếu đim ca mình”. Trong kinh thánh Kitô giáo có k v ngưi đàn bà ngoi tình b dân chúng đang thi nhau ném đá liên tc vào ngưi thiếu ph này. Khi Chúa thy điu y Ngài bèn hi, tt c nhng ai trong các ngươi t thy mình chưa bao gi làm điu gì ti li thì c tiếp tc ném đá vào cô ta đi. Lp tc không còn ngưi nào dám ném đá na vì ai cũng cm thy rng mình có ti ch chng có thánh thin gì. Nếu chúng ta không có yếu đim hay li lm, thì chúng ta đã là thánh ri. Có li hay không có li đu không quan trng. Quan trng là h có sng sàn nhn li lm đó và làm mi cách đ bù li li lm y. đây tôi ch đang nói đến mt con ngưi bình thưng thôi đy. Tôi chưa nói đến mt v tu hành t xưng là thy sư đi ging dy ngưi ta. Khoác áo Pht mà lòng sao chng có Pht tâm chút nào. Có l tin kiếp thy nghip chưng qúa nng. Kiếp trưc thy là H d vn chưa hoàng lương đã xung trn gian này khuyến khích ngưi ta hãy tiêu dit mt dân tc khác. Ch có cp d mi n ăn tht ngưi ri nm phè phn quy đuôi liếm lém dưi bóng cây mà an nhiên t tại. Chng có mt chút hi ci v vic làm hành vi ca mình. Nếu đã là vy thy tu này còn phí thi gi nim kinh g mõ ngày đêm làm gì. Ngài hãy mnh dn ci b và tr li lp áo cà sa đi. Chiếc áo y ngài mc s làm nhơ nhut thanh danh Pht Giáo chân chính. Hãy tr li áo cà sa cho nhng ngưi đ tư cách mc. Tht ra mà nói, thy có c gng bng mi hình thc m l danh d ca dân tc Champa hay nnh b ai đ đưc đi rao ging đến vn kiếp sau đi chăng na thy cũng chng thoát ra khi kiếp “thú d”. Th hi trên cõi đi này có thy tu nào dy ngưi ta tàn sát dit vong mt dân tc là mt vic làm chánh nghĩa? K.Mark, mt nhà triết hc lng danh có nói: “Ch có súc vt mi có th quay lưng li vi ni đau kh ca đng loi đ ta tót cho b lông cánh ca mình mà thôi”. Thy tu Thích Chân Quang cũng vy, ông đang nm lăn ra phè phn quy đuôi, an nhiên t tại trong chiếc áo cà sa sp bt màu. Ông ta đang nói tiếng ca loài thú cho nên loài ngưi chúng ta nghe không lt l tai chút nào. Nhà văn hc ni tiếng Trương Văn Ký có nói đúng: “Nhng ngưi tt thưng hay nói ra nhng điu tt, h lp đi nhng điu xu. Ngưc li nhng ngưi xu h chuyên nói ra nhng điu xu bi h không thy cái tt ca ngưi khác”.

S mt mát to ln đi vi dân tc Champa do Đi Vit gây ra, ngưi bình thưng còn biết sám hi mà thy tu Thích Chân Quang không biết sám hi là chuyn l. Tôi đã tng gp g tiếp xúc và nghe đưc nhng li nói da diết tn sâu thm tm lòng ca nhng ngưi Vit văn minh và đ lưng mà tôi rt kính mến. H đã trăn tr vi ni đau mà cha ông h đã gây ra cho dân tc Champa. H thương cm cho s phn mà người con Champa đã và đang gánh chu. H c gng làm nhng gì h có th hu xoa du li ni đau phn nào ti li mà tin nhân h đã gieo. Mt c ch cao đp, mt ánh mt nhìn, mt tm hn cao c, mt li nói êm du cũng vơi đi phn nào vết thương ca nhng đa con Champa vong quc này. Tôi cm ơn nhng tác gi, nhng nhà thơ, nhà văn nhng nhà triết gia chân chính đã xót xa cho s phn ca dân tc tôi.

Nhà nghiên cu Bình Nguyên Lc đã dám bênh vc l phi cho nhng k vu khng Champa trong tác phm ca ông trong cun Ngun gc Mã Lai ca Dân tc Vit như sau:

Ngưi ta là ch đt cũ, h ngoài xâm nhp đánh cưp đt đai ca ngưi ta mà li cho ngưi ta là tàn bo là thế nào?”.

Bác sĩ Lê Khc Quyến giáo sư Đi Hc Vit Nam, trong t báo “Lp Trưng” thi trưc (khong sau đo chánh Ngô Đình Dim) cũng đã phát biu:

V thm trng chiến tranh Nam –Bc Vit là do ngưi Vit giết hi dân tc Chiêm Thành quá nhiu nên b qu báo!

Thin Sư Thích Nht Hnh trong Bài “Tương Lai Văn Hóa Vit Nam” cũng viết cho thng Cu và con Hĩm, thy đã nói:

Không biết các con nghĩ sao, ch riêng ta, ta chng bao gi có th t hào đưc v công trình chiếm c và tiêu dit trn c Vương Quc Chiêm Thành”.

Nhà s hc Philip Papine cũng đã khng đnh:

Ta cn nh rng cuc chinh phc Champa không phi đã ch là mt vn dng quân s ln lao tàn nhn hung bo và tàn ác. S bng r văn hóa Champa gi đây đã gn tn dit”

Đoàn Thanh Liêm trong bài “L công bng đi vi ngưi thiu s Vit Nam” cũng viết:

Chúng ta phi có s can đm và thành khn nhn trách nhim v các hành đng ca cha ông ta trưc đây và nht là ca chính thế h chúng ta ngày nay, đã gây ra nhng s thit thòi to ln không nhng v vt cht kinh tế, mà còn c văn hóa tinh thn cho các sc dân thiu s đang cùng sng trên mnh đt quê hương hình ch S này đ ri cùng nhau tìm ra gii pháp cho vn đ gai gc đó. Tôn trng không kỳ th đ duy trì nim tin”.

Nhà s hc ni tiếng Phm Cao Dương hin đang ging dy ti trưng đi hc UC LA phát biu trong ngày ra mt sách Champaka 1 ti Los Angelos 1999 như sau:

Tôi có cm tưng rng chúng ta chưa đi đãi vi dân tc Chăm đúng mc ca nó và đúng vi cái đa v mà dân tc này đã có trong qúa kh và vi nhng phn còn li ca bà con Chăm trên đt nưc Vit Nam hay trên trên nhng đt nưc khác. V phương din sách giáo khoa chúng ta không th ch nhìn nhn lch s Vit Nam mà phi nhìn li cách son tho ca Vit Nam bi vì lch s Vit Nam không ch bao gm dân tc Kinh mà còn nhng sc dân khác sng trên đt nưc này.”

Vit Báo San Jose ra ngày th by 26 tháng 8 năm 2006 có trích bài “ Hon Nn Ca” ca tác gi Dương Lan Hương ray rt v ti li ca tin nhân Vit mình đã gây tan thương cho dân tc Chiêm Thành như sau:

Nng tay l kiếm đao phàm

Đ Bàn tht th dân Chàm xóa tên

Tri rng nhân qu nhãn tin

Giết ngưi dit chng ti đn không tha

Ngoài nhng nhà s hc, nhà triết hc, nhà văn, nhà thơ cũng biết đau xót cho thân phn ca dân tc Champa. Chế Lan Viên mt thi sĩ Vit Nam ni tiếng đã dt lên nhng vn thơ thng khiết, nui tiếc cho mt vương quc b dit vong:

Đây nhng tháp gy mòn vì mong đi

Nhng đn xưa đ nát dưi thi gian

Nhng sông vng lê mình trong bóng ti

Nhng tưng Chàm l lói r rên than…

Muôn cô hn t sĩ hét gm vang

Máu Chàm cun tháng ngày nim oán hn

Xương Chàm luôn rào rt ri căm hn…

Và t đy lòng ta luôn tràn ngp

Ni bun thương nh tiếc ging dân Hi…

Đó tht s là nhng “con ngưi” đúng nghĩa. H biết xót xa đau đn khi mt sinh linh đ máu. Còn Thích Chân Quang là mt thy tu mà không biết sám hi v hành đng dã man ca dân tc Vit đi vi dân tc Chàm trong lch s là điu rt l. Nếu ông không ăn chay, sám hi, tnh tâm đi theo chánh đo thì bưc chân tu ca ông s làm bn ca Pht mc dù ông có khoác bao nhiêu lp áo cà sa. Vì “áo ca sà không không làm nên mt thy tu”, quan trng là tâm ca ông mà thôi. Thy tu Thích Chân Quang nên hàng ngày, hàng gi gõ mõ đc kinh cu siêu cho nhng t sĩ Chăm đ sau này dân tc Vit khi b “tr báo” theo “lut nhân qu” ca Pht còn hay hơn là thy đi rao ging, thanh minh mt lý do rt thô thin là do ngưi Champa man r nên Đi Vit phi tiêu dit.?

5.Li cui cho thy tu

Dân tc Champa đã mt nưc. Qua 300 năm b dâu chung sng xen k vi ngưi Vit dn dn đến hôm nay h sp b mt gc, b đng hoá trưc sc ép mt khi lưng ngưi Vit khng l gn 100 triu. Dân tc Champa không mun chiến tranh na và hiu rng tr thù ra hn là mt vic làm vô b. Ch có tình yêu thương mi có th xoa diu ni đau. H sn sàng r b thù hn đ đến gn nhau hơn. H sn sàng tha th cho k thù ca chính h. H không khơi dy lòng hn thù, m l dân tc khác như thy tu Thích Chân  Quang đã làm. Thế mi đúng là triết lý sng ca Pht pháp- mt kiu Pht giáo Champa mt thi ni tiếng đã hun đúc nên tư tưng ngưi Chăm đến hôm nay mà thy tu Thích Chân Quang nên tìm hc may ra mi có th đc đo.


Tài liệu tham khảo tổng quát

Vương Phi Mỵ Ê (Bia-Mih Ai) Một Hồng Nhan Trinh Liệt của Chi ệm Th ành Đăc Văn Kiết (Vijaya 3 trang 91-95

Vài Nét Đặc Trưng về Văn H óa Truyền Thống c ủa Dân Tộc Chăm c ủa Đ ắc Văn Ki ết trong Vijay 2 trang 151.

Tìm Về Dân Tộc c ủa L ý Chánh Trung (Lửa Thiêng).

Kinh Thánh Kitô Giáo phần Cựu Ước

Nguồn Gốc Mã Lai của Dận Tộc Việt của Bình Nguyện Lộc

Tờ Báo Lập Trường của Bác Sĩ Khắc Quyến Giáo Sư Đại Học Việt Nam

Th ền Sư Thích Nhất Hạnh trong bài Tương Lai Văn Hóa Việt Nam

Đoàn Thanh Liêm trong bài Lê Công Bằng Đối Với Người Thiểu Số Việt Nam

Nhà sử học Phạm Cao Dương phát biểu trong ngày ra mắt sách Champaa 1 t ại Los Angeles 1999

Việt Báo San Jose ra ngày thứ bảy 26 tháng 8 năm 2006 trong bài Hoạn Nạn Ca của Dương Lan Hương

Thơ Trên Đường Về Chế Lan Viên nhà xuất bản Đồng Nai

Danh Ngôn Phương Tây Nhà xuất bản Đồng Nai

.

You may also like...

10 Responses

 1. Like says:

  Like!! Great article post.Really thank you! Really Cool.

 2. It is in reality a great and useful piece of info. Thanks for sharing. 🙂

 3. 回復 says:

  保濕舒緩的曬後修護露能修復今日的曝曬並預防明日的明顯損傷。無油配方。

 4. CLINIQUE 倩碧線上購物官網。瀏覽Clinique倩碧官方網站,了解更多線上購物、護膚、彩粧、香氛及禮品詳情。通過過敏性測試,百分百不含香料。

 5. Venus Legacy™是第一個,也是唯一一個得到美國食品藥品監督管理局批准,利用4D™技術結合多極射頻(RF)、磁力脈衝、變量脈衝VariPulse™技術(VP)和實時熱力反饋的設備,這使Venus Legacy™能夠提供一個既安全又無痛的療程,並取得理想效果。Venus Legacy™的療程為所有類型的肌膚提供一個100安全和無痛的美容過程,並針對面部、頸部及身體各處,提供以下即時和持久的效果 非手術塑型 減少橙皮紋 減少皺紋 減少皮下脂肪 收緊肌膚

 6. 維他命 says:

  白金級智慧修護精華,標靶鎖定,精準修護。

 7. 甩油丸 says:

  豐盈泡沫締造柔軟的肌膚。高效精華的潔面泡沫,清潔皮膚的同時,從肌底打造更剔透亮白柔滑肌膚,提升美白功效。

 8. 潔面The Body Shop® 使用我們溫和柔滑的潔面乳、潔面泡沫及眼部卸妝液,令您的肌膚潔淨清爽。然後塗上我們的爽膚水,收緊毛孔及喚醒肌膚,準備後續保養。

 9. Perfectly composed articles , thankyou for information. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.