Dân Tộc Bản Địa Việt Nam qua Hiến Pháp ngày 01-4-1967

Dân Tộc Bản Địa Việt Nam qua Hiến Pháp ngày 01-4-1967

của nền Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa

Tác giả: Đắc Văn Kiết
– Cựu Trưởng Ty Phát Priển Sắc Tộc / Việt Nam Cộng Hòa
– Cựu Hội Viên Hội Đồng Sắc Tộc Trung Ương Việt Nam Cộng Hòa (VNCH )

California, Hoa Kỳ ngày 1 tháng 8 năm 2016


Theo tinh thần bản ” Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền : Universal declaration of Human rights ” của Liên Hiệp Quốc được thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 đã khích lệ nhiều Quốc gia trên thế giới ban hành chánh sách nâng đỡ đặc biệt đối với các sắc tộc thiểu số bản địa tại nước họ.
Tại Việt Nam, Hiến pháp nền đệ nhị VNCH ngày 01/4/1967 đã minh định rõ ràng về quyền của các sắc tộc thiểu số bản địa qua các điều 02, điều 24, điều 66, và điều 97 như sau:
Điều 02:
Quốc gia chủ trương sự bình đẳng giữa các công dân không phân biệt nam nữ, tôn giáo, sắc tộc, đảng phái. Đồng bào thiểu số được đặc biệt nâng đỡ để theo kịp đà tiến hóa chung của dân tộc.
Điều 24:
1. Quốc gia công nhận sự hiện hữu của các sắc tộc thiểu số trong cộng đồng Việt Nam.
2. Quốc gia tôn trọng phong tục tập quán của đồng bào thiểu số. Các tòa án phong tục phải được thành lập để xét xử một số các vụ án phong tục giữa các đồng bào thiểu số.
3. Một đạo luật sẽ qui định những quyền lợi để nâng đỡ đồng bào thiểu số.

 

Điều 66:
Phó Tổng Thống là Chủ tịch Hội đồng các sắc tộc thiểu số, Hội đồng văn hóa giáo dục và Hội đồng kinh tế xã hội quốc gia.
Điều 97:
1. Hội đồng các sắc tộc có nhiệm vụ cố vấn chánh phủ về các vấn đề liên quan đến đồng bào thiểu số.
2. Với sự chấp thuận của Quốc Hội, Hội đồng các sắc tộc cử đại diện thuyết trình trước Quốc Hội về các vấn đề liên hệ.

Qua các điều khoản Hiến pháp ngày 01/4/1967 /VNCH đã minh định nêu trên; trước khi nói đến : ” Dân Tộc Bản Địa Việt Nam, ” tôi xin trình bày các ” cụm từ ” sau đây :
– Dân Tộc thiểu số Việt Nam (VN. )
– Đồng bào thiểu số VN.
– Các sắc tộc thiểu số VN.
Cả ba ” cụm từ ” nêu trên thường hay dùng lẫn lộn vì đều cho là ý nghĩa giống nhau về phương diện tổng luận; nhưng khi xét về sự khác biệt giữa ” Thực thể ” và ” Thực tế “, cả ba cụm từ trên được xác định rõ ràng qua hai thành phần sau đây:
Thành phần thứ nhất:
– Gọi là ” Dân Tộc Thiểu số VN ” ( không phải là dân tộc bản địa ):
Họ là những công dân ở các quốc gia có chủ quyền hiện hữu trong cộng đồng thế giới. Vì lý do nào đó đến làm ăn sinh sống và định cư tại Việt Nam, và trở thành công dân nước Việt. Thành phần này gọi là ” Dân Tộc Thiểu Số “, không phải là dân tộc bản địa, như: Người Việt gốc Ấn; Người Việt gốc Hoa; Người Việt gốc Khờ Me; và họ không được hưởng qui chế riêng biệt qua sắc luật 033/67 do điều 24 Hiến pháp qui định. Bởi vì họ từ nơi khác đến định cư ở Việt Nam, nên không phải là ” Dân Tộc Bản Địa. ”
Riêng người Việt gốc Khờ Me, tuy họ sinh ra và lớn lên ở những tỉnh miền Tây từ lâu đời và cũng là quê hương của tổ tiên họ; nhưng bây giờ họ còn có quốc gia Campuchia, có chủ quyền hiện hữu; nên chỉ được thành lập một ” Tổng Nha Miên Vụ ” riêng biệt cho họ. Tuyệt nhiên, người Việt gốc Khờ Me không được hưởng qui chế riêng biệt qua sắc luật 033/67 cho ” Các Sắc tộc bản địa Việt Nam ” như: Thượng Tây nguyên miền Nam; Thượng di cư từ Bắc vào, và sắc tộc Chăm.

 

Thành phần thứ hai:
– Gọi là: ” Các sắc tộc thiểu số VN ” hay còn gọi là: ” Đồng bào thiểu số VN. ” Thành phần này chính là ” Dân Tộc Bản Địa VN. ”

Họ là những người thuộc các sắc dân khác nhau như:
– Thượng Tây nguyên miền Nam: Radhé, KaHo, Banar, Jarai, m’nông, Stiêng, v. v…
– Thượng miền Bắc di cư vào: Nùng, Tày, Mường, Thái, v. v…
– Sắc dân CHĂM ( Thần dân của Vương Quốc Champa cổ)

Mỗi Sắc tộc trên đều có một nguồn cội văn hóa truyền thống riêng, nguồn gốc lịch sử riêng,… Nhưng tổ tiên của những thành phần này đã có mặt tại giải đất Việt Nam ngày nay từ lâu đời, có công khai sơn phá thạch, và sinh cư ở đây trước người Việt Nam đến. Thành phần này gọi là ” Đồng bào thiểu số ” hay ” Các Sắc tộc thiểu số VN ” và họ chánh là ” Dân Tộc Bản Địa Việt Nam. ”

Cho dù dưới thời Việt Nam Cộng Hòa vẫn chưa nói đến cụm từ ” Dân Tộc Bản Địa ” vì sự nhậy cảm liên quan đến ” Tự Trị “, chánh phủ không muốn có tình trạng ” một quốc gia trong một quốc gia “. Tuy nhiên, qui chế riêng biệt qua sắc luật 033/67 dành cho thành phần này như một hình thức ” Tự quản ” về nhiều lãnh vực trong sinh hoạt quốc gia qua những quyền lợi đặc biệt của ” Dân Tộc Bản Địa ” sau đây:

 

Về quyền lập pháp:
Các sắc tộc Thượng Tây nguyên, Thượng miền Bắc, và Sắc tộc Chăm đều có đại diện tại Quốc Hội lưỡng viện như: Thượng nghị sĩ, Dân biểu Quốc Hội, và Nghị Viên Hội đồng Tỉnh.
Về quyền hành pháp:
1. Có Hội Đồng các Sắc tộc do Phó Tổng Thống làm Chủ tịch. Hội Đồng sắc tộc có nhiệm vụ cố vấn cho chánh phủ về những vấn đề liên quan đến ” Các sắc tộc thiểu số Bản địa ” toàn quốc.
2. Bộ Phát Triển Sắc Tộc (PTST), người sắc tộc làm Tổng Trưởng; có quyền hành như các Tổng Trưởng của các Bộ khác trong nội các chánh phủ.
Tổng Trưởng Bộ PTST là ” Quản lý viên kinh phí quốc gia ” dành cho Bộ này và không lệ thuộc vào một Bộ nào trong quốc gia.
Kinh phí hằng năm của Bộ PTST sau khi được Quốc Hội Lưỡng viện chấp thuận, sẽ được dùng vào việc nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh và mọi nhu cầu cần thiết khác dành cho ” Dân Tộc Bản Địa “.
– Tại các Tỉnh toàn quốc có dân số ” Các sắc tộc thiểu số ” đông đảo đều có thành lập Ty Phát Triển Sắc Tộc để thi hành chánh sách của chánh phủ dành cho các Sắc Tộc Thiểu Số Bản Địa; và tại các quận lỵ đều có Chi PTST và một trung tâm ” Canh Mục ” để làm thí điểm canh tác nông nghiệp và chăn nuôi gia súc do đoàn ” Cán bộ Xây dựng Sơn Thôn ” phụ trách.
– Các Trưởng Ty PTST có quyền tuyển dụng nhân viên hành chánh và cán bộ bán quân sự gọi là ” Cán bộ Trường Sơn ” hay là ” Cán bộ Xây dựng Sơn thôn ” để chuyển lên Bộ PTST hợp thức hóa bằng một ” Quyết định ” mà không cần phải qua ý kiến của Tỉnh Trưởng sở tại.
– Những Dự án Tự túc Phát Triển Xã Thôn Sắc tộc thiểu số đều do ” Cán bộ Xây dựng Sơn Thôn ” phụ trách dưới sự điều khiển của Ty PTST, không lệ thuộc vào Tỉnh đoàn ” Cán bộ Xây dựng nông thôn ” của Tỉnh, chỉ dành phục vụ cho người Kinh.
– Các Ty PTST có Ký Túc Xá nuôi ăn ở cho học sinh sắc tộc thiểu số Bản địa. Từ các nơi Thôn, Xã, Huyện đến học bậc Trung học ở Tỉnh. Sau khi học xong Trung học, sẽ vào Thủ đô Sài Gòn ở tại Ký Túc Xá ” Tân Quí Đông ” (Khánh Hội) dành cho các sinh viên sắc tộc Bản địa theo học các phân khoa Đại học.
– Ty PTST xét cấp học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học gốc sắc tộc bản địa; mở các lớp ” Bình dân giáo dục ” để thanh toán nạn mù chữ cho đồng bào các sắc tộc và can thiệp với các Ty Sở và các cơ quan khác trong toàn Tỉnh liên hệ về tất cả những vấn đề liên quan đến đời sống các sắc tộc thiểu số Bản địa tại Tỉnh nhà.
– Cũng như các Trưởng Ty: Hành chánh, Nội An, Nông nghiệp, Tài chánh, Học chánh, Thuế vụ, Thông tin, Điền địa, Xã Hội v. v… phụ trách giảng dạy về lãnh vực của mỗi Ty Sở. Trưởng Ty PTST cũng phụ trách giảng dạy cho Xã Trưởng, Ấp Trưởng toàn Tỉnh Kinh cũng như Thượng hiểu biết về chánh sách của chánh phủ đối với Sắc tộc Bản địa tại Trung Tâm Tu Nghiệp Công Chức Tỉnh. Mục đích để các viên chức xã ấp hiểu biết về chánh sách hầu phối hợp thi hành.
– Một Trung Tâm Huấn Luyện tại PleiKu dưới sự quản lý của Bộ PTST, có nhiệm vụ huấn luyện đào tạo ” Cán bộ bán quân sự ” gọi là ” Cán bộ Xây dựng Sơn Thôn ” về việc sử dụng các loại vũ khí bán quân sự, và hiểu biết về chiến thuật cơ bản để phối hợp giữ gìn an ninh xã ấp sắc tộc thiểu số Bản địa cũng như huấn luyện họ có kỹ năng tổng quát về việc xây dựng xã thôn sắc tộc. Số cán bộ này sau khi huấn luyện rồi, sẽ tăng cường cho các Ty PTST điều hành và sử dụng.
Các Định Chế đặc biệt khác
a/- Về hành chánh chánh trị:
– Vài Tỉnh trên Cao nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt đều do người thiểu số sắc tộc Tây nguyên làm Tỉnh Trưởng.
– Hầu hết các Tỉnh trên Cao nguyên đều có Phó Tỉnh Trưởng Thượng Vụ do người sắc tộc Tây nguyên đảm trách.
– Tại các quận có hầu hết là sắc dân thiểu số bản địa, đều do người Sắc tộc thiểu số bản địa giữ chức vụ quận Trưởng. Các Vị quận Trưởng này được kim luôn Tòa Hòa giải để xử những việc tố tụng liên quan đến phong tục tập quán, văn hóa truyền thống giữa người sắc tộc bản địa với nhau.
– Các sắc dân bản địa tại các tỉnh trên cao nguyên đều có Tòa Án Phong Tục Thượng, do chánh án người Thượng đảm trách.
– Các Xã thôn của sắc tộc thiểu số bản địa đều do người sắc tộc bản địa điều hành và tự quản với nhau dù họ ở trên vùng Cao nguyên hay đồng bằng.
– Về phong tục tập quán, tín ngưỡng, ngôn ngữ mẹ đẻ, y phục truyền thống bản địa đều được tôn trọng.
b/- Về Kinh Tế:
– Các Sắc tộc thiểu số vẫn được hưởng chánh sách ruộng đất ban hành qua đạo luật số 57 ngày 22-10-1957 qui định nông dân chỉ trả địa tô cho địa chủ 25%, còn 75% cho tá điền được hưởng trọn vẹn. Lúa sản xuất được trả theo diện tích canh tác để trả địa tô, nhưng nếu tá canh cần cù chăm bón làm tăng năng xuất thêm, thì phần năng xuất tăng cao này, tá canh được hưởng hoàn toàn, không phải trả địa tô. Chánh sách này đã giúp cho nông dân CHĂM có đời sống no đủ hơn.
– Chánh sách ” Người cày có ruộng ” thời đệ nhị Cộng Hòa của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu được ban hành vào năm 1970 cũng đã giúp cho sắc dân bản địa CHĂM có thêm ruộng đất canh tác gieo trồng, và những nông dân CHĂM ” trực canh ” được làm chủ mãnh đất của mình.
– Ruộng vườn, đất đai tư nhân cũng như những phần đất đai ruộng vườn hương hỏa, được kế thừa của sắc tộc bản địa, đều thuộc quyền sở hữu của họ. Chánh phủ không được quyền chiếm hữu, trưng thu, trưng dụng.
– Đối với sắc dân thiểu số bản địa Tây nguyên, đời sống ” du canh du cư ” của họ sau này gặp khó khăn trước sự di dân ào ạt của người Kinh bởi chánh sách của Ngô Đình Diệm. Đến đời đệ nhị Cộng Hòa qua sắc luật 033/67 đã hợp thức ” bằng chứng khoán ” đất gia cư cho mỗi gia đình Thượng bản địa 7 sào để làm nhà và trồng hoa màu phụ cho gia đình. Mỗi buôn làng được cấp cho một vùng kinh tế riêng biệt với số diện tích tùy theo mật độ dân số mỗi buôn làng. Vùng kinh tế này rộng bao la bao gồm núi rừng, sông ngòi, đất đồng bằng, gọi là ” Khu vực sinh sống chính ” giống như vùng ” Main Living Area ” của dân da đỏ ở Hoa Kỳ mà Quốc Hội Mỹ đã thông qua đạo luật Wheeler – Howard vào năm 1934 có vùng đất riêng và sống theo truyền thống của họ.
Riêng sắc dân bản địa CHĂM không có ” Khu Vực Sinh Sống Chính ” cho mỗi làng xóm vì sắc tộc CHĂM không có sống du canh du cư như Thượng miền Nam.
c/- Về Giáo dục và Đào tạo nhân viên:
– Chương trình Thổ ngữ ở Tây nguyên và Chiêm ngữ của sắc dân CHĂM được phát huy và chấp thuận cho các con em sắc tộc ở bậc tiểu học được học tiếng mẹ đẻ của mình.
– Các em học sinh trung học được cộng thêm 3 điểm trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, Tú tài I và Tú tài toàn phần.
– Các học sinh sắc tộc bản địa tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp được theo học sĩ quan trừ bị, thay vì phải có bằng Tú tài I như học sinh người Kinh. Cũng có học sinh sắc tộc bản địa có bằng Tú tài I, họ yêu đời binh nghiệp tình nguyện vào sĩ quan Thủ Đức.
– Học Viện Quốc gia hành chánh dành tỷ lệ 10% cho các sinh viên sắc tộc bản địa toàn quốc ( Qua một cuộc khảo thí chung với sinh viên người Kinh; sau đó cho 10 sinh viên có điểm cao trong tổng số sinh viên sắc tộc bản địa dự thi được nhập học).
– Các nghành nghề thuộc cấp: Cán sự y tế, Cán sự công chánh, Cán sự kiến trúc, Cán sự canh nông, v. v… Nữ hộ sinh Quốc gia các học sinh sắc tộc bản địa được phép dự thi và tranh thắng với nhau để nhập học.
– Các phân khoa đại học chuyên nghiệp như: Y Khoa, Kỷ thuật Phú Thọ, Đại học Sư Phạm, Kỷ sư công chánh, kỷ sư canh nông, Công nghệ, kiến trúc, v. v… Các sinh viên sắc tộc bản địa được Bộ PTST can thiệp cho theo học với một tỷ lệ nhất định nào đó do Bộ giáo dục quyết định.
– Ban Tham sự hành chánh: Ngoài 10% cho các sinh viên sắc tộc bản địa tự tranh thi tính điểm với nhau , sau đó nhập học chung với sinh viên người Kinh; Học viện Quốc gia Hành Chánh còn mở các khóa đào tạo Ngạch Tham sự:
– Ban Tham sự ( gọi là Ban Cao nguyên ) dưới thời đệ nhất Cộng Hòa Ngô Đình Diệm.
– Ban Tham sự ( gọi là Khóa đặt biệt ) dưới thời đệ nhị Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu.
Ngoài ra còn có các Trường đào tạo sau đây dành cho các sắc tộc bản địa:
– Trường Thiếu sinh quân Cao Nguyên PleiKu.
– Trường Kỷ Thuật Y-ÚT Ban Mê Thuộc.
– Trường Sư Phạm Cao nguyên Đà Lạt
– Trường Trung học Pô Kloong Phan Rang
– Một Trung Tâm Văn Hóa CHĂM Phan Rang được chánh phủ cho phép linh mục người Pháp: Gérard Moussay thành lập để nghiên cứu, dịch thuật, và phát huy ngôn ngữ văn tự CHĂM, và còn là nơi trưng bày triễn lãm những sắc nét văn hóa và tín ngưỡng bản địa truyền thống của sắc tộc CHĂM.
Tóm lại các sắc tộc thiểu số bản địa, qua Hiến pháp ngày 01 tháng 4 năm 1967 được nâng đỡ đặc biệt qua sắc luật 033/67 như đã trình bày. Các sắc tộc bản địa tự do sinh hoạt và tham gia những tổ chức đảng phái chánh trị như người Kinh trong cộng đồng dân tộc; tự do mưu cầu phát triển kinh tế, xã hội, văn học nghệ thuật v. v… Và ” Tự quản ” về nhiều lãnh vực trong sinh hoạt quốc gia một cách hợp hiến, hợp pháp để tạo sự Hòa đồng và đồng tiến xã hội. Hòa đồng trong dị biệt (Tôn trọng sự khác biệt) chứ không phải Hòa đồng để Đồng hóa.
Mới đây, Tuyên ngôn về quyền của Dân tộc Bản địa được thông qua bởi Hội Đồng Liên Hiệp Quốc theo nghị quyết số: 61/295 ngày 13/9/2007 gồm tất cả 31 điều khoản tổng quát. Theo tôi, 31 điều khoản đó cũng gói ghém lại trong các điều 02, 24, 66 và 97 của Hiến Pháp VNCH ngày 01/4/1967, cũng như trong sắc luật 033/67 của VNCH mà thôi.
Duy có điều 04 trong Nghị Quyết số: 61/295 của Liên Hiệp Quốc vào ngày 13/9/2007 là ” Quyền Tự Trị “. Điều này Hiến Pháp VNCH ngày 01/4/1967 chưa đề cập đến được vì sự nhậy cảm của vấn đề và ê ngại sẽ có tình trạng ” một quốc gia trong một quốc gia “.
Hơn nữa trong phần mở đầu của Bản Tuyên Ngôn theo Nghị Quyết số 61/295 ngày 13/9/2007 cũng công nhận rằng: Tình hình của các Dân Tộc Bản Địa là khác nhau, tùy theo khu vực và quốc gia; cũng như công nhận rằng: cần phải cân nhắc những đặc điểm khác biệt giữa các quốc gia, khu vực và nhiều yếu tố cơ sở, lịch sử và văn hóa.
Do đó, tôi nghĩ các thể chế chánh trị của các chánh quyền hiện hữu và kế tiếp ở Việt Nam, nếu được tiếp tục thực hiện những quyền của các sắc tộc thiểu số bản địa theo như Hiến Pháp ngày 01/4/1967 của nền đệ nhị VNCH là diễm phúc lắm rồi. Còn muốn tiến xa hơn nữa, cũng cần có thời gian và hoàn cảnh thực tế hiện hữu của Việt Nam.
Tôi đã một lần nói với một bác sĩ Việt Nam có tiếng tăm ở Hoa Kỳ rằng: ” Dân Tộc Bản Địa Champa ” đâu cần phải xin ” Tự Trị “. Để khi nào Việt Nam thực sự văn minh, tiến bộ và giàu mạnh như nước Mỹ, Úc, Canada v. v… thì họ tự động cho “Tự Trị ” thôi.
Đằng này đối với đất nước và xã hội Việt Nam bây giờ, ai cũng thấy đó: Thù trong, giặc ngoài, còn nghèo khổ, rách nát, xã hội suy đồi, nhân tâm ly tán. Nhưng dù sao những hoài bão và ước vọng của các anh em Sắc Tộc Bản Địa đang thiết tha vận động ở Liên Hiệp Quốc về ” quyền của Sắc Tộc Bản Địa ” cũng không sai và đáng trân trọng, vì những ” quyền lợi ” hay gọi là những ” đặc ân ” đối với sắc dân thiểu số Bản địa qua Hiến Pháp ngày 01/4/1967 của nền đệ nhị VNCH đã bị lịch sử sang trang một cách bi thảm và đầy chua xót . /.

You may also like...

104 Responses

 1. I wanted to put you that very small observation to be able to give many thanks as before for the breathtaking tricks you’ve contributed on this page. It is wonderfully open-handed with you to present unreservedly all a lot of people would’ve distributed for an e-book to earn some profit for themselves, notably considering that you might have tried it if you ever desired. These creative ideas as well worked like the fantastic way to understand that someone else have the same eagerness really like mine to grasp a lot more when it comes to this condition. I’m sure there are millions of more enjoyable opportunities in the future for individuals who check out your site.

 2. Like says:

  Like!! I blog frequently and I really thank you for your content. The article has truly peaked my interest.

 3. It is in reality a great and useful piece of info. Thanks for sharing. 🙂

 4. Wendi Huron says:

  It is in point of fact a nice and helpful piece of info. I’m satisfied that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 5. What i don’t realize is in truth how you’re now not really much more neatly-preferred than you may be right now. You are so intelligent. You already know thus significantly in the case of this topic, produced me for my part imagine it from a lot of numerous angles. Its like women and men don’t seem to be interested until it is something to do with Lady gaga! Your individual stuffs excellent. At all times deal with it up!

 6. I am truly grateful to the owner of this website who has shared this impressive piece of writing at at this place.

 7. Hi there to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web page, and your views are pleasant in support of new users.

 8. Excellent post! We will be linking to this great post on our site. Keep up the great writing.

 9. Hello Dear, are you in fact visiting this site daily, if so then you will without doubt get fastidious know-how.

 10. I got this web page from my pal who told me concerning this web site and now this time I am visiting this web page and reading very informative content here.

 11. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too fantastic. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful web site.

 12. Thanks for sharing your thoughts about %meta_keyword%. Regards

 13. I blog quite often and I genuinely appreciate your content. The article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your website and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 14. Hi, its nice paragraph on the topic of media print, we all understand media is a great source of facts.

 15. When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Is there a means you can remove me from that service? Appreciate it!

 16. 排毒淨化 says:

  CLINIQUE 倩碧線上購物官網。瀏覽Clinique倩碧官方網站,了解更多線上購物、護膚、彩粧、香氛及禮品詳情。通過過敏性測試,百分百不含香料。

 17. I know this website presents quality depending content and other information, is there any other website which provides these things in quality?

 18. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Thanks a lot

 19. Highly energetic post, I liked that a lot. Will there be a part 2?

 20. Nice post. I was checking continuously this weblog and I am inspired! Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such information much. I used to be seeking this particular information for a very long time. Thanks and good luck.

 21. Hi there, I read your new stuff like every week. Your humoristic style is awesome, keep up the good work!

 22. Great information. Lucky me I ran across your blog by accident (stumbleupon). I’ve bookmarked it for later!

 23. Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your next write ups thank you once again.

 24. 連線 says:

  打造紋理細緻、濕潤柔韌肌膚的透白滲透乳。 油性肌膚適用

 25. IELLIOS是由歐盟資助倫敦大學細胞重建研究所研究. 採用諾貝爾生理醫學獎科技 , 透過”納米能量電流” 以最親膚與迅速導入的方式 , 利用電腦化系統去令皮膚再生 , 令皮膚組織在無創傷的情況下自然更新及收緊 . 這治療是無創無痛的 . 完成治療後亦沒有傷口 . 我們是香港第一引入IELLIOS的機構 , 醫生會根據客人不同情況去為你設計不同的組合 .在外國IELLIOS受到很多荷里活明星, 歌手以至政客的追棒 , Madonna的facialist kate somer -field就常用IELLIOS為她護理肌膚 , 令52歲的她肌膚輪廓均保持於30歲的狀態. IELLIOS的訊號技術,採用心臟起博起原理,活躍無法正常運作的心臟細胞。訊號技術可活化及修復愛損皮膚,透過傳送訊號,激活靜止的細胞。IELLIOS的訊號技術給予細胞指令,引發細胞再次生長,令肌膚重回年輕。

 26. 專利 says:

  中臉拉皮、傳統拉皮、內視鏡拉皮、改良式傳統拉皮、五爪拉皮、三爪拉皮、八爪拉皮術、SMAS拉皮、Deep plane、sub-SMAS等一些相關議題、似是而非或有爭議的事項的披露與討論。

 27. 針清 says:

  柔軟又不乾燥的泡沫能溫和卻徹底地清潔。

 28. minecraft says:

  Hiya! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when viewing from my apple iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue.
  If you have any recommendations, please share. Thanks!

 29. minecraft says:

  My brother recommended I might like this web site.
  He was totally right. This post actually made my day.
  You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 30. minecraft says:

  I was recommended this blog by my cousin. I am not positive whether
  or not this put up is written by way of him as nobody else recognize such targeted about my trouble.
  You’re incredible! Thank you!

 31. minecraft says:

  Hi everyone, it’s my first pay a visit at this website,
  and paragraph is really fruitful for me, keep
  up posting these types of content.

 32. minecraft says:

  Truly when someone doesn’t know afterward its up to other visitors that they will help, so here it
  occurs.

 33. minecraft says:

  certainly like your web-site however you need to check the spelling
  on several of your posts. A number of them are rife with
  spelling problems and I to find it very bothersome to tell the truth on the
  other hand I will definitely come back again.

 34. minecraft says:

  Hi there everyone, it’s my first visit at this site, and paragraph is
  actually fruitful designed for me, keep up posting such articles or reviews.

 35. minecraft says:

  When someone writes an post he/she maintains the thought of
  a user in his/her brain that how a user can be aware
  of it. Therefore that’s why this article is outstdanding. Thanks!

 36. minecraft says:

  Hello there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thanks

 37. minecraft says:

  This post will help the internet visitors for building up new website or even a weblog from start to end.

 38. minecraft says:

  I am sure this paragraph has touched all the internet users, its really really pleasant paragraph on building
  up new website.

 39. Your mode of explaining the whole thing in this article is truly fastidious, every one be able to effortlessly understand
  it, Thanks a lot.

 40. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has
  aided me out loads. I am hoping to give a contribution & help other
  customers like its aided me. Good job.

 41. Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same
  results.

 42. Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.

  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any ideas or suggestions? Many thanks

 43. Why visitors still use to read news papers when in this technological world the whole thing is presented on net?

 44. This paragraph gives clear idea in favor of the new visitors of blogging,
  that in fact how to do blogging and site-building.

 45. I was able to find good advice from your blog articles.

 46. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to
  and you are simply extremely wonderful. I actually like what
  you’ve got right here, really like what you are stating
  and the best way during which you are saying it. You make it entertaining and you still care for to stay it wise.
  I can not wait to read far more from you. That is really
  a terrific web site.

 47. This web site really has all the information I wanted concerning
  this subject and didn’t know who to ask.

 48. Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a
  community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

 49. I’ve learn a few excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I surprise how a lot attempt you place to make this sort of excellent informative website.

 50. Perfectly composed articles , thankyou for information. 🙂

 51. Pretty element of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to say that I
  acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing in your augment or
  even I fulfillment you access persistently rapidly.

 52. I wanted to thank you for this very good read!!
  I definitely loved every little bit of it.

  I have you bookmarked to look at new things you post…

 53. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, amazing blog!

 54. hello there and thank you for your information –
  I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical points using this site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it
  to load correctly. I had been wondering if your
  web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently
  affect your placement in google and can damage
  your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my email and can look out for much more of
  your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon.

 55. My partner and I stumbled over here by a different website and thought I should check things out.

  I like what I see so i am just following you.
  Look forward to looking over your web page yet again.

 56. Coconut Oil says:

  Hey there outstanding website! Does running a blog
  such as this take a lot of work? I have absolutely no understanding of computer programming
  however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any recommendations or tips for new blog owners
  please share. I know this is off subject nevertheless I just needed to
  ask. Cheers!

 57. Coconut Oil says:

  This post is worth everyone’s attention. Where can I find out more?

 58. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other sites?
  I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my
  readers would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 59. Coconut Oil says:

  Magnificent website. Plenty of useful information here.
  I am sending it to a few pals ans also sharing in delicious.
  And obviously, thank you for your sweat!

 60. Simply want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is
  simply cool and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your feed to keep
  up to date with forthcoming post. Thanks a million and
  please keep up the gratifying work.

 61. Informative article, exactly what I was looking for.

 62. I was very pleased to discover this page. I need to to
  thank you for ones time for this particularly wonderful read!!

  I definitely loved every part of it and I have you book marked to look at new information on your website.

 63. I know this web page presents quality depending posts and other stuff, is there any other website which
  offers these stuff in quality?

 64. excellent publish, very informative. I’m wondering why the opposite experts of this sector don’t understand this.
  You should proceed your writing. I’m confident, you’ve a great readers’
  base already!

 65. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments?
  If so how do you prevent it, any plugin or
  anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.

 66. Greate pieces. Keep writing such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your site.
  Hello there, You have performed a great job. I will
  definitely digg it and for my part suggest to my friends.
  I am sure they will be benefited from this web site.

 67. Greetings! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this
  problem. If you have any suggestions, please share.

  Many thanks!

 68. Coconut Oil says:

  I’m not sure the place you are getting your information,
  however great topic. I needs to spend some time finding out more or working
  out more. Thanks for magnificent info I used to be in search of this info
  for my mission.

 69. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and
  i was just wondering if you get a lot of spam comments?

  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?

  I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 70. Good write-up. I certainly love this site.
  Keep it up!

 71. Thanks for another excellent post. Where else may anyone get that kind of information in such an ideal method of writing?

  I’ve a presentation subsequent week, and I am on the look for such
  info.

 72. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 73. Hi, Neat post. There is a problem with your website in web explorer,
  could test this? IE still is the market leader and a huge component to other folks will omit your magnificent writing because
  of this problem.

 74. quest bars says:

  Hi, There’s no doubt that your site may be having internet browser compatibility issues.

  When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it’s got some overlapping issues.
  I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful blog!

 75. Hi! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but
  I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure
  where to begin. Do you have any tips or suggestions?
  Thank you

 76. Hi there just wanted to give you a quick heads up and let
  you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking
  issue. I’ve tried it in two different web
  browsers and both show the same outcome.

 77. Quest Bars says:

  Howdy! Would you mind if I share your blog with my
  twitter group? There’s a lot of people that I think
  would really appreciate your content. Please let me know.
  Thanks

 78. Write more, thats all I have to say. Literally,
  it seems as though you relied on the video to make your point.

  You clearly know what youre talking about, why throw away your
  intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to
  read?

 79. Sling TV says:

  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s
  tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a
  year and am worried about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into
  it? Any help would be greatly appreciated!

 80. Sling TV says:

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to
  say that I’ve truly loved browsing your weblog posts.
  In any case I’ll be subscribing in your rss feed and I’m hoping you write once more soon!

 81. Hello! I could have sworn I’ve visited this website before but after going through a
  few of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely
  pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking it
  and checking back frequently!

 82. Sling TV says:

  What’s up, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is sharing facts, that’s actually fine, keep up
  writing.

 83. Sling TV says:

  This is very interesting, You are a very skilled blogger.

  I have joined your feed and look forward to seeking more of your
  wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 84. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s
  the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 85. I believe this is among the so much important info for me.
  And i’m happy studying your article. But should observation on some common things, The web site style is
  ideal, the articles is actually nice : D. Excellent job, cheers

 86. Wow, this article is fastidious, my younger sister is analyzing
  these kinds of things, so I am going to tell her.

 87. I’m now not positive where you are getting your info, however great topic.
  I must spend some time learning more or understanding more.

  Thanks for wonderful information I used to be in search of this info for my mission.

 88. Sling TV says:

  It’s an remarkable article designed for all the online viewers; they
  will get advantage from it I am sure.

 89. Sling TV says:

  Heya i am for the first time here. I came across this board and
  I in finding It really helpful & it helped me out a lot. I am hoping to present one thing back and aid others like you aided me.

 90. Sling TV says:

  I am in fact grateful to the holder of this web page who
  has shared this wonderful piece of writing at at this place.

 91. Sling TV says:

  I think this is among the most significant info for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on some general
  things, The web site style is ideal, the articles is really nice : D.

  Good job, cheers

 92. hello there and thank you for your info – I’ve certainly
  picked up something new from right here. I
  did however expertise a few technical points using this site,
  as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load
  correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances
  times will often affect your placement in google and could
  damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out
  for much more of your respective fascinating content.

  Make sure you update this again soon.

 93. Sling tv coupons and promo codes for november 2018
  Pretty! This has been a really wonderful article. Thanks for supplying this information. Sling tv
  coupons and promo codes for november 2018

 94. Sling tv coupons and promo codes for november 2018
  Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you
  using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve
  had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
  Sling tv coupons and promo codes for november 2018

 95. Hi to all, the contents existing at this site are genuinely awesome for people experience, well,
  keep up the nice work fellows.

 96. Hello! I’ve been reading your site for a long time now and
  finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Houston Texas!

  Just wanted to mention keep up the great job!

 97. Inspiring story there. What occurred after? Good luck!

 98. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using this web site,
  since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to
  load correctly. I had been wondering if your web hosting is
  OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again soon.

 99. Excellent blog here! Also your site loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol

 100. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I to find It truly useful & it helped me out a lot.
  I hope to offer something again and help others like you helped me.

 101. Aw, this was an incredibly good post. Taking a few minutes
  and actual effort to produce a great article… but what can I
  say… I procrastinate a lot and don’t manage to
  get anything done.

 102. After checking out a number of the blog articles on your blog, I truly appreciate your technique of writing a blog.

  I book-marked it to my bookmark website list and will
  be checking back soon. Take a look at my web site as well and let
  me know how you feel.

 103. Sling TV says:

  What’s up, I log on to your blog like every week.
  Your story-telling style is awesome, keep up the good work!

Leave a Reply

Your email address will not be published.