Dân Tộc Bản Địa Việt Nam qua Hiến Pháp ngày 01-4-1967

Dân Tộc Bản Địa Việt Nam qua Hiến Pháp ngày 01-4-1967

của nền Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa

Tác giả: Đắc Văn Kiết
– Cựu Trưởng Ty Phát Priển Sắc Tộc / Việt Nam Cộng Hòa
– Cựu Hội Viên Hội Đồng Sắc Tộc Trung Ương Việt Nam Cộng Hòa (VNCH )

California, Hoa Kỳ ngày 1 tháng 8 năm 2016


Theo tinh thần bản ” Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền : Universal declaration of Human rights ” của Liên Hiệp Quốc được thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 đã khích lệ nhiều Quốc gia trên thế giới ban hành chánh sách nâng đỡ đặc biệt đối với các sắc tộc thiểu số bản địa tại nước họ.
Tại Việt Nam, Hiến pháp nền đệ nhị VNCH ngày 01/4/1967 đã minh định rõ ràng về quyền của các sắc tộc thiểu số bản địa qua các điều 02, điều 24, điều 66, và điều 97 như sau:
Điều 02:
Quốc gia chủ trương sự bình đẳng giữa các công dân không phân biệt nam nữ, tôn giáo, sắc tộc, đảng phái. Đồng bào thiểu số được đặc biệt nâng đỡ để theo kịp đà tiến hóa chung của dân tộc.
Điều 24:
1. Quốc gia công nhận sự hiện hữu của các sắc tộc thiểu số trong cộng đồng Việt Nam.
2. Quốc gia tôn trọng phong tục tập quán của đồng bào thiểu số. Các tòa án phong tục phải được thành lập để xét xử một số các vụ án phong tục giữa các đồng bào thiểu số.
3. Một đạo luật sẽ qui định những quyền lợi để nâng đỡ đồng bào thiểu số.

 

Điều 66:
Phó Tổng Thống là Chủ tịch Hội đồng các sắc tộc thiểu số, Hội đồng văn hóa giáo dục và Hội đồng kinh tế xã hội quốc gia.
Điều 97:
1. Hội đồng các sắc tộc có nhiệm vụ cố vấn chánh phủ về các vấn đề liên quan đến đồng bào thiểu số.
2. Với sự chấp thuận của Quốc Hội, Hội đồng các sắc tộc cử đại diện thuyết trình trước Quốc Hội về các vấn đề liên hệ.

Qua các điều khoản Hiến pháp ngày 01/4/1967 /VNCH đã minh định nêu trên; trước khi nói đến : ” Dân Tộc Bản Địa Việt Nam, ” tôi xin trình bày các ” cụm từ ” sau đây :
– Dân Tộc thiểu số Việt Nam (VN. )
– Đồng bào thiểu số VN.
– Các sắc tộc thiểu số VN.
Cả ba ” cụm từ ” nêu trên thường hay dùng lẫn lộn vì đều cho là ý nghĩa giống nhau về phương diện tổng luận; nhưng khi xét về sự khác biệt giữa ” Thực thể ” và ” Thực tế “, cả ba cụm từ trên được xác định rõ ràng qua hai thành phần sau đây:
Thành phần thứ nhất:
– Gọi là ” Dân Tộc Thiểu số VN ” ( không phải là dân tộc bản địa ):
Họ là những công dân ở các quốc gia có chủ quyền hiện hữu trong cộng đồng thế giới. Vì lý do nào đó đến làm ăn sinh sống và định cư tại Việt Nam, và trở thành công dân nước Việt. Thành phần này gọi là ” Dân Tộc Thiểu Số “, không phải là dân tộc bản địa, như: Người Việt gốc Ấn; Người Việt gốc Hoa; Người Việt gốc Khờ Me; và họ không được hưởng qui chế riêng biệt qua sắc luật 033/67 do điều 24 Hiến pháp qui định. Bởi vì họ từ nơi khác đến định cư ở Việt Nam, nên không phải là ” Dân Tộc Bản Địa. ”
Riêng người Việt gốc Khờ Me, tuy họ sinh ra và lớn lên ở những tỉnh miền Tây từ lâu đời và cũng là quê hương của tổ tiên họ; nhưng bây giờ họ còn có quốc gia Campuchia, có chủ quyền hiện hữu; nên chỉ được thành lập một ” Tổng Nha Miên Vụ ” riêng biệt cho họ. Tuyệt nhiên, người Việt gốc Khờ Me không được hưởng qui chế riêng biệt qua sắc luật 033/67 cho ” Các Sắc tộc bản địa Việt Nam ” như: Thượng Tây nguyên miền Nam; Thượng di cư từ Bắc vào, và sắc tộc Chăm.

 

Thành phần thứ hai:
– Gọi là: ” Các sắc tộc thiểu số VN ” hay còn gọi là: ” Đồng bào thiểu số VN. ” Thành phần này chính là ” Dân Tộc Bản Địa VN. ”

Họ là những người thuộc các sắc dân khác nhau như:
– Thượng Tây nguyên miền Nam: Radhé, KaHo, Banar, Jarai, m’nông, Stiêng, v. v…
– Thượng miền Bắc di cư vào: Nùng, Tày, Mường, Thái, v. v…
– Sắc dân CHĂM ( Thần dân của Vương Quốc Champa cổ)

Mỗi Sắc tộc trên đều có một nguồn cội văn hóa truyền thống riêng, nguồn gốc lịch sử riêng,… Nhưng tổ tiên của những thành phần này đã có mặt tại giải đất Việt Nam ngày nay từ lâu đời, có công khai sơn phá thạch, và sinh cư ở đây trước người Việt Nam đến. Thành phần này gọi là ” Đồng bào thiểu số ” hay ” Các Sắc tộc thiểu số VN ” và họ chánh là ” Dân Tộc Bản Địa Việt Nam. ”

Cho dù dưới thời Việt Nam Cộng Hòa vẫn chưa nói đến cụm từ ” Dân Tộc Bản Địa ” vì sự nhậy cảm liên quan đến ” Tự Trị “, chánh phủ không muốn có tình trạng ” một quốc gia trong một quốc gia “. Tuy nhiên, qui chế riêng biệt qua sắc luật 033/67 dành cho thành phần này như một hình thức ” Tự quản ” về nhiều lãnh vực trong sinh hoạt quốc gia qua những quyền lợi đặc biệt của ” Dân Tộc Bản Địa ” sau đây:

 

Về quyền lập pháp:
Các sắc tộc Thượng Tây nguyên, Thượng miền Bắc, và Sắc tộc Chăm đều có đại diện tại Quốc Hội lưỡng viện như: Thượng nghị sĩ, Dân biểu Quốc Hội, và Nghị Viên Hội đồng Tỉnh.
Về quyền hành pháp:
1. Có Hội Đồng các Sắc tộc do Phó Tổng Thống làm Chủ tịch. Hội Đồng sắc tộc có nhiệm vụ cố vấn cho chánh phủ về những vấn đề liên quan đến ” Các sắc tộc thiểu số Bản địa ” toàn quốc.
2. Bộ Phát Triển Sắc Tộc (PTST), người sắc tộc làm Tổng Trưởng; có quyền hành như các Tổng Trưởng của các Bộ khác trong nội các chánh phủ.
Tổng Trưởng Bộ PTST là ” Quản lý viên kinh phí quốc gia ” dành cho Bộ này và không lệ thuộc vào một Bộ nào trong quốc gia.
Kinh phí hằng năm của Bộ PTST sau khi được Quốc Hội Lưỡng viện chấp thuận, sẽ được dùng vào việc nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh và mọi nhu cầu cần thiết khác dành cho ” Dân Tộc Bản Địa “.
– Tại các Tỉnh toàn quốc có dân số ” Các sắc tộc thiểu số ” đông đảo đều có thành lập Ty Phát Triển Sắc Tộc để thi hành chánh sách của chánh phủ dành cho các Sắc Tộc Thiểu Số Bản Địa; và tại các quận lỵ đều có Chi PTST và một trung tâm ” Canh Mục ” để làm thí điểm canh tác nông nghiệp và chăn nuôi gia súc do đoàn ” Cán bộ Xây dựng Sơn Thôn ” phụ trách.
– Các Trưởng Ty PTST có quyền tuyển dụng nhân viên hành chánh và cán bộ bán quân sự gọi là ” Cán bộ Trường Sơn ” hay là ” Cán bộ Xây dựng Sơn thôn ” để chuyển lên Bộ PTST hợp thức hóa bằng một ” Quyết định ” mà không cần phải qua ý kiến của Tỉnh Trưởng sở tại.
– Những Dự án Tự túc Phát Triển Xã Thôn Sắc tộc thiểu số đều do ” Cán bộ Xây dựng Sơn Thôn ” phụ trách dưới sự điều khiển của Ty PTST, không lệ thuộc vào Tỉnh đoàn ” Cán bộ Xây dựng nông thôn ” của Tỉnh, chỉ dành phục vụ cho người Kinh.
– Các Ty PTST có Ký Túc Xá nuôi ăn ở cho học sinh sắc tộc thiểu số Bản địa. Từ các nơi Thôn, Xã, Huyện đến học bậc Trung học ở Tỉnh. Sau khi học xong Trung học, sẽ vào Thủ đô Sài Gòn ở tại Ký Túc Xá ” Tân Quí Đông ” (Khánh Hội) dành cho các sinh viên sắc tộc Bản địa theo học các phân khoa Đại học.
– Ty PTST xét cấp học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học gốc sắc tộc bản địa; mở các lớp ” Bình dân giáo dục ” để thanh toán nạn mù chữ cho đồng bào các sắc tộc và can thiệp với các Ty Sở và các cơ quan khác trong toàn Tỉnh liên hệ về tất cả những vấn đề liên quan đến đời sống các sắc tộc thiểu số Bản địa tại Tỉnh nhà.
– Cũng như các Trưởng Ty: Hành chánh, Nội An, Nông nghiệp, Tài chánh, Học chánh, Thuế vụ, Thông tin, Điền địa, Xã Hội v. v… phụ trách giảng dạy về lãnh vực của mỗi Ty Sở. Trưởng Ty PTST cũng phụ trách giảng dạy cho Xã Trưởng, Ấp Trưởng toàn Tỉnh Kinh cũng như Thượng hiểu biết về chánh sách của chánh phủ đối với Sắc tộc Bản địa tại Trung Tâm Tu Nghiệp Công Chức Tỉnh. Mục đích để các viên chức xã ấp hiểu biết về chánh sách hầu phối hợp thi hành.
– Một Trung Tâm Huấn Luyện tại PleiKu dưới sự quản lý của Bộ PTST, có nhiệm vụ huấn luyện đào tạo ” Cán bộ bán quân sự ” gọi là ” Cán bộ Xây dựng Sơn Thôn ” về việc sử dụng các loại vũ khí bán quân sự, và hiểu biết về chiến thuật cơ bản để phối hợp giữ gìn an ninh xã ấp sắc tộc thiểu số Bản địa cũng như huấn luyện họ có kỹ năng tổng quát về việc xây dựng xã thôn sắc tộc. Số cán bộ này sau khi huấn luyện rồi, sẽ tăng cường cho các Ty PTST điều hành và sử dụng.
Các Định Chế đặc biệt khác
a/- Về hành chánh chánh trị:
– Vài Tỉnh trên Cao nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt đều do người thiểu số sắc tộc Tây nguyên làm Tỉnh Trưởng.
– Hầu hết các Tỉnh trên Cao nguyên đều có Phó Tỉnh Trưởng Thượng Vụ do người sắc tộc Tây nguyên đảm trách.
– Tại các quận có hầu hết là sắc dân thiểu số bản địa, đều do người Sắc tộc thiểu số bản địa giữ chức vụ quận Trưởng. Các Vị quận Trưởng này được kim luôn Tòa Hòa giải để xử những việc tố tụng liên quan đến phong tục tập quán, văn hóa truyền thống giữa người sắc tộc bản địa với nhau.
– Các sắc dân bản địa tại các tỉnh trên cao nguyên đều có Tòa Án Phong Tục Thượng, do chánh án người Thượng đảm trách.
– Các Xã thôn của sắc tộc thiểu số bản địa đều do người sắc tộc bản địa điều hành và tự quản với nhau dù họ ở trên vùng Cao nguyên hay đồng bằng.
– Về phong tục tập quán, tín ngưỡng, ngôn ngữ mẹ đẻ, y phục truyền thống bản địa đều được tôn trọng.
b/- Về Kinh Tế:
– Các Sắc tộc thiểu số vẫn được hưởng chánh sách ruộng đất ban hành qua đạo luật số 57 ngày 22-10-1957 qui định nông dân chỉ trả địa tô cho địa chủ 25%, còn 75% cho tá điền được hưởng trọn vẹn. Lúa sản xuất được trả theo diện tích canh tác để trả địa tô, nhưng nếu tá canh cần cù chăm bón làm tăng năng xuất thêm, thì phần năng xuất tăng cao này, tá canh được hưởng hoàn toàn, không phải trả địa tô. Chánh sách này đã giúp cho nông dân CHĂM có đời sống no đủ hơn.
– Chánh sách ” Người cày có ruộng ” thời đệ nhị Cộng Hòa của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu được ban hành vào năm 1970 cũng đã giúp cho sắc dân bản địa CHĂM có thêm ruộng đất canh tác gieo trồng, và những nông dân CHĂM ” trực canh ” được làm chủ mãnh đất của mình.
– Ruộng vườn, đất đai tư nhân cũng như những phần đất đai ruộng vườn hương hỏa, được kế thừa của sắc tộc bản địa, đều thuộc quyền sở hữu của họ. Chánh phủ không được quyền chiếm hữu, trưng thu, trưng dụng.
– Đối với sắc dân thiểu số bản địa Tây nguyên, đời sống ” du canh du cư ” của họ sau này gặp khó khăn trước sự di dân ào ạt của người Kinh bởi chánh sách của Ngô Đình Diệm. Đến đời đệ nhị Cộng Hòa qua sắc luật 033/67 đã hợp thức ” bằng chứng khoán ” đất gia cư cho mỗi gia đình Thượng bản địa 7 sào để làm nhà và trồng hoa màu phụ cho gia đình. Mỗi buôn làng được cấp cho một vùng kinh tế riêng biệt với số diện tích tùy theo mật độ dân số mỗi buôn làng. Vùng kinh tế này rộng bao la bao gồm núi rừng, sông ngòi, đất đồng bằng, gọi là ” Khu vực sinh sống chính ” giống như vùng ” Main Living Area ” của dân da đỏ ở Hoa Kỳ mà Quốc Hội Mỹ đã thông qua đạo luật Wheeler – Howard vào năm 1934 có vùng đất riêng và sống theo truyền thống của họ.
Riêng sắc dân bản địa CHĂM không có ” Khu Vực Sinh Sống Chính ” cho mỗi làng xóm vì sắc tộc CHĂM không có sống du canh du cư như Thượng miền Nam.
c/- Về Giáo dục và Đào tạo nhân viên:
– Chương trình Thổ ngữ ở Tây nguyên và Chiêm ngữ của sắc dân CHĂM được phát huy và chấp thuận cho các con em sắc tộc ở bậc tiểu học được học tiếng mẹ đẻ của mình.
– Các em học sinh trung học được cộng thêm 3 điểm trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, Tú tài I và Tú tài toàn phần.
– Các học sinh sắc tộc bản địa tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp được theo học sĩ quan trừ bị, thay vì phải có bằng Tú tài I như học sinh người Kinh. Cũng có học sinh sắc tộc bản địa có bằng Tú tài I, họ yêu đời binh nghiệp tình nguyện vào sĩ quan Thủ Đức.
– Học Viện Quốc gia hành chánh dành tỷ lệ 10% cho các sinh viên sắc tộc bản địa toàn quốc ( Qua một cuộc khảo thí chung với sinh viên người Kinh; sau đó cho 10 sinh viên có điểm cao trong tổng số sinh viên sắc tộc bản địa dự thi được nhập học).
– Các nghành nghề thuộc cấp: Cán sự y tế, Cán sự công chánh, Cán sự kiến trúc, Cán sự canh nông, v. v… Nữ hộ sinh Quốc gia các học sinh sắc tộc bản địa được phép dự thi và tranh thắng với nhau để nhập học.
– Các phân khoa đại học chuyên nghiệp như: Y Khoa, Kỷ thuật Phú Thọ, Đại học Sư Phạm, Kỷ sư công chánh, kỷ sư canh nông, Công nghệ, kiến trúc, v. v… Các sinh viên sắc tộc bản địa được Bộ PTST can thiệp cho theo học với một tỷ lệ nhất định nào đó do Bộ giáo dục quyết định.
– Ban Tham sự hành chánh: Ngoài 10% cho các sinh viên sắc tộc bản địa tự tranh thi tính điểm với nhau , sau đó nhập học chung với sinh viên người Kinh; Học viện Quốc gia Hành Chánh còn mở các khóa đào tạo Ngạch Tham sự:
– Ban Tham sự ( gọi là Ban Cao nguyên ) dưới thời đệ nhất Cộng Hòa Ngô Đình Diệm.
– Ban Tham sự ( gọi là Khóa đặt biệt ) dưới thời đệ nhị Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu.
Ngoài ra còn có các Trường đào tạo sau đây dành cho các sắc tộc bản địa:
– Trường Thiếu sinh quân Cao Nguyên PleiKu.
– Trường Kỷ Thuật Y-ÚT Ban Mê Thuộc.
– Trường Sư Phạm Cao nguyên Đà Lạt
– Trường Trung học Pô Kloong Phan Rang
– Một Trung Tâm Văn Hóa CHĂM Phan Rang được chánh phủ cho phép linh mục người Pháp: Gérard Moussay thành lập để nghiên cứu, dịch thuật, và phát huy ngôn ngữ văn tự CHĂM, và còn là nơi trưng bày triễn lãm những sắc nét văn hóa và tín ngưỡng bản địa truyền thống của sắc tộc CHĂM.
Tóm lại các sắc tộc thiểu số bản địa, qua Hiến pháp ngày 01 tháng 4 năm 1967 được nâng đỡ đặc biệt qua sắc luật 033/67 như đã trình bày. Các sắc tộc bản địa tự do sinh hoạt và tham gia những tổ chức đảng phái chánh trị như người Kinh trong cộng đồng dân tộc; tự do mưu cầu phát triển kinh tế, xã hội, văn học nghệ thuật v. v… Và ” Tự quản ” về nhiều lãnh vực trong sinh hoạt quốc gia một cách hợp hiến, hợp pháp để tạo sự Hòa đồng và đồng tiến xã hội. Hòa đồng trong dị biệt (Tôn trọng sự khác biệt) chứ không phải Hòa đồng để Đồng hóa.
Mới đây, Tuyên ngôn về quyền của Dân tộc Bản địa được thông qua bởi Hội Đồng Liên Hiệp Quốc theo nghị quyết số: 61/295 ngày 13/9/2007 gồm tất cả 31 điều khoản tổng quát. Theo tôi, 31 điều khoản đó cũng gói ghém lại trong các điều 02, 24, 66 và 97 của Hiến Pháp VNCH ngày 01/4/1967, cũng như trong sắc luật 033/67 của VNCH mà thôi.
Duy có điều 04 trong Nghị Quyết số: 61/295 của Liên Hiệp Quốc vào ngày 13/9/2007 là ” Quyền Tự Trị “. Điều này Hiến Pháp VNCH ngày 01/4/1967 chưa đề cập đến được vì sự nhậy cảm của vấn đề và ê ngại sẽ có tình trạng ” một quốc gia trong một quốc gia “.
Hơn nữa trong phần mở đầu của Bản Tuyên Ngôn theo Nghị Quyết số 61/295 ngày 13/9/2007 cũng công nhận rằng: Tình hình của các Dân Tộc Bản Địa là khác nhau, tùy theo khu vực và quốc gia; cũng như công nhận rằng: cần phải cân nhắc những đặc điểm khác biệt giữa các quốc gia, khu vực và nhiều yếu tố cơ sở, lịch sử và văn hóa.
Do đó, tôi nghĩ các thể chế chánh trị của các chánh quyền hiện hữu và kế tiếp ở Việt Nam, nếu được tiếp tục thực hiện những quyền của các sắc tộc thiểu số bản địa theo như Hiến Pháp ngày 01/4/1967 của nền đệ nhị VNCH là diễm phúc lắm rồi. Còn muốn tiến xa hơn nữa, cũng cần có thời gian và hoàn cảnh thực tế hiện hữu của Việt Nam.
Tôi đã một lần nói với một bác sĩ Việt Nam có tiếng tăm ở Hoa Kỳ rằng: ” Dân Tộc Bản Địa Champa ” đâu cần phải xin ” Tự Trị “. Để khi nào Việt Nam thực sự văn minh, tiến bộ và giàu mạnh như nước Mỹ, Úc, Canada v. v… thì họ tự động cho “Tự Trị ” thôi.
Đằng này đối với đất nước và xã hội Việt Nam bây giờ, ai cũng thấy đó: Thù trong, giặc ngoài, còn nghèo khổ, rách nát, xã hội suy đồi, nhân tâm ly tán. Nhưng dù sao những hoài bão và ước vọng của các anh em Sắc Tộc Bản Địa đang thiết tha vận động ở Liên Hiệp Quốc về ” quyền của Sắc Tộc Bản Địa ” cũng không sai và đáng trân trọng, vì những ” quyền lợi ” hay gọi là những ” đặc ân ” đối với sắc dân thiểu số Bản địa qua Hiến Pháp ngày 01/4/1967 của nền đệ nhị VNCH đã bị lịch sử sang trang một cách bi thảm và đầy chua xót . /.

10,265 thoughts on “Dân Tộc Bản Địa Việt Nam qua Hiến Pháp ngày 01-4-1967

 1. I wanted to put you that very small observation to be able to give many thanks as before for the breathtaking tricks you’ve contributed on this page. It is wonderfully open-handed with you to present unreservedly all a lot of people would’ve distributed for an e-book to earn some profit for themselves, notably considering that you might have tried it if you ever desired. These creative ideas as well worked like the fantastic way to understand that someone else have the same eagerness really like mine to grasp a lot more when it comes to this condition. I’m sure there are millions of more enjoyable opportunities in the future for individuals who check out your site.

 2. It is in point of fact a nice and helpful piece of info. I’m satisfied that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 3. What i don’t realize is in truth how you’re now not really much more neatly-preferred than you may be right now. You are so intelligent. You already know thus significantly in the case of this topic, produced me for my part imagine it from a lot of numerous angles. Its like women and men don’t seem to be interested until it is something to do with Lady gaga! Your individual stuffs excellent. At all times deal with it up!

 4. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too fantastic. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful web site.

 5. I blog quite often and I genuinely appreciate your content. The article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your website and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 6. When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Is there a means you can remove me from that service? Appreciate it!

 7. CLINIQUE 倩碧線上購物官網。瀏覽Clinique倩碧官方網站,了解更多線上購物、護膚、彩粧、香氛及禮品詳情。通過過敏性測試,百分百不含香料。

 8. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Thanks a lot

 9. Nice post. I was checking continuously this weblog and I am inspired! Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such information much. I used to be seeking this particular information for a very long time. Thanks and good luck.

 10. IELLIOS是由歐盟資助倫敦大學細胞重建研究所研究. 採用諾貝爾生理醫學獎科技 , 透過”納米能量電流” 以最親膚與迅速導入的方式 , 利用電腦化系統去令皮膚再生 , 令皮膚組織在無創傷的情況下自然更新及收緊 . 這治療是無創無痛的 . 完成治療後亦沒有傷口 . 我們是香港第一引入IELLIOS的機構 , 醫生會根據客人不同情況去為你設計不同的組合 .在外國IELLIOS受到很多荷里活明星, 歌手以至政客的追棒 , Madonna的facialist kate somer -field就常用IELLIOS為她護理肌膚 , 令52歲的她肌膚輪廓均保持於30歲的狀態. IELLIOS的訊號技術,採用心臟起博起原理,活躍無法正常運作的心臟細胞。訊號技術可活化及修復愛損皮膚,透過傳送訊號,激活靜止的細胞。IELLIOS的訊號技術給予細胞指令,引發細胞再次生長,令肌膚重回年輕。

 11. 中臉拉皮、傳統拉皮、內視鏡拉皮、改良式傳統拉皮、五爪拉皮、三爪拉皮、八爪拉皮術、SMAS拉皮、Deep plane、sub-SMAS等一些相關議題、似是而非或有爭議的事項的披露與討論。

 12. Hiya! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when viewing from my apple iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue.
  If you have any recommendations, please share. Thanks!

 13. My brother recommended I might like this web site.
  He was totally right. This post actually made my day.
  You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 14. I was recommended this blog by my cousin. I am not positive whether
  or not this put up is written by way of him as nobody else recognize such targeted about my trouble.
  You’re incredible! Thank you!

 15. Hi everyone, it’s my first pay a visit at this website,
  and paragraph is really fruitful for me, keep
  up posting these types of content.

 16. certainly like your web-site however you need to check the spelling
  on several of your posts. A number of them are rife with
  spelling problems and I to find it very bothersome to tell the truth on the
  other hand I will definitely come back again.

 17. Hi there everyone, it’s my first visit at this site, and paragraph is
  actually fruitful designed for me, keep up posting such articles or reviews.

 18. When someone writes an post he/she maintains the thought of
  a user in his/her brain that how a user can be aware
  of it. Therefore that’s why this article is outstdanding. Thanks!

 19. Hello there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thanks

 20. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has
  aided me out loads. I am hoping to give a contribution & help other
  customers like its aided me. Good job.

 21. Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same
  results.

 22. Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.

  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any ideas or suggestions? Many thanks

 23. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to
  and you are simply extremely wonderful. I actually like what
  you’ve got right here, really like what you are stating
  and the best way during which you are saying it. You make it entertaining and you still care for to stay it wise.
  I can not wait to read far more from you. That is really
  a terrific web site.

 24. Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a
  community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

 25. Pretty element of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to say that I
  acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing in your augment or
  even I fulfillment you access persistently rapidly.

 26. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, amazing blog!

 27. hello there and thank you for your information –
  I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical points using this site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it
  to load correctly. I had been wondering if your
  web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently
  affect your placement in google and can damage
  your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my email and can look out for much more of
  your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon.

 28. Hey there outstanding website! Does running a blog
  such as this take a lot of work? I have absolutely no understanding of computer programming
  however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any recommendations or tips for new blog owners
  please share. I know this is off subject nevertheless I just needed to
  ask. Cheers!

 29. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other sites?
  I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my
  readers would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 30. Magnificent website. Plenty of useful information here.
  I am sending it to a few pals ans also sharing in delicious.
  And obviously, thank you for your sweat!

 31. Simply want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is
  simply cool and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your feed to keep
  up to date with forthcoming post. Thanks a million and
  please keep up the gratifying work.

 32. I was very pleased to discover this page. I need to to
  thank you for ones time for this particularly wonderful read!!

  I definitely loved every part of it and I have you book marked to look at new information on your website.

 33. excellent publish, very informative. I’m wondering why the opposite experts of this sector don’t understand this.
  You should proceed your writing. I’m confident, you’ve a great readers’
  base already!

 34. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments?
  If so how do you prevent it, any plugin or
  anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.

 35. Greate pieces. Keep writing such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your site.
  Hello there, You have performed a great job. I will
  definitely digg it and for my part suggest to my friends.
  I am sure they will be benefited from this web site.

 36. Greetings! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this
  problem. If you have any suggestions, please share.

  Many thanks!

 37. I’m not sure the place you are getting your information,
  however great topic. I needs to spend some time finding out more or working
  out more. Thanks for magnificent info I used to be in search of this info
  for my mission.

 38. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and
  i was just wondering if you get a lot of spam comments?

  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?

  I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 39. Thanks for another excellent post. Where else may anyone get that kind of information in such an ideal method of writing?

  I’ve a presentation subsequent week, and I am on the look for such
  info.

 40. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 41. Hi, Neat post. There is a problem with your website in web explorer,
  could test this? IE still is the market leader and a huge component to other folks will omit your magnificent writing because
  of this problem.

 42. Hi, There’s no doubt that your site may be having internet browser compatibility issues.

  When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it’s got some overlapping issues.
  I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful blog!

 43. Hi! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but
  I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure
  where to begin. Do you have any tips or suggestions?
  Thank you

 44. Hi there just wanted to give you a quick heads up and let
  you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking
  issue. I’ve tried it in two different web
  browsers and both show the same outcome.

 45. Howdy! Would you mind if I share your blog with my
  twitter group? There’s a lot of people that I think
  would really appreciate your content. Please let me know.
  Thanks

 46. Write more, thats all I have to say. Literally,
  it seems as though you relied on the video to make your point.

  You clearly know what youre talking about, why throw away your
  intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to
  read?

 47. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s
  tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a
  year and am worried about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into
  it? Any help would be greatly appreciated!

 48. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to
  say that I’ve truly loved browsing your weblog posts.
  In any case I’ll be subscribing in your rss feed and I’m hoping you write once more soon!

 49. This is very interesting, You are a very skilled blogger.

  I have joined your feed and look forward to seeking more of your
  wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 50. Heya i am for the first time here. I came across this board and
  I in finding It really helpful & it helped me out a lot. I am hoping to present one thing back and aid others like you aided me.

 51. I think this is among the most significant info for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on some general
  things, The web site style is ideal, the articles is really nice : D.

  Good job, cheers

 52. hello there and thank you for your info – I’ve certainly
  picked up something new from right here. I
  did however expertise a few technical points using this site,
  as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load
  correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances
  times will often affect your placement in google and could
  damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out
  for much more of your respective fascinating content.

  Make sure you update this again soon.

 53. Sling tv coupons and promo codes for november 2018
  Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you
  using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve
  had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
  Sling tv coupons and promo codes for november 2018

 54. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using this web site,
  since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to
  load correctly. I had been wondering if your web hosting is
  OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again soon.

 55. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I to find It truly useful & it helped me out a lot.
  I hope to offer something again and help others like you helped me.

 56. Aw, this was an incredibly good post. Taking a few minutes
  and actual effort to produce a great article… but what can I
  say… I procrastinate a lot and don’t manage to
  get anything done.

 57. After checking out a number of the blog articles on your blog, I truly appreciate your technique of writing a blog.

  I book-marked it to my bookmark website list and will
  be checking back soon. Take a look at my web site as well and let
  me know how you feel.

 58. When planning to hire a limousine service for your special event, remember that there are several things you should keep in mind. This article will list the most common and important questions or topics to inquire about

 59. My brother suggested I might like this website. He used
  to be totally right. This post actually made my day. You
  cann’t believe simply how a lot time I had spent
  for this info! Thanks!

 60. Hey are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 61. Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 62. I’ve learn several just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you place to make the sort of great informative website.

 63. I truly enjoy reading on this web site , it has got good blog posts. “When a man’s willing and eager, the gods join in.” by Aeschylus.

 64. Hey, how’s it going?

  I want to pass along some very important news that everyone needs to hear!

  In December of 2017, Donald Trump made history by recognizing Jerusalem as the captial of Israel. Why is this big news? Because by this the Jewish people of Israel are now able to press forward in bringing about the Third Temple prophesied in the Bible.

  The Jewish people deny Jesus as their Messiah and have stated that their Messiah has been identified and is waiting to be revealed. They say this man will rule the world under a one world religion called “spiritualism”.

  They even printed a coin to raise money for the Temple with Donald Trumps face on the front and with king Cyrus'(who built the second Temple) behind him. On the back of the coin is an image of the third Temple.

  The Bible says this false Messiah who seats himself in the Third Temple will be thee antichrist that will bring about the Great Tribulation, though the Jewish people believe he will bring about world peace. It will be a false peace for a period of time. You can watch interviews of Jewish Rabbi’s in Israel speaking of these things. They have their plans set in place. It is only years away!

  More importantly, the power that runs the world wants to put a RFID microchip in our body making us total slaves to them. This chip matches perfectly with the Mark of the Beast in the Bible, more specifically Revelation 13:16-18:

  He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.

  Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.

  Referring to the last days, this could only be speaking of a cashless society, which we have yet to see, but are heading towards. Otherwise, we could still buy or sell without the mark amongst others if physical money was still currency. RFID microchip implant technology will be the future of a one world cashless society containing digital currency. It will be implanted in the right-hand or the forehead, and we cannot buy or sell without it! We must grow strong in Jesus. AT ALL COSTS, DO NOT TAKE IT!

  Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name.” (Revelation 14:9-11).

  People have been saying the end is coming for many years, but we need two key things. One, the Third Temple, and two, the technology for a cashless society to fulfill the prophecy of the Mark of the Beast.

  VISIT http://WWW.BIBLEFREEDOM.COM TO SEE PROOF FOR THESE THINGS AND MUCH MORE! TELL YOUR FRIENDS AND FAMILY. SHARE THIS MESSAGE!

 65. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :).

 66. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what
  all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours
  would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% sure.

  Any tips or advice would be greatly appreciated. Thank you

 67. I am just commenting to let you understand what a magnificent discovery my wife’s child enjoyed visiting your site. She figured out some things, most notably what it is like to possess a wonderful teaching nature to get many people quite simply completely grasp chosen impossible things. You actually exceeded her expected results. Thanks for showing the informative, trusted, explanatory and in addition unique tips on that topic to Lizeth.

 68. Thanks for the recommendations you have provided here. Another thing I would like to talk about is that computer memory specifications generally increase along with other developments in the technology. For instance, any time new generations of processor chips are brought to the market, there is certainly usually an equivalent increase in the size preferences of both the personal computer memory as well as hard drive space. This is because the software program operated by means of these processors will inevitably surge in power to use the new technological innovation.

 69. Hey there, You have done a great job. I will certainly digg
  it and personally suggest to my friends. I am confident they’ll be benefited from this
  website.

 70. You’ve made some really good points there. I checked on the internet for more info about the issue and
  found most individuals will go along with your views on this website.

 71. I really like what you guys tend to be up too. This type of
  clever work and reporting! Keep up the great works guys I’ve added
  you guys to our blogroll.

 72. I was wondering if you ever thought of changing the layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people
  could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.

  Maybe you could space it out better?

 73. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a enjoyment account it.
  Glance complex to far introduced agreeable from
  you! However, how could we keep up a correspondence?

 74. Hi there, constantly i used to check web site posts here in the early hours in the morning, since i enjoy
  to find out more and more.

 75. I have recently started a website, the information you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “The only winner in the War of 1812 was Tchaikovsky” by Solomon Short.

 76. First of all I want to say awesome blog! I had a
  quick question which I’d like to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind prior to
  writing. I’ve had difficulty clearing my
  thoughts in getting my thoughts out. I do enjoy writing but
  it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any
  recommendations or tips? Appreciate it!

 77. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert
  that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and
  even I achievement you access consistently quickly.

 78. I’m really inspired together with your writing talents as well as
  with the layout on your blog. Is this a paid subject matter
  or did you customize it your self? Either way stay up the excellent high quality
  writing, it’s rare to look a great blog like this one nowadays..

 79. Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I
  realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad
  I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 80. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets
  I could add to my blog that automatically tweet my newest
  twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite
  some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
  reading your blog and I look forward to your new updates.

 81. Hello, i think that i noticed you visited my website so i came
  to return the choose?.I’m trying to find issues to
  enhance my website!I guess its adequate to use a few of your ideas!!

 82. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 83. I’m curious to find out what blog platform you
  have been using? I’m having some small security issues with my
  latest website and I would like to find something
  more secure. Do you have any recommendations?

 84. What i don’t understood is in truth how you are now not actually a lot more smartly-appreciated than you might be now.
  You are so intelligent. You recognize therefore considerably in terms of this subject, made me in my
  view imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women don’t seem to be involved until it is something to accomplish with Woman gaga!
  Your personal stuffs great. All the time care for it up!

 85. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across. What an ideal site.

 86. Excellent post. I was checking continuously this blog and
  I am impressed! Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot.
  I was seeking this particular information for a long time.
  Thank you and good luck.

 87. Excellent blog you have got here.. It’s difficult to find quality writing like yours
  nowadays. I honestly appreciate people like you!
  Take care!!

 88. Hey, how’s it going?

  I want to pass along some very important news that everyone needs to hear!

  In December of 2017, Donald Trump made history by recognizing Jerusalem as the captial of Israel. Why is this big news? Because by this the Jewish people of Israel are now able to press forward in bringing about the Third Temple prophesied in the Bible.

  Jewish Rabbis have publicly announced that their Messiah will be revealed in the coming years who will be a leader and spiritual guide to all nations, gathering all religions under the worship of one God. They deny Jesus as their Messiah, and the Bible tells us this Jewish Messiah will be the counterfiet that will bring about a false peace, and ultimatley the great tribulation.

  They even printed a coin to raise money for the Temple with Donald Trumps face on the front and with king Cyrus'(who built the second Temple) behind him. On the back of the coin is an image of the third Temple.

  More importantly, the power that runs the world wants to put a RFID microchip in our body making us total slaves to them. This chip matches perfectly with the Mark of the Beast in the Bible, more specifically in Revelation 13:16-18:

  “He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.

  Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.”

  Referring to the last days, this could only be speaking of a cashless society, which we have yet to see, but are heading towards. Otherwise, we could still buy or sell without the mark amongst others if physical money was still currency. This Mark couldn’t be spiritual because the word references two different physical locations. If it was spiritual it would just say in the forehead. RFID microchip implant technology will be the future of a one world cashless society containing digital currency. It will be implanted in the right-hand or the forehead, and we cannot buy or sell without it! We must grow strong in Jesus. AT ALL COSTS, DO NOT TAKE IT!

  “Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name” (Revelation 14:9-11).

  People have been saying the end is coming for many years, but we needed two key things. One, the Third Temple, and two, the technology for a cashless society to fulfill the prophecy of the Mark of the Beast.

  Visit http://WWW.BIBLEFREEDOM.COM to see proof for these things and much more!

  If you haven’t already, it is time to seek God with all your heart. Jesus loves you more than you could imagine. He wants to have a relationship with you and redeem you from your sins. Turn to Him and repent while there is still hope! God bless!

 89. Hello my family member! I want to say that this post is awesome, great written and come with approximately all important infos. I’d like to see more posts like this.

 90. A person necessarily help to make severely articles I might state.
  That is the first time I frequented your web page and thus far?
  I surprised with the research you made to create this particular submit amazing.
  Wonderful process!

 91. Hey, how’s it going?

  I want to pass along some very important news that everyone needs to hear!

  In December of 2017, Donald Trump made history by recognizing Jerusalem as the captial of Israel. Why is this big news? Because by this the Jewish people of Israel are now able to press forward in bringing about the Third Temple prophesied in the Bible.

  Jewish Rabbis have publicly announced that their Messiah will be revealed in the coming years who will be a leader and spiritual guide to all nations, gathering all religions under the worship of one God.

  Biblical prophecy tells us that this Jewish Messiah who will take the stage will be the antichrist “who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God” (2 Thessalonians 2:4). For a time, he will bring about a false peace, but “Therefore when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place (Matthew 24:15)…then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be” (Matthew 24:21).

  “Little children, it is the last hour; and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many antichrists have come, by which we know that it is the last hour” (1 John 2:18).

  “The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason God will send them strong delusion, that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness” (2 Thessalonians 2:9-12).

  More importantly, the power that runs the world wants to put a RFID microchip in our body making us total slaves to them. This chip matches perfectly with the Mark of the Beast in the Bible, more specifically in Revelation 13:16-18:

  “He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.

  Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.”

  Referring to the last days, this could only be speaking of a cashless society, which we have yet to see, but are heading towards. Otherwise, we could still buy or sell without the mark amongst others if physical money was still currency. This Mark couldn’t be spiritual because the word references two different physical locations. If it was spiritual it would just say in the forehead. RFID microchip implant technology will be the future of a one world cashless society containing digital currency. It will be implanted in the right-hand or the forehead, and we cannot buy or sell without it! We must grow strong in Jesus. AT ALL COSTS, DO NOT TAKE IT!

  “Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name” (Revelation 14:9-11).

  People have been saying the end is coming for many years, but we needed two key things. One, the Third Temple, and two, the technology for a cashless society to fulfill the prophecy of the Mark of the Beast.

  Visit http://WWW.BIBLEFREEDOM.COM to see proof for these things and why the Bible trul is the word of God!

  If you haven’t already, it is time to seek God with all your heart. Jesus loves you more than you could imagine. He wants to have a relationship with you and redeem you from your sins. Turn to Him and repent while there is still hope! This is forever…God bless!

 92. Hello, i feel that i saw you visited my blog thus i got here to go back the desire?.I am trying to to find issues to improve my web site!I guess
  its good enough to use some of your ideas!!

 93. Usually I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice post.

 94. Hey, how’s it going?

  I want to pass along some very important news that everyone needs to hear!

  In December of 2017, Donald Trump made history by recognizing Jerusalem as the captial of Israel. Why is this big news? Because by this the Jewish people of Israel are now able to press forward in bringing about the Third Temple prophesied in the Bible.

  Jewish Rabbis have publicly announced that their Messiah will be revealed in the coming years who will be a leader and spiritual guide to all nations, gathering all religions under the worship of one God.

  Biblical prophecy tells us that this Jewish Messiah who will take the stage will be the antichrist “who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God” (2 Thessalonians 2:4). For a time, he will bring about a false peace, but “Therefore when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place (Matthew 24:15)…then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be” (Matthew 24:21).

  “Little children, it is the last hour; and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many antichrists have come, by which we know that it is the last hour” (1 John 2:18).

  “The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason God will send them strong delusion, that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness” (2 Thessalonians 2:9-12).

  More importantly, the power that runs the world wants to put a RFID microchip in our body making us total slaves to them. This chip matches perfectly with the Mark of the Beast in the Bible, more specifically in Revelation 13:16-18:

  “He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.

  Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.”

  Revelation 13:11-18 tells us that a false prophet will arise on the world scene doing miracles before men, deceiving them to receive this Mark.

  Referring to the last days, this could only be speaking of a cashless society, which we have yet to see, but are heading towards. Otherwise, we could still buy or sell without the mark amongst others if physical money was still currency. This Mark couldn’t be spiritual because the word references two different physical locations. If it was spiritual it would just say in the forehead. RFID microchip implant technology will be the future of a one world cashless society containing digital currency. It will be implanted in the right-hand or the forehead, and we cannot buy or sell without it. We must grow strong in Jesus. AT ALL COSTS, DO NOT TAKE IT!

  “Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name” (Revelation 14:9-11).

  People have been saying the end is coming for many years, but we needed two key things. One, the Third Temple, and two, the technology for a cashless society to fulfill the prophecy of the Mark of the Beast.

  Visit http://WWW.BIBLEFREEDOM.COM to see proof for these things and why the Bible trul is the word of God!

  If you haven’t already, it is time to seek God with all your heart. Jesus loves you more than you could imagine. He wants to have a relationship with you and redeem you from your sins. Turn to Him and repent while there is still hope! This is forever…God bless!

 95. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why throw
  away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving
  us something enlightening to read?

 96. Its like you read my thoughts! You appear to understand so much about this, such
  as you wrote the ebook in it or something.
  I think that you just can do with a few p.c.
  to force the message home a little bit, but instead of that, that
  is great blog. A great read. I’ll definitely be back.

 97. I love what you guys are usually up too. This sort of clever
  work and exposure! Keep up the very good works guys I’ve added
  you guys to my blogroll.

 98. I will immediately grab your rss feed as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or
  e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me recognize in order
  that I may just subscribe. Thanks.

 99. I can’t tell you how impressed I am with your article. Your insight and unique ideas have inspired me to think about many things contain here. Thanks for this info.

 100. Hey, how’s it going?

  I want to pass along some very important news that everyone needs to hear!

  In December of 2017, Donald Trump made history by recognizing Jerusalem as the capital of Israel. Why is this big news? Because by this the Jewish people of Israel are now able to press forward in bringing about the Third Temple prophesied in the Bible.

  Jewish Rabbis have publicly announced that their Messiah will be revealed in the coming years who will be a leader and spiritual guide to all nations, gathering all religions under the worship of one God.

  Biblical prophecy tells us that this Jewish Messiah who will take the stage will be the antichrist “who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God” (2 Thessalonians 2:4). For a time he will bring about a false peace, but “Therefore when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place (Matthew 24:15)…then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be” (Matthew 24:21).

  More importantly, the power that runs the world wants to put a RFID microchip in our body making us total slaves to them. This chip matches perfectly with the Mark of the Beast in the Bible, more specifically in Revelation 13:16-18:

  “He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.

  Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.”

  Referring to the last days, this could only be speaking of a cashless society, which we have yet to see, but are heading towards. Otherwise, we could still buy or sell without the mark amongst others if physical money was still currency. This Mark couldn’t be spiritual because the word references two different physical locations. If it was spiritual it would just say in the forehead. RFID microchip implant technology will be the future of a one world cashless society containing digital currency. It will be implanted in the right-hand or the forehead, and we cannot buy or sell without it. Revelation 13:11-18 tells us that a false prophet will arise on the world scene doing miracles before men, deceiving them to receive this Mark. Do not be deceived! We must grow strong in Jesus. AT ALL COSTS, DO NOT TAKE IT!

  “Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name” (Revelation 14:9-11).

  People have been saying the end is coming for many years, but we needed two key things. One, the Third Temple, and two, the technology for a cashless society to fulfill the prophecy of the Mark of the Beast.

  Visit http://WWW.BIBLEFREEDOM.COM to see proof for these things and why the Bible truly is the word of God!

  If you haven’t already, it is time to seek God with all your heart. Jesus loves you more than you could imagine. He wants to have a relationship with you and redeem you from your sins. Turn to Him and repent while there is still hope! This is forever…God bless!

  “EITHER HUMAN INTELLIGENCE ULTIMATELY OWES ITS ORIGIN TO MINDLESS MATTER OR THERE IS A CREATOR…” – JOHN LENNOX

  We all know God exists. Why? Because without Him, we couldn’t prove anything at all. Do we live our lives as if we cannot know anything? No. So why is God necessary? In order to know anything for certain, you would have to know everything, or have revelation from somebody who does. Who is capable of knowing everything? God. So to know anything, you would have to be God, or know God.

  A worldview without God cannot account for the uniformity and intelligibility of nature. And why is it that we can even reason that God is the best explanation for this if there is no God? We are given reason to know or reject God, but never to know that He does not exist.

  It has been calculated by Roger Penrose that the odds of the initial conditions for the big bang to produce the universe that we see to be a number so big, that we could put a zero on every particle in the universe, and even that would not be enough to use every zero. What are the odds that God created the universe? Odds are no such thing. Who of you would gamble your life on one coin flip?

  Is there evidence that the Bible is the truth? Yes. Did you know that the creation accounts listed in the book of Genesis are not only all correct, but are also in the correct chronological order? That the Bible doesn’t say the Earth was formed in six 24-hour days but rather six long but finite periods of time? That the Bible makes 10 times more creation claims than all major “holy” books combined with no contradictions, while these other books have errors in them? The Bible stood alone by concurring with the big bang saying, “In the beginning God created the heaven and the earth” (Genesis 1:1); and says our universe is expanding, thousands of years before scientists discovered these things. Watch a potential life-changing video on the website listed below with Astronomer(PhD) Hugh Ross explaining all these facts based on published scientific data. He has authored many books, backed even by atheist scientists.

  Jesus came to pay a debt that we could not; to be our legal justifier to reconcile us back to a Holy God; only if we are willing to receive Him: “For the wages of sin is death…” (Romans 6:23).

  God so loved the world that He gave us His only begotten son, so that whoever believes in Him, through faith, shall not perish, but have everlasting life. Jesus says if we wish to enter into life to keep the commands! The two greatest commands are to love God with all your heart, soul, strength, and mind; and your neighbor as yourself. All the law hang on these commands. We must be born of and lead by the Holy Spirit, to be called children of God, to inherit the kingdom. If we are willing to humble ourselves in prayer to Jesus, to confess and forsake our sins, He is willing to give the Holy Spirit to those who keep asking of Him; giving us a new heart, leading us into all truth!

  Jesus came to free us from the bondage of sin. The everlasting fire was prepared for the devil and his angels due to disobedience to God’s law. If we do the same, what makes us any different than the devil? Jesus says unless we repent, we shall perish. For sin is the transgression of the law. We must walk in the Spirit so we may not fulfill the lusts of the flesh, being hatred, fornication, drunkenness and the like. Whoever practices such things will not inherit the kingdom (Galatians 5:16-26). If we sin, we may come before Jesus to ask for forgiveness (1 John 2:1-2). Evil thoughts are not sins, but rather temptations. It is not until these thoughts conceive and give birth by our own desires that they become sin (James 1:12-15). When we sin, we become in the likeness of the devil’s image, for he who sins is of the devil (1 John 3:8); but if we obey Jesus, in the image of God. For without holiness, we shall not see the Lord (Hebrews 12:14).

  The oldest religion in the world is holiness through faith (James 1:27). What religion did Adam and Eve follow before the fall? Jesus, Who became the last Adam, what religion does He follow? Is He not holy? He never told us to follow the rituals and traditions of man but to take up our cross and follow Him (Luke 9:23). There are many false doctrines being taught leading people astray. This is why we need the Holy Spirit for discernment. Unlike religion, holiness cannot be created. It is given to us from above by the baptism of the Spirit. Jesus is more than a religion; He is about having a personal relationship with the Father. Start by reading the Gospel of Matthew, to hear the words of God, to know His character and commandments. Follow and obey Jesus, for He is the way, the truth, and the life!

 101. Hey There. I found your weblog the use of msn. This is a very neatly written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful info.
  Thank you for the post. I will certainly comeback.

 102. Greetings! Very useful advice within this post!
  It is the little changes which will make the most important changes.
  Thanks a lot for sharing!

 103. Great blog here! Also your website loads up fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol

 104. I’m really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into
  any internet browser compatibility problems? A few of my blog visitors
  have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.

  Do you have any advice to help fix this problem?

 105. I just discovered the website through Bing search engine. You truly made a meaningful purpose. in the long term I actually wish to study different posts from your blog.

 106. Amazing blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.

  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for
  a paid option? There are so many options out there
  that I’m totally confused .. Any recommendations?

  Many thanks!

 107. An impressive share, I given this onto a colleague who was simply performing a small analysis during this. And hubby in truth bought me breakfast simply because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for that treat! But yeah Thnkx for spending time go over this, I find myself strongly about this and really like reading regarding this topic. If possible, as you grow expertise, does one mind updating your blog post with a lot more details? It is actually extremely useful for me. Massive thumb up due to this writing!

 108. Thanks a bunch for sharing this with all people you really recognise what you are
  talking about! Bookmarked. Please additionally talk over with my web site =).
  We could have a link exchange agreement between us

 109. It’s awesome in favor of me to have a web page, which is useful for my knowledge.
  thanks admin

 110. Hey there! I simply wish to offer you a huge thumbs up for your excellent information you have
  right here on this post. I am coming back to your website for more
  soon.

 111. Generally I don’t read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so!
  Your writing style has been amazed me. Thank you, very great post.

 112. Hey, how’s it going?

  I want to pass along some very important news that everyone needs to hear!

  In December of 2017, Donald Trump made history by recognizing Jerusalem as the capital of Israel. Why is this big news? Because by this the Jewish people of Israel are now able to press forward in bringing about the Third Temple prophesied in the Bible.

  Jewish Rabbis have publicly announced that their Messiah will be revealed in the coming years who will be a leader and spiritual guide to all nations, gathering all religions under the worship of one God.

  Biblical prophecy tells us that this Jewish Messiah who will take the stage will be the antichrist “who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God” (2 Thessalonians 2:4). For a time he will bring about a false peace, but “Therefore when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place (Matthew 24:15)…then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be” (Matthew 24:21).

  More importantly, the power that runs the world wants to put a RFID microchip in our body making us total slaves to them. This chip matches perfectly with the Mark of the Beast in the Bible, more specifically in Revelation 13:16-18:

  “He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.

  Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.”

  Referring to the last days, this could only be speaking of a cashless society, which we have yet to see, but are heading towards. Otherwise, we could still buy or sell without the mark amongst others if physical money was still currency. This Mark couldn’t be spiritual because the word references two different physical locations. If it was spiritual it would just say in the forehead. RFID microchip implant technology will be the future of a one world cashless society containing digital currency. It will be implanted in the right-hand or the forehead, and we cannot buy or sell without it. Revelation 13:11-18 tells us that a false prophet will arise on the world scene doing miracles before men, deceiving them to receive this Mark. Do not be deceived! We must grow strong in Jesus. AT ALL COSTS, DO NOT TAKE IT!

  “Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name” (Revelation 14:9-11).

  People have been saying the end is coming for many years, but we needed two key things. One, the Third Temple, and two, the technology for a cashless society to fulfill the prophecy of the Mark of the Beast.

  Visit http://WWW.BIBLEFREEDOM.COM to see proof for these things and why the Bible truly is the word of God!

  If you haven’t already, it is time to seek God with all your heart. Jesus loves you more than you could imagine. He wants to have a relationship with you and redeem you from your sins. Turn to Him and repent while there is still hope! This is forever…God bless!

  “EITHER HUMAN INTELLIGENCE ULTIMATELY OWES ITS ORIGIN TO MINDLESS MATTER OR THERE IS A CREATOR…” – JOHN LENNOX

  We all know God exists. Why? Because without Him, we couldn’t prove anything at all. Do we live our lives as if we cannot know anything? No. So why is God necessary? In order to know anything for certain, you would have to know everything, or have revelation from somebody who does. Who is capable of knowing everything? God. So to know anything, you would have to be God, or know God.

  A worldview without God cannot account for the uniformity and intelligibility of nature. And why is it that we can even reason that God is the best explanation for this if there is no God? We are given reason to know or reject God, but never to know that He does not exist.

  It has been calculated by Roger Penrose that the odds of the initial conditions for the big bang to produce the universe that we see to be a number so big, that we could put a zero on every particle in the universe, and even that would not be enough to use every zero. What are the odds that God created the universe? Odds are no such thing. Who of you would gamble your life on one coin flip?

  Is there evidence that the Bible is the truth? Yes. Did you know that the creation accounts listed in the book of Genesis are not only all correct, but are also in the correct chronological order? That the Bible doesn’t say the Earth was formed in six 24-hour days but rather six long but finite periods of time? That the Bible makes 10 times more creation claims than all major “holy” books combined with no contradictions, while these other books have errors in them? The Bible stood alone by concurring with the big bang saying, “In the beginning God created the heaven and the earth” (Genesis 1:1); and says our universe is expanding, thousands of years before scientists discovered these things. Watch a potential life-changing video on the website listed below with Astronomer(PhD) Hugh Ross explaining all these facts based on published scientific data. He has authored many books, backed even by atheist scientists.

  Jesus came to pay a debt that we could not; to be our legal justifier to reconcile us back to a Holy God; only if we are willing to receive Him: “For the wages of sin is death…” (Romans 6:23).

  God so loved the world that He gave us His only begotten son, so that whoever believes in Him, through faith, shall not perish, but have everlasting life. Jesus says if we wish to enter into life to keep the commands! The two greatest commands are to love God with all your heart, soul, strength, and mind; and your neighbor as yourself. All the law hang on these commands. We must be born of and lead by the Holy Spirit, to be called children of God, to inherit the kingdom. If we are willing to humble ourselves in prayer to Jesus, to confess and forsake our sins, He is willing to give the Holy Spirit to those who keep asking of Him; giving us a new heart, leading us into all truth!

  Jesus came to free us from the bondage of sin. The everlasting fire was prepared for the devil and his angels due to disobedience to God’s law. If we do the same, what makes us any different than the devil? Jesus says unless we repent, we shall perish. For sin is the transgression of the law. We must walk in the Spirit so we may not fulfill the lusts of the flesh, being hatred, fornication, drunkenness and the like. Whoever practices such things will not inherit the kingdom (Galatians 5:16-26). If we sin, we may come before Jesus to ask for forgiveness (1 John 2:1-2). Evil thoughts are not sins, but rather temptations. It is not until these thoughts conceive and give birth by our own desires that they become sin (James 1:12-15). When we sin, we become in the likeness of the devil’s image, for he who sins is of the devil (1 John 3:8); but if we obey Jesus, in the image of God. For without holiness, we shall not see the Lord (Hebrews 12:14).

  The oldest religion in the world is holiness through faith (James 1:27). What religion did Adam and Eve follow before the fall? Jesus, Who became the last Adam, what religion does He follow? Is He not holy? He never told us to follow the rituals and traditions of man but to take up our cross and follow Him (Luke 9:23). There are many false doctrines being taught leading people astray. This is why we need the Holy Spirit for discernment. Unlike religion, holiness cannot be created. It is given to us from above by the baptism of the Spirit. Jesus is more than a religion; He is about having a personal relationship with the Father. Start by reading the Gospel of Matthew, to hear the words of God, to know His character and commandments. Follow and obey Jesus, for He is the way, the truth, and the life!

 113. Thanks for another informative web site. The place else may just I am getting that kind of information written in such an ideal approach?
  I’ve a project that I’m just now running on, and I’ve been on the
  glance out for such information.

 114. I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 115. An additional issue is that video games are generally serious naturally with the key focus on studying rather than fun. Although, there’s an entertainment element to keep children engaged, just about every game is generally designed to work on a specific set of skills or area, such as instructional math or science. Thanks for your post.

 116. Hey, how’s it going?

  I want to pass along some very important news that everyone needs to hear!

  In December of 2017, Donald Trump made history by recognizing Jerusalem as the capital of Israel. Why is this big news? Because by this the Jewish people of Israel are now able to press forward in bringing about the Third Temple prophesied in the Bible.

  Jewish Rabbis have publicly announced that their Messiah will be revealed in the coming years who will be a leader and spiritual guide to all nations, gathering all religions under the worship of one God.

  Biblical prophecy tells us that this Jewish Messiah who will take the stage will be the antichrist “who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God” (2 Thessalonians 2:4). For a time he will bring about a false peace, but “Therefore when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place (Matthew 24:15)…then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be” (Matthew 24:21).

  More importantly, the power that runs the world wants to put a RFID microchip in our body making us total slaves to them. This chip matches perfectly with the Mark of the Beast in the Bible, more specifically in Revelation 13:16-18:

  “He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.

  Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.”

  Referring to the last days, this could only be speaking of a cashless society, which we have yet to see, but are heading towards. Otherwise, we could still buy or sell without the mark amongst others if physical money was still currency. This Mark couldn’t be spiritual because the word references two different physical locations. If it was spiritual it would just say in the forehead. RFID microchip implant technology will be the future of a one world cashless society containing digital currency. It will be implanted in the right-hand or the forehead, and we cannot buy or sell without it. Revelation 13:11-18 tells us that a false prophet will arise on the world scene doing miracles before men, deceiving them to receive this Mark. Do not be deceived! We must grow strong in Jesus. AT ALL COSTS, DO NOT TAKE IT!

  “Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name” (Revelation 14:9-11).

  People have been saying the end is coming for many years, but we needed two key things. One, the Third Temple, and two, the technology for a cashless society to fulfill the prophecy of the Mark of the Beast.

  Visit http://WWW.BIBLEFREEDOM.COM to see proof for these things and why the Bible truly is the word of God!

  If you haven’t already, it is time to seek God with all your heart. Jesus loves you more than you could imagine. He wants to have a relationship with you and redeem you from your sins. Turn to Him and repent while there is still hope! This is forever…God bless!

  “EITHER HUMAN INTELLIGENCE ULTIMATELY OWES ITS ORIGIN TO MINDLESS MATTER OR THERE IS A CREATOR…” – JOHN LENNOX

  We all know God exists. Why? Because without Him, we couldn’t prove anything at all. Do we live our lives as if we cannot know anything? No. So why is God necessary? In order to know anything for certain, you would have to know everything, or have revelation from somebody who does. Who is capable of knowing everything? God. So to know anything, you would have to be God, or know God.

  A worldview without God cannot account for the uniformity and intelligibility of nature. And why is it that we can even reason that God is the best explanation for this if there is no God? We are given reason to know or reject God, but never to know that He does not exist.

  It has been calculated by Roger Penrose that the odds of the initial conditions for the big bang to produce the universe that we see to be a number so big, that we could put a zero on every particle in the universe, and even that would not be enough to use every zero. What are the odds that God created the universe? Odds are no such thing. Who of you would gamble your life on one coin flip?

  Is there evidence that the Bible is the truth? Yes. Did you know that the creation accounts listed in the book of Genesis are not only all correct, but are also in the correct chronological order? That the Bible doesn’t say the Earth was formed in six 24-hour days but rather six long but finite periods of time? That the Bible makes 10 times more creation claims than all major “holy” books combined with no contradictions, while these other books have errors in them? The Bible stood alone by concurring with the big bang saying, “In the beginning God created the heaven and the earth” (Genesis 1:1); and says our universe is expanding, thousands of years before scientists discovered these things. Watch a potential life-changing video on the website listed below with Astronomer(PhD) Hugh Ross explaining all these facts based on published scientific data. He has authored many books, backed even by atheist scientists.

  Jesus came to pay a debt that we could not; to be our legal justifier to reconcile us back to a Holy God; only if we are willing to receive Him: “For the wages of sin is death…” (Romans 6:23).

  God so loved the world that He gave us His only begotten son, so that whoever believes in Him, through faith, shall not perish, but have everlasting life. Jesus says if we wish to enter into life to keep the commands! The two greatest commands are to love God with all your heart, soul, strength, and mind; and your neighbor as yourself. All the law hang on these commands. We must be born of and lead by the Holy Spirit, to be called children of God, to inherit the kingdom. If we are willing to humble ourselves in prayer to Jesus, to confess and forsake our sins, He is willing to give the Holy Spirit to those who keep asking of Him; giving us a new heart, leading us into all truth!

  Jesus came to free us from the bondage of sin. The everlasting fire was prepared for the devil and his angels due to disobedience to God’s law. If we do the same, what makes us any different than the devil? Jesus says unless we repent, we shall perish. For sin is the transgression of the law. We must walk in the Spirit so we may not fulfill the lusts of the flesh, being hatred, fornication, drunkenness and the like. Whoever practices such things will not inherit the kingdom (Galatians 5:16-26). If we sin, we may come before Jesus to ask for forgiveness (1 John 2:1-2). Evil thoughts are not sins, but rather temptations. It is not until these thoughts conceive and give birth by our own desires that they become sin (James 1:12-15). When we sin, we become in the likeness of the devil’s image, for he who sins is of the devil (1 John 3:8); but if we obey Jesus, in the image of God. For without holiness, we shall not see the Lord (Hebrews 12:14).

  The oldest religion in the world is holiness through faith (James 1:27). What religion did Adam and Eve follow before the fall? Jesus, Who became the last Adam, what religion does He follow? Is He not holy? He never told us to follow the rituals and traditions of man but to take up our cross and follow Him (Luke 9:23). There are many false doctrines being taught leading people astray. This is why we need the Holy Spirit for discernment. Unlike religion, holiness cannot be created. It is given to us from above by the baptism of the Spirit. Jesus is more than a religion; He is about having a personal relationship with the Father. Start by reading the Gospel of Matthew, to hear the words of God, to know His character and commandments. Follow and obey Jesus, for He is the way, the truth, and the life!

 117. An interesting discussion is price comment. I believe that it is best to write extra on this topic, it might not be a taboo subject however typically persons are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 118. This is probably the best dating site I’ve ever joined! Click HERE and find your second half! And most importantly – don’t forget to confirm your email address!

 119. Another issue is that video gaming has become one of the all-time most important forms of excitement for people of every age group. Kids engage in video games, plus adults do, too. The actual XBox 360 is just about the favorite gaming systems for people who love to have a huge variety of games available to them, plus who like to relax and play live with other people all over the world. Thank you for sharing your notions.

 120. Hey, how’s it going?

  I want to pass along some very important news that everyone needs to hear!

  In December of 2017, Donald Trump made history by recognizing Jerusalem as the capital of Israel. Why is this big news? Because by this the Jewish people of Israel are now able to press forward in bringing about the Third Temple prophesied in the Bible.

  Jewish Rabbis have publicly announced that their Messiah will be revealed in the coming years who will be a leader and spiritual guide to all nations, gathering all religions under the worship of one God.

  Biblical prophecy tells us that this Jewish Messiah who will take the stage will be the antichrist “who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God” (2 Thessalonians 2:4). For a time he will bring about a false peace, but “Therefore when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place (Matthew 24:15)…then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be” (Matthew 24:21).

  More importantly, the power that runs the world wants to put a RFID microchip in our body making us total slaves to them. This chip matches perfectly with the Mark of the Beast in the Bible, more specifically in Revelation 13:16-18:

  “He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.

  Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.”

  Referring to the last days, this could only be speaking of a cashless society, which we have yet to see, but are heading towards. Otherwise, we could still buy or sell without the mark amongst others if physical money was still currency. This Mark couldn’t be spiritual because the word references two different physical locations. If it was spiritual it would just say in the forehead. RFID microchip implant technology will be the future of a one world cashless society containing digital currency. It will be implanted in the right-hand or the forehead, and we cannot buy or sell without it. Revelation 13:11-18 tells us that a false prophet will arise on the world scene doing miracles before men, deceiving them to receive this Mark. Do not be deceived! We must grow strong in Jesus. AT ALL COSTS, DO NOT TAKE IT!

  “Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name” (Revelation 14:9-11).

  People have been saying the end is coming for many years, but we needed two key things. One, the Third Temple, and two, the technology for a cashless society to fulfill the prophecy of the Mark of the Beast.

  Visit http://WWW.BIBLEFREEDOM.COM to see proof for these things and why the Bible truly is the word of God!

  If you haven’t already, it is time to seek God with all your heart. Jesus loves you more than you could imagine. He wants to have a relationship with you and redeem you from your sins. Turn to Him and repent while there is still hope! This is forever…God bless!

  “EITHER HUMAN INTELLIGENCE ULTIMATELY OWES ITS ORIGIN TO MINDLESS MATTER OR THERE IS A CREATOR…” – JOHN LENNOX

  We all know God exists. Why? Because without Him, we couldn’t prove anything at all. Do we live our lives as if we cannot know anything? No. So why is God necessary? In order to know anything for certain, you would have to know everything, or have revelation from somebody who does. Who is capable of knowing everything? God. So to know anything, you would have to be God, or know God.

  A worldview without God cannot account for the uniformity and intelligibility of nature. And why is it that we can even reason that God is the best explanation for this if there is no God? We are given reason to know or reject God, but never to know that He does not exist.

  It has been calculated by Roger Penrose that the odds of the initial conditions for the big bang to produce the universe that we see to be a number so big, that we could put a zero on every particle in the universe, and even that would not be enough to use every zero. What are the odds that God created the universe? Odds are no such thing. Who of you would gamble your life on one coin flip?

  Is there evidence that the Bible is the truth? Yes. Did you know that the creation accounts listed in the book of Genesis are not only all correct, but are also in the correct chronological order? That the Bible doesn’t say the Earth was formed in six 24-hour days but rather six long but finite periods of time? That the Bible makes 10 times more creation claims than all major “holy” books combined with no contradictions, while these other books have errors in them? The Bible stood alone by concurring with the big bang saying, “In the beginning God created the heaven and the earth” (Genesis 1:1); and says our universe is expanding, thousands of years before scientists discovered these things. Watch a potential life-changing video on the website listed below with Astronomer(PhD) Hugh Ross explaining all these facts based on published scientific data. He has authored many books, backed even by atheist scientists.

  Jesus came to pay a debt that we could not; to be our legal justifier to reconcile us back to a Holy God; only if we are willing to receive Him: “For the wages of sin is death…” (Romans 6:23).

  God so loved the world that He gave us His only begotten son, so that whoever believes in Him, through faith, shall not perish, but have everlasting life. Jesus says if we wish to enter into life to keep the commands! The two greatest commands are to love God with all your heart, soul, strength, and mind; and your neighbor as yourself. All the law hang on these commands. We must be born of and lead by the Holy Spirit, to be called children of God, to inherit the kingdom. If we are willing to humble ourselves in prayer to Jesus, to confess and forsake our sins, He is willing to give the Holy Spirit to those who keep asking of Him; giving us a new heart, leading us into all truth!

  Jesus came to free us from the bondage of sin. The everlasting fire was prepared for the devil and his angels due to disobedience to God’s law. If we do the same, what makes us any different than the devil? Jesus says unless we repent, we shall perish. For sin is the transgression of the law. We must walk in the Spirit so we may not fulfill the lusts of the flesh, being hatred, fornication, drunkenness and the like. Whoever practices such things will not inherit the kingdom (Galatians 5:16-26). If we sin, we may come before Jesus to ask for forgiveness (1 John 2:1-2). Evil thoughts are not sins, but rather temptations. It is not until these thoughts conceive and give birth by our own desires that they become sin (James 1:12-15). When we sin, we become in the likeness of the devil’s image, for he who sins is of the devil (1 John 3:8); but if we obey Jesus, in the image of God. For without holiness, we shall not see the Lord (Hebrews 12:14).

  The oldest religion in the world is holiness through faith (James 1:27). What religion did Adam and Eve follow before the fall? Jesus, Who became the last Adam, what religion does He follow? Is He not holy? He never told us to follow the rituals and traditions of man but to take up our cross and follow Him (Luke 9:23). There are many false doctrines being taught leading people astray. This is why we need the Holy Spirit for discernment. Unlike religion, holiness cannot be created. It is given to us from above by the baptism of the Spirit. Jesus is more than a religion; He is about having a personal relationship with the Father. Start by reading the Gospel of Matthew, to hear the words of God, to know His character and commandments. Follow and obey Jesus, for He is the way, the truth, and the life!

 121. Hey, how’s it going?

  I want to pass along some very important news that everyone needs to hear!

  In December of 2017, Donald Trump made history by recognizing Jerusalem as the capital of Israel. Why is this big news? Because by this the Jewish people of Israel are now able to press forward in bringing about the Third Temple prophesied in the Bible.

  Jewish Rabbis have publicly announced that their Messiah will be revealed in the coming years who will be a leader and spiritual guide to all nations, gathering all religions under the worship of one God.

  Biblical prophecy tells us that this Jewish Messiah who will take the stage will be the antichrist “who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God” (2 Thessalonians 2:4). For a time he will bring about a false peace, but “Therefore when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place (Matthew 24:15)…then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be” (Matthew 24:21).

  More importantly, the power that runs the world wants to put a RFID microchip in our body making us total slaves to them. This chip matches perfectly with the Mark of the Beast in the Bible, more specifically in Revelation 13:16-18:

  “He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.

  Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.”

  Referring to the last days, this could only be speaking of a cashless society, which we have yet to see, but are heading towards. Otherwise, we could still buy or sell without the mark amongst others if physical money was still currency. This Mark couldn’t be spiritual because the word references two different physical locations. If it was spiritual it would just say in the forehead. RFID microchip implant technology will be the future of a one world cashless society containing digital currency. It will be implanted in the right-hand or the forehead, and we cannot buy or sell without it. Revelation 13:11-18 tells us that a false prophet will arise on the world scene doing miracles before men, deceiving them to receive this Mark. Do not be deceived! We must grow strong in Jesus. AT ALL COSTS, DO NOT TAKE IT!

  “Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name” (Revelation 14:9-11).

  People have been saying the end is coming for many years, but we needed two key things. One, the Third Temple, and two, the technology for a cashless society to fulfill the prophecy of the Mark of the Beast.

  Visit http://WWW.BIBLEFREEDOM.COM to see proof for these things and why the Bible truly is the word of God!

  If you haven’t already, it is time to seek God with all your heart. Jesus loves you more than you could imagine. He wants to have a relationship with you and redeem you from your sins. Turn to Him and repent while there is still hope! This is forever…God bless!

  “EITHER HUMAN INTELLIGENCE ULTIMATELY OWES ITS ORIGIN TO MINDLESS MATTER OR THERE IS A CREATOR…” – JOHN LENNOX

  We all know God exists. Why? Because without Him, we couldn’t prove anything at all. Do we live our lives as if we cannot know anything? No. So why is God necessary? In order to know anything for certain, you would have to know everything, or have revelation from somebody who does. Who is capable of knowing everything? God. So to know anything, you would have to be God, or know God.

  A worldview without God cannot account for the uniformity and intelligibility of nature. And why is it that we can even reason that God is the best explanation for this if there is no God? We are given reason to know or reject God, but never to know that He does not exist.

  It has been calculated by Roger Penrose that the odds of the initial conditions for the big bang to produce the universe that we see to be a number so big, that we could put a zero on every particle in the universe, and even that would not be enough to use every zero. What are the odds that God created the universe? Odds are no such thing. Who of you would gamble your life on one coin flip?

  Is there evidence that the Bible is the truth? Yes. Did you know that the creation accounts listed in the book of Genesis are not only all correct, but are also in the correct chronological order? That the Bible doesn’t say the Earth was formed in six 24-hour days but rather six long but finite periods of time? That the Bible makes 10 times more creation claims than all major “holy” books combined with no contradictions, while these other books have errors in them? The Bible stood alone by concurring with the big bang saying, “In the beginning God created the heaven and the earth” (Genesis 1:1); and says our universe is expanding, thousands of years before scientists discovered these things. Watch a potential life-changing video on the website listed below with Astronomer(PhD) Hugh Ross explaining all these facts based on published scientific data. He has authored many books, backed even by atheist scientists.

  Jesus came to pay a debt that we could not; to be our legal justifier to reconcile us back to a Holy God; only if we are willing to receive Him: “For the wages of sin is death…” (Romans 6:23).

  God so loved the world that He gave us His only begotten son, so that whoever believes in Him, through faith, shall not perish, but have everlasting life. Jesus says if we wish to enter into life to keep the commands! The two greatest commands are to love God with all your heart, soul, strength, and mind; and your neighbor as yourself. All the law hang on these commands. We must be born of and lead by the Holy Spirit, to be called children of God, to inherit the kingdom. If we are willing to humble ourselves in prayer to Jesus, to confess and forsake our sins, He is willing to give the Holy Spirit to those who keep asking of Him; giving us a new heart, leading us into all truth!

  Jesus came to free us from the bondage of sin. The everlasting fire was prepared for the devil and his angels due to disobedience to God’s law. If we do the same, what makes us any different than the devil? Jesus says unless we repent, we shall perish. For sin is the transgression of the law. We must walk in the Spirit so we may not fulfill the lusts of the flesh, being hatred, fornication, drunkenness and the like. Whoever practices such things will not inherit the kingdom (Galatians 5:16-26). If we sin, we may come before Jesus to ask for forgiveness (1 John 2:1-2). Evil thoughts are not sins, but rather temptations. It is not until these thoughts conceive and give birth by our own desires that they become sin (James 1:12-15). When we sin, we become in the likeness of the devil’s image, for he who sins is of the devil (1 John 3:8); but if we obey Jesus, in the image of God. For without holiness, we shall not see the Lord (Hebrews 12:14).

  The oldest religion in the world is holiness through faith (James 1:27). What religion did Adam and Eve follow before the fall? Jesus, Who became the last Adam, what religion does He follow? Is He not holy? He never told us to follow the rituals and traditions of man but to take up our cross and follow Him (Luke 9:23). There are many false doctrines being taught leading people astray. This is why we need the Holy Spirit for discernment. Unlike religion, holiness cannot be created. It is given to us from above by the baptism of the Spirit. Jesus is more than a religion; He is about having a personal relationship with the Father. Start by reading the Gospel of Matthew, to hear the words of God, to know His character and commandments. Follow and obey Jesus, for He is the way, the truth, and the life!

 122. Pingback: URL
 123. A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish extraordinary. Fantastic job!

 124. Awesome post. I am a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a regular visitor for a long time.

 125. Auto Liker, Autoliker, Auto Like, auto like, Photo Liker, autoliker, Status Liker, auto liker, Status Auto Liker, Photo Auto Liker, Autoliker, Working Auto Liker, Autolike, autolike, ZFN Liker, Autolike International, Increase Likes

 126. Attractive portion of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to
  claim that I acquire actually loved account your weblog posts.

  Anyway I will be subscribing in your augment and even I fulfillment you get right
  of entry to consistently quickly.

 127. Aw, this was a really nice post. In idea I wish to put in writing like this additionally – taking time and precise effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and certainly not seem to get one thing done.

 128. Excellent weblog right here! Also your site so much up very fast!
  What web host are you the use of? Can I get your associate hyperlink on your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 129. Have you ever considered about adding a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is fundamental and all.
  Nevertheless think about if you added some great photos or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with pics and
  video clips, this site could certainly be one of the most
  beneficial in its niche. Awesome blog!

 130. Simply want to say your article is as astounding.
  The clearness in your post is simply spectacular and i can assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grab your feed to keep
  updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 131. Hi there, I discovered your web site by way of Google whilst searching
  for a similar topic, your web site came up, it looks great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just changed into alert to your
  weblog via Google, and located that it is truly informative.
  I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful
  should you proceed this in future. Lots of other people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 132. I’m extremely inspired with your writing talents as well as with the format on your weblog.
  Is that this a paid subject or did you customize it yourself?
  Either way stay up the excellent high quality writing, it is uncommon to peer a nice weblog like
  this one today..

 133. My partner and I stumbled over here by a different web page and
  thought I might check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to looking into your web page repeatedly.

 134. It is actually a great and useful piece of information.
  I’m satisfied that you shared this useful info with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

  pof natalielise

 135. A fascinating discussion is worth comment. There’s no doubt that that
  you should write more on this subject, it may not be a taboo subject but generally people do not speak about such topics.
  To the next! Cheers!!

 136. I needed to thank you for this fantastic read!! I certainly
  loved every little bit of it. I have you saved as a favorite to check out new
  things you post…

 137. I seriously love your website.. Pleasant colors & theme.

  Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m looking
  to create my very own site and would like to find out where you got this from or what the theme is called.
  Thank you! plenty of fish natalielise

 138. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future.
  A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 139. I don抰 even know the way I ended up right here, but I thought this put up used to be good. I don’t recognize who you’re but certainly you’re going to a well-known blogger in the event you are not already 😉 Cheers!

 140. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be
  aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about.

  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects ,
  people could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

 141. This design is spectacular! You obviously know
  how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 142. Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup.
  Do you have any solutions to prevent hackers?

 143. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without
  a doubt donate to this outstanding blog! I guess for
  now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group.

  Talk soon!

 144. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.

  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem
  to get there! Many thanks

 145. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of
  the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found
  it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 146. I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me.

  Is anyone else having this issue or is it a
  issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 147. I got what you mean , appreciate it for posting .Woh I am delighted to find this website through google. “Don’t be afraid of opposition. Remember, a kite rises against not with the wind.” by Hamilton Mabie.

 148. For the greenhorn bettors who also take match betting as explode science and massively confusing, you will find countless numbers of videos and videos. These tools are extremely straightforward that a toddler could hone matched betting from them actually. (That does not imply that they allow underage match betting): https://is.gd/wWOb0N Prior to we get ahead of ourselves, let us discuss a little background about the brains behind ZCode system, and what brought these into this space in the first place. Ron, Mike, and Steve come from Forex trading scene and came to a conclusion that they wanted to make a money making spitting system that would choose winning choices based on a precise and powerful conjecture model. Many people wanted to “trade” in the sports niche market like you trade on the New York Stock Exchange only. Little did they already know all their work would pay off ordinary grand way! Being a billion $ industry, they developed a math edge that gave them an upper hand allowing them to take a big chunk into the billions

 149. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was
  super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and
  say, I’m thoroughly enjoying your blog. I
  as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any tips and hints for novice blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

 150. I’m not sure exactly why but this website is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 151. hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from
  right here. I did however expertise a few technical issues
  using this site, as I experienced to reload the
  website a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and
  could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a
  lot more of your respective interesting content. Ensure that
  you update this again very soon.

 152. Hi, Neat post. There’s an issue along with your website in internet explorer, might check this?
  IE still is the market chief and a huge portion of people will
  pass over your great writing due to this problem.

 153. Hello just wanted to give you a quick heads up and let
  you know a few of the pictures aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried
  it in two different web browsers and both show the same outcome.

 154. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am experiencing difficulties
  with your RSS. I don’t know the reason why I can’t
  join it. Is there anybody else having the same RSS problems?
  Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 155. I have seen a great deal of useful factors on your site about computers. However, I’ve got the viewpoint that notebook computers are still less than powerful adequately to be a good choice if you generally do things that require loads of power, for example video touch-ups. But for net surfing, statement processing, and most other prevalent computer work they are fine, provided you don’t mind your little friend screen size. Thank you for sharing your notions.

 156. Heya i’m for the primary time here. I found this
  board and I find It truly useful & it helped me
  out much. I hope to give one thing again and help others like you helped me.

 157. Simply wish to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is just great and i could assume you are
  an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS
  feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a
  million and please carry on the gratifying work.

 158. I like the valuable information you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite certain I will learn lots
  of new stuff right here! Best of luck for the next!

 159. Hi! Quick question that’s totally off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My weblog looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to
  find a theme or plugin that might be able to resolve this issue.
  If you have any suggestions, please share. Appreciate it!

 160. It’s really a nice and helpful piece of info. I am glad that you shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 161. Hi! I’ve been following your website for a while
  now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Atascocita Tx!
  Just wanted to tell you keep up the excellent work!

 162. Hi,
  I found your web site by means of Google while looking for a related subject, and your site got here up I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. I really appreciate this post.

 163. Nice post. I study one thing more challenging on different blogs everyday. It would always be stimulating to learn content from different writers and observe a bit one thing from their store. I’d choose to make use of some with the content on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your net blog. Thanks for sharing.

 164. Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I may revisit once again since I book
  marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to
  guide others.

 165. I have read some just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to create such a fantastic informative website.

 166. It’s perfect time to make some plans for the future
  and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you
  few interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this
  article. I wish to read even more things about it!

 167. hi!,I really like your writing so so much!
  share we be in contact extra approximately your article on AOL?
  I require an expert on this area to resolve my problem.

  Maybe that is you! Taking a look ahead to look you.

 168. What i do not realize is in truth how you are no longer actually
  much more smartly-liked than you might be now. You’re so intelligent.
  You already know thus significantly on the subject of this topic, produced me in my opinion consider it from so many various
  angles. Its like men and women don’t seem to be
  fascinated until it’s something to do with Woman gaga!
  Your own stuffs great. Always take care of it up!

 169. hi!,I really like your writing very a lot! percentage we
  communicate extra approximately your article on AOL?
  I require a specialist on this house to solve my problem.
  Maybe that’s you! Looking ahead to peer you.

 170. I like this site very much, Its a real nice place to read and receive info . “Philosophy is a battle against the bewitchment of our intelligence by means of language.” by Ludwig Wittgenstein.

 171. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous
  to and you’re just too magnificent. I really like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it.

  You make it entertaining and you still care for to keep it sensible.
  I can not wait to read much more from you. This is actually a tremendous website.

 172. Thanks for sharing your ideas listed here. The other issue is that any time a problem arises with a personal computer motherboard, people today should not consider the risk regarding repairing this themselves for if it is not done properly it can lead to permanent damage to the whole laptop. In most cases, it is safe to approach your dealer of the laptop with the repair of motherboard. They have got technicians that have an expertise in dealing with laptop computer motherboard troubles and can get the right analysis and perform repairs.

 173. I’m pretty pleased to uncover this great site.

  I want to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!!
  I definitely enjoyed every bit of it and i also have you bookmarked to check out new
  information on your blog.

 174. of course like your web-site but you have to test the spelling on quite a few of your posts.
  Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the reality however I’ll surely come again again.

 175. I simply want to tell you that I’m new to weblog and actually enjoyed you’re web blog. Almost certainly I’m want to bookmark your blog post . You amazingly come with exceptional articles. Bless you for revealing your webpage.

 176. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot.
  I hope to give one thing again and aid others
  like you helped me.

 177. Together with almost everything which appears to be building throughout this particular subject matter, your viewpoints are actually relatively exciting. Even so, I beg your pardon, but I do not subscribe to your whole strategy, all be it exciting none the less. It would seem to everybody that your comments are generally not totally justified and in reality you are generally your self not even entirely confident of your assertion. In any case I did appreciate reading through it.

 178. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 179. I haven’t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 180. I have realized some essential things through your site post. One other subject I would like to say is that there are lots of games in the marketplace designed mainly for toddler age little ones. They incorporate pattern acknowledgement, colors, creatures, and models. These usually focus on familiarization in lieu of memorization. This makes little ones occupied without sensing like they are learning. Thanks

 181. Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.

  I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward
  to new posts.

 182. Outstanding post! I truly liked most of the looking through. I hope to learn to read greater on your side. I know that you have remarkable look and then perception. I will be exceedingly happy just for this info.

 183. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 184. I’m impressed, I need to say. Actually rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me inform you, you may have hit the nail on the head. Your thought is outstanding; the issue is one thing that not sufficient individuals are speaking intelligently about. I am very completely happy that I stumbled throughout this in my seek for something regarding this.

 185. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 186. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 187. Thanks for the posting. My spouse and i have continually observed that many people are desperate to lose weight as they wish to appear slim and attractive. However, they do not constantly realize that there are many benefits just for losing weight as well. Doctors say that fat people are afflicted by a variety of health conditions that can be instantly attributed to their particular excess weight. The good thing is that people who definitely are overweight plus suffering from numerous diseases can help to eliminate the severity of their own illnesses through losing weight. You’ll be able to see a continuous but noticeable improvement in health while even a negligible amount of losing weight is reached.

 188. One other thing is that an online business administration training course is designed for people to be able to effortlessly proceed to bachelors degree courses. The Ninety credit diploma meets the other bachelor college degree requirements so when you earn your own associate of arts in BA online, you should have access to the most recent technologies in this particular field. Several reasons why students want to be able to get their associate degree in business is because they are interested in the field and want to get the general education and learning necessary in advance of jumping in to a bachelor education program. Thx for the tips you provide within your blog.

 189. Yet another thing to mention is that an online business administration course is designed for people to be able to without problems proceed to bachelor’s degree programs. The Ninety credit education meets the lower bachelor education requirements then when you earn your current associate of arts in BA online, you will get access to the most up-to-date technologies in such a field. Some reasons why students want to get their associate degree in business is because they’re interested in the field and want to obtain the general training necessary in advance of jumping in to a bachelor education program. Thanks alot : ) for the tips you provide as part of your blog.

 190. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that too few folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this during my search for something regarding this.

 191. What i do not realize is in truth how you’re now not actually a lot more smartly-appreciated than you might be now. You are so intelligent. You understand therefore considerably in relation to this subject, made me personally imagine it from a lot of varied angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated until it is something to do with Woman gaga! Your own stuffs outstanding. Always care for it up!

 192. Can I merely say thats a relief to find someone that really knows what theyre talking about over the internet. You certainly know how to bring an issue to light to make it critical. The diet need to ought to see this and understand this side from the story. I cant believe youre less well-liked because you undoubtedly provide the gift.

 193. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 194. Hey very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also¡KI am happy to search out so many useful information here in the submit, we want develop extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 195. Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this content together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 196. When someone writes an paragraph he/she keeps the plan of a user in his/her brain that
  how a user can be aware of it. Thus that’s why this
  piece of writing is outstdanding. Thanks!

 197. I was suggested this web site by way of my cousin. I’m not positive whether or not this post is written by means of him as nobody else understand such specified about my trouble. You are incredible! Thanks!

 198. I really appreciate this post. I will bookmark your blog and check again here frequently. All the information and facts I needed about this subject and didn’t know who to ask. Thanks for sharing…

 199. Diese Musikseite muss du dir unbedingt anschauen -> {https://andreahoermann.tumblr.com|https://florianast.tumblr.com|https://gesangderjuenglinge.tumblr.com|https://jpcklassik.tumblr.com|https://hoteltrezor.tumblr.com|https://konzertandreas.tumblr.com|https://nicodsds.tumblr.com|https://80ersongs.tumblr.com|https://altelieder.tumblr.com|https://americasgottalentmusik.tumblr.com|https://andreagabalier.tumblr.com|https://audiorecordingsoftware.tumblr.com|https://aufdemwasser.tumblr.com|https://awabeissert.tumblr.com|https://baritongesang.tumblr.com|https://bliggkonzert.tumblr.com|https://castingagentsmusik.tumblr.com|https://butterflylied.tumblr.com|https://chinesischemusik.tumblr.com|https://danielneumann.tumblr.com|https://castingcallsmusik.tumblr.com|https://deutschrappersmusik.tumblr.com|https://blanchardjesse91.tumblr.com|https://dominikdsds.tumblr.com|https://dsds2018musik.tumblr.com|https://deutscherapper.tumblr.com|https://dsdsangelina.tumblr.com|https://dsdscastingshow.tumblr.com|https://dsdsfamilymusik.tumblr.com|https://dsdsfrancesco.tumblr.com|https://deutschrappmusik.tumblr.com|https://dsdsgewinner2018.tumblr.com|https://dsdshowmusik.tumblr.com|https://dsdshintergrundmusik.tumblr.com|https://dsdsjetzt.tumblr.com|https://dsdsbill.tumblr.com|https://dsdsjury.tumblr.com|https://dsdsluca.tumblr.com|https://dsdsmichel.tumblr.com|https://dsdsim.tumblr.com|https://dsdsigor.tumblr.com|https://dsdsmottoshowmusik.tumblr.com|https://dsdsserkis.tumblr.com|https://dsdssiegertitel.tumblr.com|https://dsdsmark.tumblr.com|https://dsdssiegersongs.tumblr.com|https://dsdssteve.tumblr.com|https://dsdsmenowin.tumblr.com|https://ellingtonlucas.tumblr.com|https://dsdstraumpaar.tumblr.com|https://facebookheilbronner.tumblr.com|https://englischelieder.tumblr.com|https://fisherava.tumblr.com|https://fauconmogi1982.tumblr.com|https://dsdsmordversuch.tumblr.com|https://florianraab.tumblr.com|https://gesangaufwaermuebungen.tumblr.com|https://fredwallace1990.tumblr.com|https://gesangstudieren.tumblr.com|https://gesangbuchevangelischonline.tumblr.com|https://gesangstalentmusik.tumblr.com|https://gitarristmusik.tumblr.com|https://giovannidsds.tumblr.com|https://gutelieder.tumblr.com|https://hegautower.tumblr.com|https://groschdsds.tumblr.com|https://heppcasoche1978.tumblr.com|https://hardinashley89.tumblr.com|https://heilbronnerstimme.tumblr.com|https://hiphopproducermusik.tumblr.com|https://heutedsds.tumblr.com|https://italienischepopmusik.tumblr.com|https://kammerorchestermusik.tumblr.com|https://johnyoung1994.tumblr.com|https://jugendherbergesingen.tumblr.com|https://klassikradio.tumblr.com|https://keltischemusik.tumblr.com|https://koenigder.tumblr.com|https://klezmermusik.tumblr.com|https://liederschubert.tumblr.com|https://konzentrationsmusikmusik.tumblr.com|https://kraichgaustimme.tumblr.com|https://maddenlucy92.tumblr.com|https://lustigemusik.tumblr.com|https://martinkaelberer.tumblr.com|https://menowinmusik.tumblr.com|https://markmedlock.tumblr.com|https://musicindustrymusik.tumblr.com|https://maxdsds.tumblr.com|https://musicalmusik.tumblr.com|https://musikfuer.tumblr.com|https://musictomp3.tumblr.com|https://menderesbagci.tumblr.com|https://musikstudiofuer.tumblr.com|https://noatudilo1987.tumblr.com|https://nilskoppruch.tumblr.com|https://musikvonyoutube.tumblr.com|https://notengesang.tumblr.com|https://menderesdsds.tumblr.com|https://oanadsds.tumblr.com|https://newmanmalcolm1995.tumblr.com|https://ouravaldif1971.tumblr.com|https://oldridgejacob.tumblr.com|https://rittercarter.tumblr.com|https://recordingindustrymusik.tumblr.com|https://raimundringele.tumblr.com|https://schmidtharold.tumblr.com|https://recordingmagazin.tumblr.com|https://romantischelieder.tumblr.com|https://secretsuperstarmusik.tumblr.com|https://recordingmicrophone.tumblr.com|https://samanthalamberts1993.tumblr.com|https://shortcovermusik.tumblr.com|https://recordingsoftwarefor.tumblr.com|https://schalkelieder.tumblr.com|https://siegersongdsds.tumblr.com|https://raygarvey.tumblr.com|https://singenhostel.tumblr.com|https://singernaehmaschinen.tumblr.com|https://silvamiles1995.tumblr.com|https://singenkoennenwirmusik.tumblr.com|https://singersimple.tumblr.com|https://recordingdaymusik.tumblr.com|https://singenmusik.tumblr.com|https://singertradition.tumblr.com|https://superstarheute.tumblr.com|https://singenbodensee.tumblr.com|https://singenwiedie.tumblr.com|https://streamingmusik.tumblr.com|https://supertalentedkidsmusik.tumblr.com|https://talentsearchmusik.tumblr.com|https://tonielieder.tumblr.com|https://uebernachtungsingen.tumblr.com|https://talentedartistsmusik.tumblr.com|https://tonstudioszmusik.tumblr.com|https://talentshow2014musik.tumblr.com|https://talentedmanmusik.tumblr.com|https://unheiliglieder.tumblr.com|https://trauerportalder.tumblr.com|https://technomusik.tumblr.com|https://vocalcoachhamburg.tumblr.com|https://unsignedproducermusik.tumblr.com|https://tuerkischelieder.tumblr.com|https://thomannmusik.tumblr.com|https://vocalcorddysfunction.tumblr.com|https://vocalcoachdsds.tumblr.com|https://voicecom.tumblr.com|https://vokalplusmusik.tumblr.com|https://vocalplusmusik.tumblr.com|https://gesangsuebungenfueranfaenger.tumblr.com|https://youtubehelene.tumblr.com|https://voicelessonsmusik.tumblr.com|https://vodafonemusic.tumblr.com|https://musikfestmugs.tumblr.com|https://youtuberoland.tumblr.com|https://vokalensemblemusik.tumblr.com|https://singenlernen.tumblr.com|https://dsdsmittwoch.tumblr.com|https://musikvereinmusik.tumblr.com|https://vokalermusik.tumblr.com|https://dsdsjesse.tumblr.com|https://vanessaschlegel.tumblr.com|https://dysonabigail93.tumblr.com|https://franzoesischelieder.tumblr.com|https://supertalent2016musik.tumblr.com|https://komponistmusik.tumblr.com|https://fieldsherbert.tumblr.com|https://tabalugalied.tumblr.com|https://applewerbung.tumblr.com|https://singenlernenfuer.tumblr.com|https://singer8280.tumblr.com|https://dsdsdanica.tumblr.com|https://tonstudiomitarbeiterhamburg.tumblr.com|https://talentedmusik.tumblr.com|https://stimmee-paper.tumblr.com|https://vocalcoachingmusik.tumblr.com|https://audeeyahmusik.tumblr.com|https://lustigelieder.tumblr.com|https://einleitendesmusikstueck.tumblr.com|https://jazzpianomusik.tumblr.com|https://musikamusik.tumblr.com|https://carlcoleman96.tumblr.com|https://germanrapmusik.tumblr.com|https://mariadsds.tumblr.com|https://hughfane.tumblr.com|https://songcovermusik.tumblr.com|https://tonstudiodonnermusik.tumblr.com|https://upvoicesmusik.tumblr.com|https://godojdsds.tumblr.com|https://cantreatorthers1981.tumblr.com|https://supertalent2017musik.tumblr.com|https://belcantogesang.tumblr.com|https://soundcloudkostenlos.tumblr.com|https://zwoelftonmusikmusik.tumblr.com|https://tonstudioleipzig.tumblr.com|https://gianinadsds.tumblr.com|https://igorstrawinsky.tumblr.com|https://hiermit.tumblr.com|https://musikhochschulemusik.tumblr.com|https://spotifyonline.tumblr.com|https://singenlernenmusik.tumblr.com|https://carlsonamelia93.tumblr.com|https://rheingaumusik.tumblr.com|https://taylordsds.tumblr.com|https://tonstudiosaarlandmusik.tumblr.com|https://singenfriedingen.tumblr.com|https://neuerdsds.tumblr.com|https://queenmusik.tumblr.com|https://musicnotesclip.tumblr.com|https://rhythmikmusik.tumblr.com|https://muhzaxiwheel1974.tumblr.com|https://musikebi.tumblr.com|https://fitnessmusik.tumblr.com|https://tonstudiobonn.tumblr.com|https://deutschrap183musik.tumblr.com|https://hnerstimme.tumblr.com|https://kitaromusik.tumblr.com|https://gospelrapmusik.tumblr.com|https://homefreevocal.tumblr.com|https://superstardsds.tumblr.com|https://liedhaensel.tumblr.com|https://thevoiceukmusik.tumblr.com|https://vocalcoach.tumblr.com|https://bodenseesingen.tumblr.com|https://pianosmusik.tumblr.com|https://imunponor1985.tumblr.com|https://hopnibackwirk1989.tumblr.com|https://dsdsvanessa.tumblr.com|https://barockmusikmusik.tumblr.com|https://voiceactressmusik.tumblr.com|https://indischemusik.tumblr.com|https://kcovermusik.tumblr.com|https://stimmerusslands.tumblr.com|https://dsds2016musik.tumblr.com|https://talentsmusik.tumblr.com|https://rolandkaiser.tumblr.com|https://nelsonmason1990.tumblr.com|https://enigmamusik.tumblr.com|https://wienerwalzer.tumblr.com|https://reggaemusik.tumblr.com|https://https://kostenlosmusik.tumblr.com

 200. Hello, Neat post. There is a problem along with your site in web explorer, may check this… IE nonetheless is the market chief and a big portion of folks will miss your excellent writing due to this problem.

 201. What i don’t understood is in truth how you are now not really a lot more smartly-favored than you might be now. You are so intelligent. You realize therefore considerably with regards to this subject, produced me in my view imagine it from a lot of varied angles. Its like women and men are not involved unless it is one thing to do with Woman gaga! Your personal stuffs outstanding. All the time deal with it up!

 202. I will immediately seize your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Please permit me understand so that I may just subscribe. Thanks.

 203. Its such as you read my thoughts! You seem to know so much about this, such as you wrote the e-book in it or something. I believe that you just can do with some % to drive the message house a bit, but instead of that, that is excellent blog. An excellent read. I will definitely be back.

 204. I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You’re incredible! Thanks!

 205. Today, taking into consideration the fast life-style that everyone is having, credit cards have a huge demand throughout the market. Persons throughout every area are using credit card and people who aren’t using the credit cards have lined up to apply for one. Thanks for spreading your ideas about credit cards.

 206. Together with the whole thing which seems to be developing inside this specific subject matter, a significant percentage of viewpoints are fairly refreshing. Nevertheless, I beg your pardon, because I can not subscribe to your entire plan, all be it radical none the less. It looks to us that your comments are actually not totally rationalized and in reality you are yourself not really thoroughly confident of your argument. In any case I did take pleasure in reading it.

 207. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 208. Another important component is that if you are a senior citizen, travel insurance with regard to pensioners is something you should really look at. The more aged you are, greater at risk you are for having something poor happen to you while in another country. If you are not really covered by a few comprehensive insurance coverage, you could have a few serious difficulties. Thanks for sharing your suggestions on this web site.

 209. Thanks , I have recently been looking for info approximately this topic for a while and yours is the best I’ve came upon till now. But, what in regards to the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 210. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Many thanks!

 211. I was just searching for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 212. Hey there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 213. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 214. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 215. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice procedures and we are looking to swap techniques with others, why not shoot me an email if interested.

 216. My spouse and i have been really thankful that Edward could conclude his analysis through your precious recommendations he acquired from your own web page. It’s not at all simplistic just to choose to be making a gift of tips and hints that many the rest may have been making money from. So we already know we need you to thank for that. The explanations you made, the simple website menu, the friendships you will help to promote – it is all extraordinary, and it’s aiding our son in addition to our family believe that this topic is amusing, which is certainly particularly fundamental. Many thanks for everything!

 217. A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing somewhat analysis on this. And he in truth purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love reading extra on this topic. If attainable, as you develop into experience, would you thoughts updating your blog with extra particulars? It is extremely helpful for me. Big thumb up for this weblog submit!

 218. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 219. This is the perfect web site for anyone who would like to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that’s been discussed for many years. Wonderful stuff, just great.

 220. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a great web-site.

 221. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

 222. Good site! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 223. I am not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 224. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through many of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly delighted I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 225. I like the helpful information you supply
  in your articles. I’ll bookmark your blog
  and check again right here regularly. I am fairly sure I’ll be informed a lot of new stuff right right here!
  Best of luck for the following!

 226. you’re really a good webmaster. The website loading velocity is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have done a wonderful activity on this subject!

 227. Thanks for sharing superb informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a perfect web site.

 228. Hi there, simply become alert to your weblog via Google, and found that it is truly informative. I am going to be careful for brussels. I will appreciate should you continue this in future. Lots of other people will likely be benefited from your writing. Cheers!

 229. I seriously love your site.. Very nice colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own site and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Many thanks.

 230. I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I definitely liked reading all that is posted on your blog.Keep the information coming. I enjoyed it!

 231. I would like to show appreciation to this writer just for rescuing me from this circumstance. As a result of searching throughout the the web and finding solutions which were not helpful, I thought my entire life was done. Being alive without the presence of answers to the difficulties you’ve fixed by way of your short article is a crucial case, and those that would have adversely affected my entire career if I had not come across your site. Your own personal talents and kindness in dealing with the whole thing was priceless. I don’t know what I would’ve done if I had not come across such a solution like this. I’m able to now look ahead to my future. Thanks a lot so much for your impressive and effective help. I won’t think twice to recommend your web site to anyone who should receive assistance on this subject.

 232. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck.

 233. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

 234. I’m really loving the theme/design of your blog.
  Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A couple of my blog audience have complained about my website not
  operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you
  have any solutions to help fix this problem?

 235. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy I found this in my search for something regarding this.

 236. I don’t even know how I ended up here, but I believed this post
  was good. I don’t understand who you might be however certainly you are going to a well-known blogger in the event you
  are not already. Cheers!

 237. Yet another thing I would like to express is that as an alternative to trying to match all your online degree programs on days that you complete work (since the majority of people are tired when they return home), try to obtain most of your lessons on the weekends and only a few courses in weekdays, even if it means taking some time away from your weekend break. This is fantastic because on the weekends, you will be more rested and also concentrated with school work. Thanks a bunch for the different guidelines I have learned from your blog site.

 238. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely helpful information specifically the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

 239. Useful info. Lucky me I found your web site accidentally, and I am stunned why this twist of fate didn’t took place in advance! I bookmarked it.

 240. I’m really enjoying the theme/design of your web site.

  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A small number of my blog readers have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any suggestions to help fix this issue?

 241. hello there and thank you for your information – I
  have definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise several technical points using
  this web site, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get
  it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times
  will sometimes affect your placement in google
  and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your
  respective exciting content. Ensure that you update this again soon.

 242. Pretty element of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to claim that I get actually enjoyed account your blog posts.

  Any way I’ll be subscribing in your augment or even I fulfillment you
  get right of entry to consistently rapidly.

 243. I’m now not positive where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or figuring out more. Thanks for great information I was on the lookout for this info for my mission.

 244. We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with useful information to work on. You’ve done a formidable activity and our entire group will probably be thankful to you.

 245. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who was conducting a little research on this. And he actually ordered me breakfast because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this issue here on your blog.

 246. excellent post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t notice this. You should continue your writing. I’m sure, you have a great readers’ base already!

 247. The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 248. I want to share with you a very interesting message going around the web concerning the RFID chip and the Mark of the Beast from Revelation 13:16-18.

  We are heading towards the future of a cashless society and RFID Microchip technology is on the rise. You have to read this! It is amazing how accurate the Bible is concerning this RFID technology with the Mark of the Beast. It is right on!

  Also, this article shares the hidden message behind the number 666 with convincing calculations that line up with the Bible.

  Go here to read the article: https://www.biblefreedom.com/rfid-mark-revealed

 249. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with helpful information to work on. You’ve performed a formidable job and our whole group will be grateful to you.

 250. Thanks for sharing excellent informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect site.

 251. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I’m hoping to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 252. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is actually irritating. A good website with interesting content, that is what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 253. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 254. I have realized that online education is getting common because getting your degree online has developed into a popular option for many people. A huge number of people have certainly not had a possibility to attend a regular college or university however seek the elevated earning possibilities and a better job that a Bachelor Degree offers. Still some others might have a college degree in one field but would want to pursue something they already have an interest in.

 255. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossips and net and this is really irritating. A good blog with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 256. I like this post, enjoyed this one appreciate it for posting. “No trumpets sound when the important decisions of our life are made. Destiny is made known silently.” by Agnes de Mille.

 257. Hey there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 258. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thanks|

 259. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!|

 260. Hello! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!|

 261. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You’ve performed an impressive activity and our entire community can be grateful to you.|

 262. Hello there, I found your website via Google while looking for a related topic, your website came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 263. I’ve been browsing online greater than 3 hours nowadays, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It is pretty worth sufficient for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content material as you probably did, the internet will likely be much more helpful than ever before.