DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN HẢO TÂM CHO LỄ HỘI KATE 2015

DANH SÁCH QUÍ ÂN NHÂN HẢO TÂCHO LỄ HỘI KATE 2015


STT

Họ và tên

Số tiền

1

Yassin Ba

$40

2

Đắc William Kiết

$50

3

Đặng Chánh Anh

$100

4

Đăc Jimmy Thiên

$100

5

Châu Văn Thủ

$150

6

Châu Văn Ninh

$50

7

Bạch Thanh Thoảng

$40

8

Báo Văn Trọng

$30

9

Báo Văn Cộng

$50

10

Ngụy Văn Cứng

$50

11

Trượng Thanh An

$50

12

Lưu Quang Sang

$50

13

Ức Thị Cộ

$50

14

Dương Tấn Thi

$100

15

Thành Ngọc Có

$100

16

Hội Văn Hóa Truyền Thống Champa Sacramento

$300

17

Ban Thanh Niên Bhùm Kawei Palei Ram Tại Hoa Kỳ

$100

18

Lâm Gia Tân

$100

19

Miêu Văn Tuấn

$50

20

Sarif Châu

$50

21

Bá Văn Việnk

$50

22

Kiều Hạ Khánh

$100

23

Đặng Chánh Linh

$200

24

Đắc Nguyễn Khiêm

$200

25

Bá Trung Tuyên

$100

26

Dương Tấn An

$100

27

Bá Văn Tư

$100

28

Bá Trung Thiệu

$100

29

Đạt Xuân Hiệp

$50

30

Qua Anh Dũng

$100

31

Báo Văn Đon

$50

32

Lưu Quang Sáng

$50

33

v/c Trương Phúc

$40

34

v/c Chế Mylan

$200

35

v/c Aly Bá

$50

36

v/c Zamin Văn

$50

37

v/c Qua Đình Nam

$50

38

Đắc Chi + Bạn

$200

39

Đặng Ngọc Thế (Pai)

$100

40

Lâm Vị Trí

$100

41

Nguyễn Nguyên VACC

$40

42

Báo Văn Cân

$50

43

Kiều Bảo Châu

$100

44

Kiều Trâm

$100

45

Đắc Nguyễn Trâm

$50

46

Kiều Tiên

$100

47

Duy Tân

$20


Tổng Cộng: $4060.00


.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *